ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 127 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπομπές Αερίων και Κλιματική Αλλαγή

Πρωτοβουλία

Μειώνοντας το ανθρακικό μας αποτύπωμα επιτυγχάνουμε βιώσιμες μεταφορές και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της εταιρείας μας

Μειώνοντας το ανθρακικό μας αποτύπωμα επιτυγχάνουμε βιώσιμες μεταφορές και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της εταιρείας μας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΑΕΓΑΕ A.E.

Η Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ) δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Logistics και το 2017 συμπλήρωσε 110 χρόνια ιστορίας. Αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των 3rd Party Logistics παρέχοντας υπηρεσίες.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.paegae.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η καταγραφή, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η μείωση των αέριων ρύπων που προκαλούνται από τη λειτουργία της εταιρείας μας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της κλιματικής αλλαγής, στοχεύουμε σε δράσεις που θα καταστήσουν το έργο μας βιώσιμο, δίνοντας το έναυσμα στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις μεταφορές να υιοθετήσουν εταιρικά υπεύθυνες πρακτικές.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται στο εσωτερικό της ΠΑΕΓΑΕ, αλλά και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη όπως οι τοπικές κοινωνίες και η κοινωνία στο σύνολο της.  

 

Χρονική διάρκεια

Η συγκεκριμένη δράση εφαρμόζεται από το 2014 καθώς επίσης σε ετήσια βάση πραγματοποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης της δράσης για το τρέχον έτος. 


Περιγραφή

Η μεταφορά, η διαχείριση, η αποθήκευση και η διανομή προϊόντων και εμπορευμάτων από και προς τους καταναλωτές δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη κοινωνία, καθώς εκλύονται μεγάλες ποσότητες αέριων ρύπων. Θέλοντας να συμμετέχουμε έμπρακτα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην ανάπτυξη των βιώσιμων μεταφορών, στρέφουμε το ενδιαφέρον μας προς την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που την προκαλούν, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πρακτικές. Στηριζόμενοι πάντα στην αρχή ότι, όταν δεν μπορείς να μετρήσεις κάτι, δεν μπορείς να το διαχειριστείς, παρακολουθούμε και καταγράφουμε συστηματικά τους αέριους ρύπους που προκαλούνται από το σύνολο των δραστηριοτήτων της λειτουργίας μας. Η καταγραφή και η παρακολούθηση των αέριων ρύπων αφορά στο μεταφορικό έργο (ιδιόκτητος και συνεργαζόμενος στόλος οχημάτων) της ΠΑΕΓΑΕ, στις κτιριακές εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό των κτιρίων καθώς επίσης στη μετακίνηση των εργαζομένων με εταιρικά ή ιδιόκτητα μέσα. Προς αυτή τη κατεύθυνση, η ΠΑΕΓΑΕ υλοποιεί δράσεις μείωσης των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της, ενσωματώνοντας πρακτικές, εξοπλισμό και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί από το 2013, δράσεις δενδροφύτευσης 5.000 και πλέον φυτών και δέντρων. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσα στο 2015, οι άμεσες εκπομπές CO2 ανήλθαν στους 523,6 τόνους, οι έμμεσες εκπομπές CO2 σε 2.041,5 τόνους και οι άλλες έμμεσες εκπομπές CO2 σε 3.443,1 τόνους. Η επίδραση της παραπάνω δράσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για το περιβάλλον, την κοινωνία και τις τοπικές κοινωνίες καθώς επίσης για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών.

  • Η ενσωμάτωση πρακτικών, τεχνολογιών και εξοπλισμού φιλικών προς το περιβάλλον καθώς επίσης η υλοποίηση δενδροφυτεύσεων, μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της ΠΑΕΓΑΕ συνεισφέροντας  στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 
  • Οι τοπικές κοινωνίες και σε ευρύτερο πλαίσιο το σύνολο της κοινωνίας αποτελούν τους αποδέκτες των φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων που ενσωματώνει η ΠΑΕΓΑΕ. Δεδομένου ότι η περιοχή που έχει έδρα η ΠΑΕΓΑΕ αποτελεί θεσμοθετημένη βιομηχανική περιοχή, υλοποιούμε δράσεις που εστιάζουν στη  βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της τοπικής κοινωνίας, τόσο με δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον, όσο και με ενέργειες που έχουν οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Επίσης, σε συνολικό επίπεδο, οι παραπάνω πολιτικές προσφέρουν πρόσθετα οφέλη αναφορικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων.
  • Η κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών επηρεάζεται άμεσα από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.  Η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και logistics, αποτελεί μονόδρομο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας του κλάδου.   


Τόπος Δράσης

Οι παραπάνω δράσεις αφορούν στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕΓΑΕ, στη Μάνδρα Αττικής και Σίνδο Θεσσαλονίκης.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η καταγραφή και η παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υλοποιείται σε συνεργασία με εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η υιοθέτηση φιλικού προς το περιβάλλον εξοπλισμού υλοποιείται σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς και προμηθευτές. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι διαρκής, τόσο μέσω των μελών της ομάδας ΕΚΕ που προτείνουν και εφαρμόζουν δράσεις που στοχεύουν στην παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όσο και μέσω του συνόλου των εργαζομένων που εφαρμόζουν τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές που υιοθετούμε. 


Συνέχεια…
Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών αναφορικά με τη διαχείριση των αέριων ρύπων μπορεί να προσφέρει πρόσθετα οφέλη για την εταιρεία όπως περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 

  • Η συστηματική καταγραφή και ο έλεγχος του ανθρακικού αποτυπώματος επιτρέπει τον προγραμματισμό δράσεων με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας
  • Πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων και διασφάλιση συμμόρφωσης  με τη περιβαλλοντική νομοθεσία
  • Διαφύλαξη βιώσιμης λειτουργίας εστιάζοντας στη σταθερή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
  • Προσέλκυση συνεργατών, προμηθευτών και εργαζομένων που υιοθετούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές
  • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων μέσα από τις δράσεις περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • Ενίσχυση της καλής φήμης της εταιρείαςΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Η εκπαίδευση είναι δύναμη»

«Συστηματικός διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη»

«Υγεία και Ασφάλεια σε πρώτο πλάνο»

«Υπευθυνότητα ίσον Βιωσιμότητα»

Πράσινες προμήθειες / Ανακυκλώνουμε ότι καταναλώνουμε

Πρώτος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας για την ΠΑΕΓΑΕ και τον κλάδο των εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics (3rd Party Logistics)

Υποστηρίζοντας την τοπική κοινωνία που μας φιλοξενείΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation