ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 29 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εξυπηρέτηση του πολίτη

Πρωτοβουλία

Έρευνα ικανοποίησης πολιτών για την αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών Δ/νσεων Ανάπτυξης της Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Έρευνα ικανοποίησης πολιτών για την αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών Δ/νσεων Ανάπτυξης της Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό και οικονομική δραστηριότητα περιφέρεια της Ελλάδας. Αποτελείται από επτά (7) περιφερειακές ενότητες και τριάντα οκτώ (38) δήμους.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.pkm.gov.gr 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η διεξαγωγή Έρευνας ικανοποίησης των πολιτών τέθηκε ως στόχος από τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων Ανάτπυξης των εφτά (7) Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς. Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής) προκειμένου να αξιολογηθεί από τους πολίτες-τελικούς αποδέκτες η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Πολίτες και φορείς - συναλλασσόμενοι - με τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Χρονική διάρκεια

01-01-2015 έως 31-12-2015.


Περιγραφή

Η έρευνα ικανοποίησης πολιτών πραγματοποιήθηκε σε κάθε μία από τις 7 Δ/νσεις Ανάπτυξης των Π.Ε., στην οποία ο πολίτης ανώνυμα και με ασφάλεια διατύπωνε την άποψη του για τις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου, το οποίο ήταν ενιαίο για όλες τις Δ/νσεις.

Το ερωτηματολόγιο που διαμορφώθηκε, περιελάμβανε οκτώ (8) ερωτήσεις, με κλίμακα μέτρησης των απαντήσεων από το Καθόλου (0) έως το Απόλυτα (5), ενώ εν συνεχεία διανεμήθηκε προς τους πολίτες από όλες τις Δ/νσεις Ανάπτυξης. Επιπλέον, διευκρινίσθηκε στους ενδιαφερόμενους ότι η συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων δεν είναι υποχρεωτική και ότι η αποστολή του συμπληρωμένου εντύπου μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε με τη ρίψη του σε αντίστοιχες κάλπες που είχαν τοποθετηθεί στις υπηρεσίες για το σκοπό αυτό είτε να σταλεί ηλεκτρονικά στο site της Περιφέρειας μέσω e-mail σε ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδείχθηκε σχετικά.

Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δ/νσεων Ανάπτυξης ήταν το εξής:

Ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών – φορέων

Ερώτηση

1.Σε ποιο βαθμό κρίνετε τη μεταχείριση των υποθέσεων των πολιτών από την Υπηρεσία μας ως υπηρεσιακή και δίκαιη;

2. Σε ποιο βαθμό κρίνετε τη δραστηριότητα της Υπηρεσίας μας ευέλικτη στην αντιμετώπιση ιδιαίτερων διοικητικών αναγκών ή προβλημάτων των πολιτών;

3.Σε περίπτωση που δεν είναι ευέλικτη η Υπηρεσία μας στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων διοικητικών αναγκών σας ή προβλημάτων σας, θεωρείτε ότι ευθύνεται η νομοθεσία;

4. Σε ποιο βαθμό κρίνονται ως ποιοτικές, επίκαιρες και έγκυρες οι πληροφορίες που παρέχει η Υπηρεσία μας (με κάθε διαθέσιμο μέσο) στους πολίτες, για διοικητικές υποθέσεις τους;

5. Πως κρίνετε την ποιότητα του στελεχιακού προσωπικού της Υπηρεσίας μας ως προς τη συμπεριφορά, την παρουσίαση τη γνώση και την εμπειρία του;

6. Σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι τα στελέχη της Υπηρεσίας μας είναι συνεργάσιμα με τον πολίτη ή το προσωπικό του φορέα σας ;

7. Σε ποιο βαθμό οι υπηρεσίες που προσφέρονται διακρίνονται για την ταχύτητά τους και τη διαφάνεια τους;

8. Σε ποιο βαθμό η Υπηρεσία λειτουργεί αποτελεσματικά χωρίς να απαιτούνται πλάγια ή άλλου είδους μέσα;

Απάντηση: Καθόλου (0), Πολύ Λίγο (1), Λίγο (2),Πολύ (3), Πάρα Πολύ (4), Απόλυτα (5)


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από τα συνολικά πεντακόσια είκοσι (570) ερωτηματολόγια πολιτών που συλλέχθησαν, παρατίθενται αναλυτικά ως εξής:

Αποτελέσματα ικανοποίησης των πολιτών-αποδεκτών υπηρεσιών των Δ/νσεων Ανάπτυξης ΠΚΜ

(Μέσος όρος μέτρησης)

Ερώτηση                1    2     3      4     5      6     7     8

Π.Ε. Ημαθίας     4,93 4,83 4,74 4,84 4,96 4,98 4,94 4,97

Π.Ε. Θεσ/νίκης   3,95 3,92 4,02 4,23 4,23 4,26 4,05 4,36

Π.Ε. Κιλκίς        4,17 2,58 4,12 4,39 4,39 4,47 4,07 4,19

Π.Ε. Πέλλας      4,49 4,44 4,10 4,30 4,59 4,66 4,31 4,56

Π.Ε. Πιερίας      4,63 4,33 4,18 4,52 4,62 4,65 4,49 4,68

Π.Ε. Σερρών      4,63 4,38 4,18 4,34 4,63 4,64 4,44 4,61

Π.Ε. Χαλκιδικής 4,89 4,85 4,79 4,85 4,87 4,89 4,89 5,00

Συνολικοί μέσοι όροι ανά ερώτηση για τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Ερώτηση 1: 4,53

Ερώτηση 2: 4,19

Ερώτηση 3: 4,30

Ερώτηση 4: 4,50

Ερώτηση 5: 4,61

Ερώτηση 6: 4,65

Ερώτηση 7: 4,46

Ερώτηση 8: 4,57

Συνολικός μέσος όρος ικανοποίησης πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης: 4,48Τόπος Δράσης

Περιφερειακές Ενότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Συμμετείχαν οι εργαζόμενοι των τμημάτων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίοι συναλλάσσονται με κοινό, για τη διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Από την τελική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν προέκυψε ότι η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών των Δ/νσεων Ανάπτυξης της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης κυμαίνεται συνολικά, και χωρίς σημαντικές αποκλίσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα, σε πολύ υψηλά ποσοστά.

Η μεγαλύτερη βαθμολογία σημειώνεται στις ερωτήσεις που αφορούν στην ποιότητα του στελεχιακού δυναμικού των Υπηρεσιών και στον υψηλό βαθμό συνεργασίας που επιδυκνείουν στις συναλλαγές τους με πολίτες και φορείς, λειτουργώντας αποτελεσματικά. Τη χαμηλότερη βαθμολογία συγκενρώνουν οι ερωτήσεις που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας και στην ευελιξία που επιδυκνείουν τα στελέχη των Υπηρεσιών κατά την εφαρμογή της.

Με την εφαρμογή του συστήματος μέτρησης ικανοποίησης πολιτών χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης των συναλλασσομένων με τις Υπηρεσίες καθώς γίνονται ενεργοί κριτές των παρεχόμενων υπηρεσιών, γεγονός που συμβάλλει στην αξιολόγηση και βελτίωσή τους από τις Υπηρεσίες.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation