ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 154 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας, περιβάλλοντος και ενέργειας στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας, περιβάλλοντος και ενέργειας στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε. είναι Ελληνική Εμπορική και Παραγωγική Εταιρεία που διακινεί τα λιπάσματα που παράγει η ίδια καθώς και τα λιπάσματα της Ελληνικής Βιομηχανίας παραγωγής Χημικών λιπασμάτων ELFE SA στη Νέα Καρβάλη του νομού Καβάλας.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.hellagrolip.gr 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η δράση αυτή, με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, το περιβάλλον και την ενέργεια έχει ως στόχους:

  • την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στον εργασιακό χώρο, τη δημιουργία ενός ικανοποιητικού εργασιακού περιβάλλοντος και τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων.
  • την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και τη συνεχή ανάπτυξη διεργασιών φιλικότερων προς το περιβάλλον.
  • την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και τη συνεχή ανάπτυξη διεργασιών ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας, παράλληλα με τη χρησιμοποίηση ενεργειακά αποδοτικών, υλικών και μεθόδων. 

Η πρωτοτυπία και ταυτόχρονα η ιδιαιτερότητα της δράσης έγκειται στην ταυτόχρονη και με τα ίδια κριτήρια, στόχους και προγράμματα, διαχείριση των διακριτών και παράλληλα συναφών τομέων της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, του περιβάλλοντος και της ενέργειας. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους στην εταιρία, καθώς και σε όλες τις βιομηχανίες που θα ήθελαν να διαχειριστούν ορθολογικά θέματα Υγείας και Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα μπορούσαν να εφαρμόσουν ένα αντίστοιχο ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις τους. 

 

Χρονική διάρκεια

Η δράση ξεκίνησε πρόσφατα και πιστοποιήθηκε το 2015, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001:2004,  ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 και ISO 50001:2011. 


Περιγραφή

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Περιβάλλοντος και Ενέργειας που πληροί όλες τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 και ISO 50001:2011. 

Η δομή του Ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βασίζεται στην προσέγγιση «Σχεδιάζω - Υλοποιώ – Ελέγχω – Βελτιώνω», ενσωματώνοντας ταυτόχρονα και παράλληλα τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, την Περιβαλλοντική και την Ενεργειακή Διαχείριση στην καθημερινή λειτουργία και στις πρακτικές που εφαρμόζει η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ.

Με τις διαδικασίες του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ πραγματοποιείται η διαρκής αναγνώριση όλων των ενδεχόμενων κινδύνων τόσο για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία όσο και για το Περιβάλλον, η αξιολόγηση των κινδύνων με εφαρμογή συστηματικών τεχνικών εκτίμησης επικινδυνότητας και η υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων ελέγχου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κινδύνων.

Πραγματοποιείται ακόμη ο περιβαλλοντικός και ενεργειακός σχεδιασμός της εταιρίας που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που επιδρούν στο περιβάλλον και την ενέργεια και στοχεύει σε ενέργειες συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής και ενεργειακής επίδοσης της εταιρίας. 

Στα πλαίσια αυτά αναγνωρίζονται οι περιβαλλοντικές και ενεργειακές πλευρές ανά δραστηριότητα της εταιρίας, αναλύονται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον, πραγματοποιείται ο περιβαλλοντικός και ενεργειακός σχεδιασμός και προγραμματισμός της εταιρίας για τον οποίο λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την περιβαλλοντική επίδραση και ενεργειακή χρήση καθώς και η ενεργειακή επίδοση της Επιχείρησης. Πραγματοποιείται περιβαλλοντική και ενεργειακή αξιολόγηση της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, που συνίσταται σε ανάλυση των δεδομένων περιβαλλοντικών μετρήσεων και ενεργειακής χρήσης και κατανάλωσης, προσδιορίζονται τα σημεία σημαντικής περιβαλλοντικής επίδρασης και αξιοσημείωτης ενεργειακής χρήσης και κατανάλωσης και εντοπίζονται οι ευκαιρίες βελτίωσης της περιβαλλοντικής και ενεργειακής επίδοσης της εταιρίας.

Μέσα από τη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος τίθενται τεκμηριωμένοι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι τόσο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία όσο και για το Περιβάλλον και την Ενέργεια, ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της Πολιτικής για την Υγεία και Ασφάλεια, να υποστηριχτεί η περιβαλλοντική πολιτική για τις διάφορες λειτουργίες/δραστηριότητες της εταιρίας και να βελτιωθεί η ενεργειακή επίδοση της εταιρίας.

Στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δομούνται και εφαρμόζονται τα κατάλληλα παράλληλα και πολυδιάστατα προγράμματα δράσης, για την επίτευξή των στόχων του συστήματος.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης έχει ως αποτέλεσμα, με μία σειρά διαδικασιών που διέπουν τη διαχείριση υγείας ασφάλειας περιβάλλοντος και ενέργειας, να μπορεί κανείς να διαχειριστεί πολλαπλές παραμέτρους του συστήματος δαπανώντας τους λιγότερους δυνατούς πόρους.

Η απλοποίηση που προσφέρει οδηγεί στην ευκολότερη διείσδυση στις γενικότερες διαδικασίες των εταιρειών με αποτέλεσμα να επιτυγχάνει τους στόχους που είναι η ορθολογική διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, του περιβάλλοντος και της ενέργειας. 
Με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος τα δυο τελευταία χρόνια στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, υλοποιήθηκαν έργα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης που μείωσαν το αποτύπωμα της εταιρείας σε ποσοστό έως και 30% και αύξησαν τη συμμετοχή των εμπλεκομένων στις δράσεις που συνηγορούν στην ορθολογική διαχείριση κατά ~ 10%.



Τόπος Δράσης

Το Εργοστάσιο της εταιρίας στη Νέα Καρβάλη Καβάλας.


Συνεργασία με φορέα

Η επιχείρηση συνεργάζεται με εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης κατάλληλα διαπιστευμένο για όλα τα πεδία που δραστηριοποιείται και πιστοποιείται η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και για τα τρία Πρότυπα που ακολουθεί το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της εταιρίας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την επιτυχή υλοποίηση και διατήρηση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή όλων των εργαζομένων της εταιρίας. Η συμμετοχή όλων των εργαζόμενων, προϋποθέτει την κατανόηση της αξίας του προγράμματος και είναι απαραίτητη η συνεχής εκπαίδευσή τους και ενημέρωσή τους αναφορικά με τις διαδικασίες, τους στόχους και τα προγράμματα που εφαρμόζονται για την Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας, το Περιβάλλον και την Ενέργεια. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μέσα από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και με γνώμονα τη συνεισφορά προς το κοινωνικό σύνολο, όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας και οι επενδυτικές πολιτικές της, είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, την προστασία και το σεβασμό του περιβάλλοντος καθώς και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.

Η Διοίκηση της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ μέσα από τη λειτουργία αυτής της δράσης εξασφαλίζει τη διαρκή εγρήγορση όλων των συνεργατών, κρατικών ή μη κρατικών οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τοπικών Αρχών και της κοινωνίας στο σύνολό της, για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, τα περιβαλλοντικά και τα ενεργειακά θέματα και ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων, στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης.        

Από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι:

  • η εξοικονόμηση πόρων για την εφαρμογή της διαχείρισης πολλαπλών διεργασιών εξαιτίας της κοινής αντιμετώπισης διαχειριστικών απαιτήσεων και της αποφυγής επαναληπτικών ενεργειών
  • η ευκολότερη διάχυση, κατανόηση και αποδοχή των σκοπών και στόχων από τους εμπλεκόμενους
  • η  σημαντική μείωση των διαδικασιών και τεκμηρίων που προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προτύπων 
  • η συγκέντρωση και ομαδοποίηση των δεδομένων και απαιτήσεων για εκπαίδευση των υπευθύνων για την εφαρμογή των Προτύπων και τη διάθεση πόρων από τη Διοίκηση.



Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους



Δεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους





Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό




Η τεχνολογία των νανοφυσσαλίδων και η εφαρμογή της στη λίπανση των εδαφών

Λιπάσματα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα

Λιπάσματα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα

Παραγωγή ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας παράλληλα με θερμική ενέργεια

Προβλεπτική διαχείριση της Υγείας των εργαζομένων



Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation