ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 154 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπεύθυνες Προμήθειες

Πρωτοβουλία

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ – Όμιλος Επιχειρήσεων είναι από τους κορυφαίους βιομηχανικούς Ομίλους της χώρας, με δραστηριότητα στους τομείς Έργων EPC, Μεταλλουργίας-Μεταλλείων και Ενέργειας από το 1908.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.mytilineos.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος του συγκεκριμένου Κώδικα είναι να λειτουργήσει ως μια δέσμη κατευθυντήριων οδηγιών που ορίζει τα βασικά πρότυπα της δεοντολογικής συμπεριφοράς των αξιών και των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τις οποίες, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αναμένει από τους βασικούς Προμηθευτές Συνεργάτες του να υιοθετούν κατά τις συναλλαγές τους με τους εργαζομένους τους προμηθευτές τους εργολάβους και τους πελάτες τους για λογαριασμό του.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος αναμένει από την αλυσίδα εφοδιασμού του να αναπτύξει σαφείς πολιτικές και διαδικασίες για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση του εργατικού δικαίου, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες αναγνωρίζοντας και παρακολουθώντας τους κινδύνους δωροδοκίας και διαφθοράς, εντοπίζοντας και παρακολουθώντας τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και χαράσσοντας πολιτικές και διαδικασίες που διέπουν τους τομείς της Διασφάλισης της Ποιότητας και της Υγείας και Ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους όπου αυτό είναι εφικτό.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ο Κώδικας απευθύνεται σε βασικούς και νέους προμηθευτές και συνεργάτες του Ομίλου και των θυγατρικών του εταιριών.

Ο Όμιλος παροτρύνει τη συμμόρφωση των υφιστάμενων βασικών Προμηθευτών/ Συνεργατών του με τον παρόντα Κώδικα, ενώ λαμβάνει υπόψη του, στην αξιολόγηση της συνεργασίας μαζί τους την πρόοδο τους σε σχέση με την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών. Παράλληλα, κατά τη διαδικασία επιλογής νέων Προμηθευτών/ Συνεργατών, ο Όμιλος ορίζει το συγκεκριμένο Κώδικα ως προαπαιτούμενο.

 

Χρονική διάρκεια

Η πρακτική ξεκίνησε το 2015, ολοκληρώθηκε το 2016 και θα μείνει στο διηνεκές, αφού αποτελεί βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου.


Περιγραφή

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και οι θυγατρικές του εταιρείες έχουν δεσμευτεί να λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της τιμιότητας και της ακεραιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Όμιλος επιδιώκει να αναπτύξει και να διατηρήσει τις εμπορικές σχέσεις με τους βασικούς Προμηθευτές και Συνεργάτες του, οι οποίοι θα είναι σε θέση να μοιράζονται τη δέσμευσή αυτή στο πλαίσιο:

  • Της διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους με υπεύθυνο τρόπο, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Της προάσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
  • Της συμμόρφωσής τους με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς καθώς και του στόχου της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους.
  • Της εφαρμογής της διαχείρισης και παρακολούθησης των πρακτικών διακυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις συμβάσεις και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ακολούθησε τα εξής βασικά στάδια υλοποίησης:

  • Βασική χαρτογράφηση της αλυσίδας εφοδιασμού όλου του Ομίλου (κατηγοριοποίηση  προμηθετών ανά υπηρεσία που προσφέρουν, ανά σχέση συνεργασίας με του Όμιλο, ανά γεωγραφική προέλευση κ.α.) 
  • Μελέτη των αποτελεσμάτων της διαδικάσίας του καθορισμού των θεμάτων Ουσιαστικότητας που συνδέονται με την αλυσίδα εφοδιασμού.
  • Αρχική διαμόρφωση του περιεχομένου του Κώδικα με βάση τη διεθνή μεθοδολογία των κριτηρίων ESG (Environment-Social-Governance) που αποτελεί και την καινοτομία στη δομή του Κώδικα.
  • Διαβούλευση με τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου (συμπεριλαμβάνονται κια οι εγκρίσεις όλων των Διοικήσεων) ώστε σε ένα γενικό πλαίσιο να συμφωνηθούν τα ESG κριτήρια.
  • Τελική διαμόρφωση της δομής και του περιεχομένου του Κώδικα ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τη δημιουργία των επιμέρους Κώδίκων των θυγατρικών του Ομίλου οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τις ιδιαιτερότητες της αλυσίδας εφοδιασμού τους ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησής τους.
  • Έκδοση και προώθηση του Κώδικα. www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/Suppliers_BusinessPartnersCodeofConduct_gr.pdf

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η ανάπτυξη και διατήρηση μιας αποτελεσματικής και ποιοτικής εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί δέσμευση στην οποία ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ επενδύει και θα συνεχίσει να επενδύει σε επίπεδο μόνιμων συνεργασιών σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή, ο ρόλος των βασικών συνεργατών και προμηθευτών του είναι καταλυτικός αφού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειας.

Η αλυσίδα εφοδιασμού του Ομίλου, με βάση τις τρεις θυγατρικές του εταιρίες στους επιμέρους κλάδους της δραστηριότητας τους, αριθμεί περισσότερους από 4.800 προμηθευτές με το 81,7% αυτών να εδρεύει στην Ελλάδα. Ο Όμιλος δαπανά περισσότερα από 250 εκ. € προς τους εγχώριους προμηθευτές του, κάθε χρόνο, ωφελώντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας έμμεσα τόσο στη διατήρηση θέσεων εργασίας όσο και στη δημιουργία εισοδήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών του Ομίλου προωθεί την έννοια της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και κατ' επέκταση της βιώσιμης ανάπτυξης που πρέπει να διέπει την αλυσίδα εφοδιασμού του. Μέσω της διάχυσης του Κώδικα αλλά και της εφαρμογής των διαδικάσιών ελέγχου για την συμμόρφωσή του, ο Όμιλος ενημερώνεται σχετικά με τις σημαντικές πραγματικές και πιθανές αρνητικές επιδράσεις της εφοδιαστικής του αλυσίδας σε θέματα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά αλλά και στο μέτρο που είναι εφικτό σε θέματα διακυβέρνησης. Οι διαδικασίες για την αναγνώριση των επιδράσεων αυτών επιτρέπουν στον Όμιλο να τις αντιμετωπίσει.

Τον Νοέμβριο του 2016 ξεκίνησε η διαδικασία ενημέρωσης των βασικών προμηθευτών και συνεργατών των θυγατρικών του Ομίλου σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ενώ, εντός του 2017, θα ακολουθήσουν οι πρώτες επίσημες αξιολογήσεις των νέων και βασικών προμηθευτών.   Τόπος Δράσης

Εταιρικό Κέντρο και κεντρικές εγκαταστάσεις των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου.


Συνεργασία με φορέα

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναπτύχθηκε εσωτερικά αξιοποιώντας την εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτηση των στελεχών του σε θέματα Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στη διαδικασία ανάπτυξης του Κώδικα συμμετείχαν ανώτερα και ανώτατα στελέχη του εταιρικού Κέντρου και όλων των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στοχεύει στην προώθηση της υπεύθυνης ανάπτυξης  στην εφοδιαστική του αλυσίδα. Μεταξύ αυτών, είναι να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς καθώς και να τηρηθούν και να υποστηριχτούν οι  διεθνείς αρχές για τη βιώσιμη επιχειρηματική συμπεριφορά. Επιπλέον, ο Όμιλος αναλαμβάνει όλο και περισσότερο δράσεις και πρωτοβουλίες που οδηγούν σε καλύτερες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις, συνδυάζοντας επιχειρηματικά οφέλη σε πολλά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, η συστηματική διαχείριση των Ουσιαστικών θεμάτων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας που αφορούν στην αλυσίδα εφοδιασμού του Ομίλου, όπως αναγράφονται στον Κώδικα, θα λειτουργήσει θετικά στην εκπλήρωση των επιχειρηματικών του στόχων, στην καλύτερη πρόληψη των κινδύνων και την αναγνώριση ευκαιριών, στις απαιτήσεις των Κοινωνικών του Εταίρων και στα συμφέροντα της κοινωνίας εν γένει.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Integrated Value Creation SCORECARD

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής ΕυθύνηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation