ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 29 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Ομογενοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής στοχοθεσίας της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ομογενοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής στοχοθεσίας της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό και οικονομική δραστηριότητα περιφέρεια της Ελλάδας. Αποτελείται από επτά (7) περιφερειακές ενότητες και τριάντα οκτώ (38) δήμους.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.pkm.gov.gr 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Kαταγραφή διαδικασιών και τυποποίηση εγγράφων – αποφάσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης της ΠΚΜ.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Πολίτες - αποδέκτες των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των επτά (7) Περιφερειακών Ενοτήτων (Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς. Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Χρονική διάρκεια

1/1/2015 - 31/12/2015.


Περιγραφή

Η εφαρμογή της στοχοθεσίας των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΚΜ έγινε με πρωτοβουλία του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” η εφαρμογή της στοχοθεσίας δεν είναι υποχρεωτική από τους ΟΤΑ. Ο Γενικός Διευθυντής προσδιόρισε τους επί μέρους ειδικούς – επιχειρησιακούς στόχους της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, βάσει των επιχειρησιακών στόχων του Περφιερειάρχη με τους οποίους υλοποιείται η στρατηγική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και στη συνέχεια οι στόχοι αυτοί εξειδικεύτηκαν ανά Διεύθυνση, ύστερα από διαβούλευση και συζήτηση μεταξύ του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών των Διευθύνσεων.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΚΜ ως διεύθυνση έδρας ανάγονται κυρίως στην αποτελεσματική και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη βιομηχανική πολιτική, την πολιτική σε θέματα ενέργειας και φυσικών πόρων, το περιβάλλον σε σχέση με τους τομείς αυτούς, και τα τεχνικά επαγγέλματα. Ο ρόλος της ως επιτελικής, σχεδιαστικής και υποστηρικτικής υπηρεσίας είναι να οργανώνει να συντονίζει και να παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των εφτά (7) Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς. Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής) σε κάθε ζήτημα της αρμοδιότητάς της που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας, με σκοπό καταρχήν την επίλυση των προβλημάτων και την παροχή διευκρινίσεων ή οδηγιών σε θέματα ερμηνείας της κείμενης νομοθεσίας και κατά δεύτερον την καθιέρωση της έννοιας μίας και ενιαίας Περιφέρειας, που αντιμετωπίζει τον συναλλασσόμενο με τις περιφερειακές Υπηρεσίες με τρόπο ενιαίο, γρήγορο και αποτελεσματικό.

Στα πλαίσια των ανωτέρω τέθηκε από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΚΜ ο στόχος της Ομογενοποίησης των Διαδικασιών που περιλαμβάνει την καταγραφή των διαδικασιών και την τυποποίηση των εγγράφων – αποφάσεων κάθε διαδικασίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης της ΠΚΜ.

Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου η Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης της ΠΚΜ προέβησαν κατ’ αρχήν σε δράσεις συλλογής, μελέτης και καταγραφής της νομοθεσίας των επιμέρους διοικητικών πράξεων αρμοδιότητάς τους, ενώ στη συνέχεια διενήργησαν αναλυτική καταγραφή των ακολουθητέων και σύννομων διαδικασιών, οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο εκτέλεσής τους. Ταυτόχρονα, προέβησαν στην ομογενοποίηση και τυποποίηση, δηλαδή τη δημιουργία προτύπων διοικητικών εγγράφων.

Αναλυτικά, από το τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων καταγράφηκαν οι παρακάτω διαδικασίες:

1. Υπερωρίες

2. Πληρωμή Υπερωριών

3. 24ωρη λειτουργία των ελεγκτικών υπηρεσιών

και τυποποιήθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις – έγγραφα:

1. Απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας

2. Μηνιαία ημερολογιακή κατάσταση

3. Συγκεντρωτική ημερολογιακή κατάσταση

4. Υπεύθυνη δήλωση υπαλλήλων

5. Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας μηχανικών

Από το τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων καταγράφηκαν οι παρακάτω διαδικασίες αδειοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων (1-3) και τεχνικών επαγγελμάτων (4-5):

1. Άδεια εγκατάστασης μεταποιητικής επιχείρησης μέσης όχλησης

2. Άδεια λειτουργίας μεταποιητικής επιχείρησης μέσης όχλησης

3. Αλλαγή φορέα μεταποιητικής επιχείρησης μέσης όχλησης

4. Βεβαίωση αναγγελίας τεχνικού επαγγέλματος

5. Έκδοση άδειας τεχνικού επαγγέλματος

και τυποποιήθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις – έγγραφα:

1. Βεβαίωση αναγγελίας

α. τεχνίτη υδραυλικού

β. τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή/οξυγονοκολλητή

γ. τεχνίτη ψυκτικού

δ. τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων

ε. τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης

στ. βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου

ζ. τεχνίτη ηλεκτρολόγου Γ, Δ και Α ειδικότητας

2. Απόφαση έκδοσης άδειας

α. αρχιτεχνίτη/εργοδηγού υδραυλικού

β. αρχιτεχνίτη/εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων 1ης/2ης/3ης/4ης ειδικότητας

γ. ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Α/Γ/Δ ειδικότητας

δ. αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή/οξυγονοκολλητή Β/Α τάξης

ε. αρχιτεχνίτη/εργοδηγού ψυκτικού

στ. αρχιτεχνίτη/εγκαταστάτη εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων

ζ. χειριστή μηχανημάτων έργων

Όλα τα ανωτέρω στάλθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες για εφαρμογή.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η ωφέλεια που προέκυψε προήλθε ιδίως από τον έλεγχο και εξέταση της νομοθεσίας για τον εντοπισμό της ακολουθητέας και σύννομης διαδικασίας, την εξάλειψη των υφιστάμενων έως τότε διαφοροποιήσεων εκτέλεσης αυτής μεταξύ ομοειδών υπηρεσιών, ευρισκόμενες σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες, την ταχύτητα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών και στην πρόσληψη ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΠΚΜ.

Σημαντικό αποτέλεσμα της εκπλήρωσης του στόχου αυτού ήταν η ενίσχυση της λειτουργίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης με τις αρχές της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, της διαφάνειας, καθώς και της συνυφασμένης με αυτήν, αρχή της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης των πολιτών, της εν γένει διασφάλισης των δικαιωμάτων τους και τέλος της συνολικής ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΠΚΜ.Τόπος Δράσης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς. Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Συμμετείχαν οι υπάλληλοι των τμημάτων: α) Τεχνικών Εφαρμογών και β) Διοικητικών Διαδικασιών της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, καθώς και οι υπάλληλοι των τμημάτων γ) Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και δ) Επαγγέλματος των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς. Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα πλεονεκτήματα που επήλθαν, συνέτειναν κατ’ αρχήν στη δημιουργία και εμπέδωση κοινής πεποίθησης στους υπαλλήλους της Περιφέρειας ότι εργάζονται σε μία ενιαία διοικητικά μονάδα, οι υπηρεσίες της οποίας δεν είναι δυνατό να διαφοροποιούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκουν, νοοτροπία που δεν είχε καταστεί δυνατό να εδραιωθεί ακόμη μεταξύ τους, δεδομένου ότι σχετικά πρόσφατα η Περιφέρεια προέκυψε από τη συνένωση των πρώην επτά (7) Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που τη συναποτελούν.

Επιπλέον, η εποικοδομητική συνεργασία των υπαλλήλων, προκειμένου να συμφωνηθούν και να καθορισθούν οι σύννομοι και κατ’ ακολουθία ενιαίοι κανόνες για την έκδοση διοικητικής πράξης.  καλλιέργησε κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργατικότητας μεταξύ τους, ενίσχυσε το αίσθημα συμμετοχής τους στην παραγωγή του διοικητικού έργου, ενδυνάμωσε την προσήλωσή τους στην εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων και ειδικών σκοπών της ΠΚΜ, αύξησε την ποιότητα και παραγωγικότητα του έργου τους και δημιούργησε κουλτούρα βασισμένη στη βελτίωση της απόδοσης.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation