ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 49 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βελτίωση ποιότητας ζωής

Πρωτοβουλία

Ανάπτυξη έξυπνων λύσεων στα πληροφορικά κεντρικά συστήματα του Δήμου και εφαρμογή ευρυζωνικότητας σε υπηρεσίες του Δήμου Δράμας

Ανάπτυξη έξυπνων λύσεων στα πληροφορικά κεντρικά συστήματα του Δήμου και εφαρμογή ευρυζωνικότητας σε υπηρεσίες του Δήμου Δράμας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ο δήμος Δράμας είναι ΟΤΑ Α΄ και ανήκει στην ΠΑΜΘ. Έχει σκοπό τη διοίκηση των τοπικών ζητημάτων του δήμου, προωθεί κοινωνικό-οικονομικό-πολιτιστικές δραστηριότητες και παρέχει στους πολίτες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.dimos-dramas.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η δράση συνίσταται από επιμέρους συνεχιζόμενες ενέργειες που στόχο έχουν την ασφαλή, καινοτόμα διαχείριση των πληροφορικών συστημάτων του Δήμου Δράμας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η ομάδα στόχος της δράσης είναι οι υπηρεσίες του Δήμου με απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Δράμας μέσω της χρήσης ασφαλών και αναβαθμισμένων πληροφοριακών συστημάτων υψηλής διαθεσιμότητας.

 

Χρονική διάρκεια

Τα τελευταία 5 χρόνια με σταδιακές εφαρμογές μέσω διαδικασιών διαγωνισμών.


Περιγραφή

Δομημένο εταιρικό δίκτυο με χρήση τεχνολογιών που προσφέρονται από τον Microsoft Windows Server 2012 R2 και πιο συγκεκριμένα με την χρήση των υπηρεσιών Active Directory - Domain Services. Ενιαία διαχείριση υπολογιστών και λογαριασμών χρηστών με χρήση διακριτών ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης σε πληροφορικά συστήματα και δεδομένα.

Δημιουργία εικονικού datacenter/ private cloud με χρήση τεχνολογιών virtualization της VMware. Μείωση του  εξοπλισμού που χρησιμοποιείται με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους λειτουργίας (ρεύμα, κλιματισμός κτλ) και συντήρησης. Ενιαία διαχείριση των server του Δήμου και παροχή υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας για άμεση ή γρήγορη ανάκαμψη από προβλήματα σε εξοπλισμό ή λογισμικό.

Επίβλεψη τήρηση διαδικασιών λήψης αντιγράφων ασφαλείας με νέο σύστημα storage υψηλής διαθεσιμότητας με δυνατότητα λήψης στιγμιοτύπων (snapshot) για γρήγορη επαναφορά των εικονικών μηχανών σε πρότερη στιγμή λειτουργίας σε περιπτώσεις προβλημάτων λογισμικού. Δυνατότητα γρήγορης δημιουργίας αντιγράφων των server για δημιουργία δοκιμαστικού περιβάλλοντος λειτουργίας σε περιπτώσεις εγκατάστασης νέων συστημάτων ή/και εκδόσεων.

Χρήση Layer 3 switches συνδεμένα σε stack τόσο σε επίπεδο δικτύου, όσο και σε επίπεδο τροφοδοσίας, για παροχή ταχύτατου τοπικού δικτύου LAN 1Gbps και την αποτροπή προβλημάτων που σχετίζονται με την παροχή ρεύματος.
Χρήση συσκευών ενοποιημένης διαχείρισης ηλεκτρονικών απειλών (unified threat management – UTM) του οίκου Watchguard για διαχείριση της κίνησης δεδομένων από και προς το Internet και την ασφαλή διασύνδεση (σύνδεση vpn) του Δημαρχείου με υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κτήρια. Πιο συγκεκριμένα παρέχονται υπηρεσίες ελέγχου περιεχομένου και πρόσβασης σε ιστοσελίδες, υπηρεσίες antivirus επιπέδου πύλης, υπηρεσίες ελέγχου πρόσβασης εφαρμογών στο διαδίκτυο (torrents κτλ), υπηρεσίες αποτροπής εισβολών (intrusion prevention) και διαχείρισης του προσφερόμενου εύρους ζώνης. Ο Δήμος Δράμας έχει ενεργοποιήσει και κάνει πλήρη χρήση της υποδομής οπτικών ινών που προσφέρεται από το τοπικό WAN τόσο για την γρήγορη πρόσβαση στο Ιντερνετ, όσο και για τη γρήγορη διασύνδεση με απομακρυσμένες υπηρεσίες του Δήμου και την παροχή υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στο κεντρικό κτήριο του Δήμου.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Εμπιστευτικότητα: Πρόσβαση χρηστών μόνο στα δεδομένα / στις πληροφορίες που έχουν ανάγκη και όχι στο σύνολο των πληροφοριών του Δήμου - Δομημένο εταιρικό δίκτυο βασισμένο σε Υπηρεσίες καταλόγου - Active Directory - Domain Services.

Ασφάλεια: Με χρήση συσκευών ενοποιημένης διαχείρισης απειλών (unified threat management - UTM) και σύγχρονων προγραμμάτων προστασίας από κακόβουλο λογισμικό για την προστασία των δεδομένων σε επίπεδο εμπιστευτικότητας όσο και ακεραιότητας.

Διαθεσιμότητα: Πρόσβαση στα δεδομένα και τις υπηρεσίες του Δήμου από τους χρήστες όταν αυτό απαιτείται. Αποθήκευση των δεδομένων σε συσκευή τύπου storage, υψηλής διαθεσιμότητας με διπλές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας προς το τοπικό δίκτυο, δικλείδες ασφαλείας για την μείωση κινδύνου απώλειας δεδομένων σε περίπτωση βλάβης της συσκευής. Συστήματα λήψης αντιγράφων ασφαλείας με δυνατότητα αποκατάστασης. Εφαρμογή ενός συνόλου πολιτικών που διασφαλίζουν την γρήγορη επαναλειτουργία στην περίπτωση βλάβης των συστημάτων τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και σε επίπεδο λογισμικού και απώλειας δεδομένων.

Καλύτερη διαχείριση των υπολογιστικών πόρων του Δήμου (επεξεργαστική ισχύς, μνήμη, δίκτυο και αποθηκευτικός χώρος) Χρήση τεχνολογιών Virtualization για μείωση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (εξοικονόμηση μέσω μείωσης του κόστους κτήσης) και καλύτερη χρήση και διαχείριση των υπολογιστικών πόρων. Καλύτερη διαχείριση του διατιθέμενου εύρους ζώνης με χρήση συσκευών UTM και αποκλεισμό περιεχομένου και υπηρεσιών.

Παροχή υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας από τις εικονικές μηχανές. Σε περίπτωση βλάβης ενός φυσικού εξυπηρετητή, οι εικονικές μηχανές μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, μεταφερόμενες αυτόματα στον δεύτερο.

Αποδέσμευση αποθηκευτικού χώρου στους φυσικούς εξυπηρετητές.

Ευκολότερη συντήρηση των φυσικών εξυπηρετητών αφού δεν απαιτείται κλείσιμο των εικονικών μηχανών.

Χρήση δικτύου οπτικών ινών και τεχνολογιών vpn για την ασφαλή επικοινωνία των απομακρυσμένων υπηρεσιών του Δήμου με το Δημαρχείο σε μεγάλες ταχύτητες.

Αδιάλειπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Δράμας.

Εφαρμογή σε 7 διαφορετικά κτήρια υπηρεσιών του Δήμου Δράμας.Τόπος Δράσης

Υπηρεσίες Δήμου Δράμας.


Συνεργασία με φορέα

Οι δράσεις γίνονται από ιδίους πόρους και μέσω διαδικασιών διαγωνισμού ανάλογα με το ύψος που εγκρίνεται κάθε χρόνο από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Υπάλληλοι του Τμήματος ΤΠΕ (Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Βάσει των αποτελεσμάτων γρηγορότερη εξυπηρέτηση πολιτών μέσω έξυπνων και ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων υψηλής διαθεσιμότητας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation