ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 154 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

Integrated Value Creation SCORECARD

Integrated Value Creation SCORECARD
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ – Όμιλος Επιχειρήσεων είναι από τους κορυφαίους βιομηχανικούς Ομίλους της χώρας, με δραστηριότητα στους τομείς Έργων EPC, Μεταλλουργίας-Μεταλλείων και Ενέργειας από το 1908.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.mytilineos.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η αξία που δημιουργείται από τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στην πάροδο του χρόνου, εκδηλώνεται μέσω των μεταβολών της αύξησης, της μείωσης ή του μετασχηματισμού των πόρων που προκαλούνται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του. Αυτή η αξία έχει δύο αλληλένδετες πλευρές: α) αξία που δημιουργείται για τον ίδιο τον Όμιλο, η οποία δίνει τη δυνατότητα οικονομικών αποδόσεων στους παρόχους των χρηματοπιστωτικών κεφαλαίων και β) αξία που δημιουργείται για τους άλλους (δηλαδή, τους ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία γενικότερα).

Στόχος της δημιουργίας της «Integrated Value Creation SCORECARD» είναι η παρουσίαση προς όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ των βασικών πόρων (οικονομικών, βιομηχανικών, φυσικών, ανθρώπινων και κοινωνικών) που αξιοποιεί κατά την δραστηριότητα του, μέσω του επιχειρηματικού του μοντέλου, των αντίστοιχων αποτελεσμάτων και της παραγόμενης αξία. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η αποτελεσματική και ποιοτική πληροφόρηση όλων των Κοινωνικών Εταίρων του Ομίλου και ιδιαίτερα των μετόχων, των επενδυτών και των οικονομικών αναλυτών, ενόψει των νέων δεδομένων που θα καθορίσουν το επόμενο διάστημα το νομοθετικό πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Στην ακόλουθη ηλεκτρονική διέυθυνηση μπορείτε να δείτε αναλυτικά το εργαλείο  Integrated Value Creation SCORECARD: http://scorecard.mytilineos.gr/.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Μέτοχοι, Επενδυτές & Οικονομικοί αναλυτές                                                                               
 • Τοπικές κοινωνίες
 • Συνεργάτες & προμηθευτές
 • Φορείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Εργαζόμενοι                                      
 • Εκπρόσωποι του Τύπου
 • Εθελοντικές Οργανώσεις
 

Χρονική διάρκεια

Η πρωτοβουλία “Integrated Value Creation SCORECARD” αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και η ανανέωση των στοιχείων της γίνεται σε ετήσια βάση.


Περιγραφή

Η ικανότητα του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να δημιουργεί αξία για τον εαυτό του είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αξία που δημιουργεί για τους Κοινωνικούς του Εταίρους. Το γεγονός αυτό συμβαίνει μέσα από μια σειρά βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλληλεπιδράσεων και σχέσεων οι οποίες  επηρεάζουν άμεσα την ικανότητα του Ομίλου να λειτουργεί. Η δημιουργία του νέου ενημερωτικού microsite “Integrated Value Creation SCORECARD” αναδεικνύει, με άμεσο και κατανοητό τρόπο, την κοινή αξία που παράγει ο Όμιλος, προς όλους τους Κοινωνικούς του Εταίρους, ανάλογα με την κατηγορία των πόρων που διαχειρίζεται και αξιοποιεί στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του.

Βασική δομή της SCORECARD

1. Περιγραφή του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (τομείς δραστηριοποίησης-θυγατρικές εταιρίες-βιομηχανικές μονάδες και μονάδες παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας-εργαζόμενοι-αλυσίδα εφοδιασμού-χώρες δραστηριοποίησης)

2. Βασική περιγραφή των πόρων (Οικονομικοί πόροι, Βιομηχανικοί πόροι, Φυσικοί πόροι, Ανθρώπινοι πόροι, Κοινωνικοί πόροι) που διαχειρίζεται ο Όμιλος στη δραστηριότητα του. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 2015 με την αναφορά συγκεκριμένων KPI’s και συγκριτικά γραφήματα με το 2014. Παρουσίαση παραγόμενης αξίας για τον Όμιλο και τους Κοινωνικούς του Εταίρους με την αναφορά συγκεκριμένων KPI’s και συγκριτικά γραφήματα με το 2014.

3. Στοιχεία Εταιρικής Διακυβέρνησης

 http://scorecard.mytilineos.gr/

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στη SCORECARD ακολουθούν τις Κατευθυντήριες Οδηγίες G4 του διεθνούς οργανισμού κατάρτισης Κοινωνικών Απολογισμών GRI ενώ η δομή της παρουσίασης τους σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις δύο βασικές ενότητες των Κατευθυντήριων Οδηγιών του Διεθνούς Συμβουλίου Ενιαίων Απολογισμών (IIRC): «The Capitals» και «The Value Creation for the organisation & others». Υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις δύο κύριες ενότητες («The Capitals» και «Value Creation for the organisation & others») των κατευθυντήριων οδηγιών του Διεθνούς Συμβουλίου Ενιαίων Απολογισμών (IIRC). Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των βασικών Κοινωνικών Εταίρων του Ομίλου και ειδικότερα των επενδυτών, των επιχειρηματικών εταίρων, των εργαζομένων, των μετόχων και των κοινωνικών φορέων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη συνολική απόδοση του Ομίλου.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 1. Ανάπτυξη διαφάνειας απέναντι σε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
 2. Ενημέρωση των επιδόσεων του Ομίλου στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης
 3. Προώθηση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στη σφαίρα επιρροής του Ομίλου

Σε διάστημα δύο μηνών επισκέφτηκαν το microsite “Integrated Value Creation SCORECARD” 537 μοναδικοί χρήστες. Λάβαμε περισσότερα από 35 θετικότατα σχόλια από παράγοντες της αγοράς και άλλες επιχειρήσεις για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.   Τόπος Δράσης

Εταιρικό Κέντρο Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Αθήνα.


Συνεργασία με φορέα

Δεν υπήρξε συνεργασία με άλλον φορέα για την υλοποίηση αυτής της δράσης.


Συμμετοχή εργαζομένων

Ναι (Ομάδες ΕΚΕ θυγατρικών εταιριών του Ομίλου).


Οφέλη για τον Οργανισμό

 1. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, παρουσίασης της ενιαίας αξίας που παράγει ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στο πλαίσιο της δραστηριότητας του, αποτελεί καινοτομία στον ελληνικό επιχειρηματικό χώρο, ενισχύοντας τη θέση του, στην αντίληψη των Κοινωνικών του Εταίρων, σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.
   
 2. Καλύτερη διαχείριση κινδύνων και αναγνώριση ευκαιριών σε θέματα βιωσιμότητας.
 3. Προώθηση της λογικής του Integrated Thinking στον Όμιλο, που οδηγεί στην διαδικασία ενιαίας λήψης αποφάσεων και δράσεων οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αξίας.  

 4. Βελτιωμένη εταιρική εικόνα και φήμη μέσω της ανάπτυξης ενός κοινωνικά υπεύθυνου προφίλ.
 5. Ανάπτυξη και βελτίωση σχέσεων με επενδυτές που ενδιαφέρονται για πληροφιορίες που σχετίζονται με τα ESG κριτήριαΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής ΕυθύνηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation