ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 150 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων & υπηρεσιών

Πρωτοβουλία

Λιπάσματα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα

Λιπάσματα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε. είναι Ελληνική Εμπορική και Παραγωγική Εταιρεία που διακινεί τα λιπάσματα που παράγει η ίδια καθώς και τα λιπάσματα της Ελληνικής Βιομηχανίας παραγωγής Χημικών λιπασμάτων ELFE SA στη Νέα Καρβάλη του νομού Καβάλας.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.hellagrolip.gr 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η αναγνώριση ενός προϊόντος που εμπλέκεται σε καλλιέργειες που σχετίζονται με τη διατροφική αλυσίδα, εκπέμποντας το δυνατόν λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου για το σύνολο των διεργασιών της παραγωγικής του διαδικασίας. Με τη μέτρηση, τον υπολογισμό και την καταγραφή του ανθρακικού αποτυπώματος των λιπασμάτων μπορεί να διαβαθμιστεί η περιβαλλοντική τους επίδραση γεγονός που συμβάλλει στην ορθολογική τους χρήση.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το εγχείρημα απευθύνεται κυρίως στους παραγωγούς προϊόντων και στους καλλιεργητές που εμπλέκονται στη διατροφική αλυσίδα και οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να επιλέξουν λιπάσματα (ή προϊόντα για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν λιπάσματα) με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα. Η μέτρηση και πιστοποιημένη δήλωση του ανθρακικού αποτυπώματος αποτελεί εργαλείο ανταγωνισμού στην αγορά του λιπάσματος.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πειραματικά το 2014, ολοκληρώθηκε το 2015 που θεωρείται έτος βάσης και λειτουργεί ολοκληρωμένο το 2016.


Περιγραφή

Ως ανθρακικό αποτύπωμα του λιπάσματος εννοούμε το μέτρο της συνολικής ποσότητας των άμεσων και έμμεσων εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου (εκφρασμένο ως ισοδύναμη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2-eqv)), που συνοδεύουν τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Ο όρος είναι διεθνής και αποτελεί έναν εύστοχο και εύχρηστο δείκτη της επίδρασης ενός προϊόντος ή μιας δραστηριότητας στην κλιματική αλλαγή.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος για τα λιπάσματα, λαμβάνει υπόψη όλες τις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγική διαδικασία καθώς και τις έμμεσες εκπομπές που συνδέονται με την καταναλισκόμενη ενέργεια για την παραγωγή του προϊόντος, δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια και τον ατμό. Στον υπολογισμό λαμβάνονται επίσης υπόψη, οι εκπομπές που συνδέονται με τις Α' ύλες (π.χ. μεταφορά, κατανάλωση ενέργειας για εξόρυξη Α’ Υλών κλπ), ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν εκπομπές από τη μεταφορά από τις εγκαταστάσεις παραγωγής στον τόπο εφαρμογής και από την τελική εφαρμογή του προϊόντος στις καλλιέργειες (emissions from fertilizers production at plant gate).

Είναι αξιοσημείωτο ότι το αποτύπωμα άνθρακα για τα λιπάσματα της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ:

  1. Είναι χαμηλότερο από αυτό των προϊόντων του ανταγωνισμού (όπου αυτό έχει υπολογιστεί). 
  2. Είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
  3. Κυμαίνεται στα επίπεδα των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. 

Τα συγκριτικά αποτελέσματα που αφορούν το Αποτύπωμα Άνθρακα των προϊόντων της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, είναι ενδεικτικά της υψηλής τεχνολογικής θέσης της εταιρείας στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή βιομηχανικό χάρτη και της τεχνογνωσίας του προσωπικού της.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και το κοινό που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο, καταρχήν να γνωρίζουν την επίδραση του λιπάσματος που χρησιμοποιούν στο περιβάλλον, δίνοντάς τους, παράλληλα, τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα λιπάσματα με το πλέον χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα.

Το κοινωνικό σύνολο αξιοποιεί τη χρήση προϊόντων (λιπάσματα) με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα που χρησιμοποιούνται σε καλλιέργειες που συνδέονται με τη διατροφική αλυσίδα. Το ανθρακικό αποτύπωμα των λιπασμάτων της εταιρίας έχει περιοριστεί σε 2,7 κιλά CO2 / τόνο αζώτου του παραγόμενου προϊόντος.Τόπος Δράσης

Στην αγορά λιπάσματος γενικά και ακολούθως στη γεωργία και περαιτέρω στη διατροφική αλυσίδα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Υπάρχει συνεργασία με όλους τους προμηθευτές των διαφόρων Α’ και Β’ υλών ώστε να γίνεται προμήθεια και παραλαβή υλικών με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα. Επίσης, επιδιώκεται η χρήση μέσων μεταφοράς που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου και επομένως του ανθρακικού τους αποτυπώματος. 

Επιπλέον, η εταιρία προχωρά σταδιακά σε πιστοποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος σε συνεργασία με Φορέα Πιστοποίησης.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι επιδρούν έμμεσα στο ανθρακικό αποτύπωμα του προϊόντος φροντίζοντας να μειώνουν τις καταναλώσεις ενέργειας που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα καθώς και προσπαθώντας να περιορίσουν τις τυχόν ατυχηματικές εκπομπές από την παραγωγική διαδικασία, δίνοντας έτσι βαρύτητα σε προβλεπτικές ενέργειες.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Με τη μέτρηση και την καταγραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος των προϊόντων της, η επιχείρηση αποκτά ενεργό ρόλο, θέτει στόχους και αναπτύσσει πρωτοβουλίες όσον αφορά τη διαχείριση του διοξειδίου του άνθρακα, με σκοπό πάντοτε την αποτελεσματική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται από την παραγωγική της διαδικασία και τις δραστηριότητές της, συνεισφέροντας έτσι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μέσα από τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων για τη μείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων η εταιρία μπορεί να επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, φυσικών (χρήση υλών, νερού) και ενεργειακών πόρων.

Η επίτευξη χαμηλών τιμών ανθρακικού αποτυπώματος των προϊόντων αναμένεται να προσδώσει αναγνωρισιμότητα στο προϊόν της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αξία του προϊόντος στην αγορά και επομένως, το όφελος της εταιρίας. Ως δείκτης της δράσης χρησιμοποιείται η ποσότητα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε τόνους ισοδύναμου CO2/ τόνους παραγόμενου προϊόντος.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Η τεχνολογία των νανοφυσσαλίδων και η εφαρμογή της στη λίπανση των εδαφών

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας, περιβάλλοντος και ενέργειας στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

Παραγωγή ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας παράλληλα με θερμική ενέργεια

Προβλεπτική διαχείριση της Υγείας των εργαζομένωνΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation