ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 206 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

Νέα φιλοσοφία για την προάσπιση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Νέα φιλοσοφία για την προάσπιση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Σωληνουργεία Κορίνθου

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων, διεθνώς, οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς μεγάλων διαστάσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.cpw.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η διαμόρφωση και εγκαθίδρυση νέας κουλτούρας για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλεια στην Εργασία όλων όσων εργάζονται Σωληνουργεία Κορίνθου, ώστε οι επιδόσεις στον τομέα αυτό να έχουν σταθερά βελτιούμενο χαρακτήρα προκειμένου να πραγματωθεί ο διαχρονικός στόχος για «μηδέν ατύχημα».

 “Είναι κοινή πεποίθησή μας ότι η κουλτούρα υγείας και ασφάλειας πρέπει να καλλιεργείται και να αποτελεί συνεχή μέριμνα τόσο των εργαζομένων όσο και όλων όσων εμπλέκονται στις παραγωγικές διαδικασίες μας. Απώτερος στόχος μας είναι να υγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στις ασφαλέστερες εταιρείες στην Ελλάδα”.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το σύνολο των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων), τις οικογένειές τους και την τοπική κοινωνία.

 

Χρονική διάρκεια

Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε το 2013 (σε ετήσια βάση εντάσσονται νέα τμήματα) και η πλήρης εφαρμογή του αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2018.


Περιγραφή

Το σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται η προάσπιση της υγείας και η ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών της Εταιρίας.

“Αντιμετωπίζουμε με ενιαίο και κοινό τρόπο τα θέματα υγείας και ασφάλειας στις δραστηριότητές μας, τα οποία αφορούν από τις προμήθειες έως και το στάδιο της μεταφοράς των προϊόντων μας.”

Η παροχή ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία για τη Σωληνουργεία Κορίνθου. Η μακρόχρονη υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης που συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα (πρότυπο OHSAS 18001:2007) και κατ’ επέκταση η πιστοποίηση τους από διαπιστευμένους φορείς, αποτυπώνει τη διαχρονική δέσμευση της Εταιρίας να προχωρά πέρα από τη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τους κανονισμούς. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Σωληνουργεία Κορίνθου ξεκίνησε το 2013 τη σταδιακή εφαρμογή της μεθοδολογίας 5s στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της, αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, όσο και σε επίπεδο κουλτούρας και νοοτροπίας. Πιο συγκεκριμένα η μεθοδολογία 5s: (1) είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία με καταλυτικά αποτελέσματα και (2) ενεργοποιεί τους ίδιους τους εργαζόμενους στην υλοποίησή της με τη δημιουργία ομάδων εργασίας.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι μέσω των ομάδων εργασίας: (α) βελτίωσαν τις προσωπικές ικανότητες και τις συμπεριφορές τους, β) εκτέθηκαν σε νέες γνώσεις και εμπειρίες, γ) αύξησαν των αυτοσεβασμό τους αλλά σεβάστηκαν και τους συνεργάτες τους, δ) υιοθέτησαν ή/και βελτίωσαν εργασιακές συνήθειες, ε) αύξησαν το σεβασμό της διοίκησης προς αυτούς, στ) μείωσαν τις προστριβές, διότι πλέον λειτουργούν σε ένα περιβάλλον με κανόνες και διακριτούς ρόλους και ζ) απέκτησαν το αίσθημα της ευθύνης για το χώρο εργασίας τους.

Αναλυτικότερα, με σημείο εκκίνησης το πρόγραμμα «Βελτίωση ευταξίας, καθαριότητας και οργάνωσης» δρομολογήθηκαν τμηματικά πιλοτικές αλλαγές στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, βελτιώνοντας την οργάνωση και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι αλλαγές επεκτείνονται, σταδιακά, σε ολοένα και περισσότερους χώρους των παραγωγικών εγκαταστάσεων της Σωληνουργεία Κορίνθου.

Το πρώτο στάδιο εφαρμογής του προγράμματος 5s συμπεριέλαβε την υλοποίηση των 5 βημάτων σε 18 χώρους παραγωγής. Στη συνέχεια και κατά το 2015 το πρόγραμμα συμπεριέλαβε ακόμη 15 χώρους παραγωγής στοχεύοντας, το 2016, να συμπεριληφθούν και οι εναπομείναντες χώροι στα πρώτα βήματα του προγράμματος. Απώτερος στόχος είναι όλοι οι χώροι να διατηρούνται σύμφωνα με τα όσα επιτεύχθηκαν κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας 5s, με αξιολόγηση της διατήρησης από εξωτερικό συνεργάτη. Τα ευρήματα του ελέγχου αξιοποιούνται  για τον προσδιορισμό περεταίρω βελτιώσεων στους χώρους εργασίας, αλλά και στοχευμένες διαφοροποιήσεις – εάν απαιτούνται – στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

Παράλληλα, με τους βραχυπρόθεσμους στόχους, έχουν τεθεί και μακροπρόθεσμοι στόχοι αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος. Μέσω των θετικών παρεμβάσεων από την εφαρμογή του προγράμματος δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση ουσιαστικών αλλαγών σε ό,τι αφορά στην κουλτούρα της Εταιρίας. Υπό το πρίσμα αυτό και με σκοπό την ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα αλλαγών, τη διαχείρισή τους και τη βέλτιστη αξιοποίησή τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό, πραγματοποιήθηκαν εισαγωγικές εκπαιδευτικές δράσεις για τη μεθοδολογία «lean 6 sigma» ως εργαλείο συνεχούς βελτίωσης διαδικασιών.

Όλες αυτές οι δράσεις καθώς και η δέσμευση τόσο της Διοίκησης όσο και των εργαζομένων της Σωληνουργεία Κορίνθου εντατικοποιούν τις προσπάθειες της Εταιρίας για τη διαχείριση και μείωση των κινδύνων, καθώς και την εξάλειψη των αιτιών που προκαλούν ατυχήματα με τρόπο συνεπή και μόνιμο, προάγοντας τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η ανάπτυξη της νέας φιλοσοφίας έφερε ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα:

  • Μείωση του δείκτη συχνότητας ατυχημάτων το 2015 κατά 24,6% έναντι του αντίστοιχου έτους 2014.
  • Μείωση του δείκτη σοβαρότητας ατυχημάτων το 2015 κατά 28,8% έναντι του αντίστοιχου έτους 2014.


Τόπος Δράσης

Εγκαταστάσεις Εταιρίας - Εργοστάσιο Θίσβης, Βι.Πε. Θίσβης, Βοιωτία.


Συνεργασία με φορέα

Υλοποιείται εσωτερικά στη Σωληνουργεία Κορίνθου.


Συμμετοχή εργαζομένων

Ο βαθμός δέσμευσης και ευθύνης που επιδεικνύουν οι άνθρωποι της Σωληνουργεία Κορίνθου, ανεξαρτήτου βαθμού ή θέσης, είναι καθοριστικός για την επιτυχία του προγράμματος. Επιπλέον, συμμετέχουν και όλοι οι συνεργάτες και εργαζόμενοι υπεργολάβων που λειτουργούν στους χώρους της Εταιρίας.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως ενσωματώνονται πολύ σημαντικά οφέλη για την Εταιρία, επιπλέον του πρωταρχικού που είναι η μείωση των ατυχημάτων:

  • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών και της οργάνωσης της εργασίας, ώστε αυτές να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να αποδίδουν στο βέλτιστο βαθμό, να διασφαλίζουν την υγεία τους και συνεπώς την ικανότητά τους να εργάζονται.
  • Συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης, μειώνοντας την επικινδυνότητα μέσω της θέσπισης σκοπών, στόχων και ανάθεσης υπευθυνοτήτων.
  • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης στο σύνολο των ενδιαφερομένων μερών.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανοιχτός Διάλογος με την Τοπική Κοινωνία της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης 2011

ΕΝΙΑΙΟΣ Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Κώδικας Δεοντολογίας

Στήριξη των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Σωληνουργεία Κορίνθου

Τοπική Επιχειρηματικότητα και ΑπασχόλησηΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation