ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 127 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χρήση Φυσικών Πόρων & Διαχείριση Αποβλήτων

Πρωτοβουλία

Περιβαλλοντική Πολιτική της Μύλοι Λούλη ΑΕ

Περιβαλλοντική Πολιτική της Μύλοι Λούλη ΑΕ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Η Μύλοι Λούλη είναι η μακροβιότερη και κορυφαία Ελληνική Αλευροβιομηχανία. Διευθύνεται σήμερα από την 7η γενιά της οικογένειας Λούλη καλύπτοντας από το 1782 δύο  αιώνες παρουσίας στην Ελληνική οικονομία και συνεχούς κοινωνικής δράσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.loulismills.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Μύλοι Λούλη στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της μεριμνά για τη προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζει την ανάγκη για το σεβασμό του και επιθυμεί να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του, από δραστηριότητες οι οποίες το επιβαρύνουν. Η έμφαση δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Μύλοι Λούλη θα μπορεί να πετύχει μηδενικά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής, να ανακυκλώνει συστηματικά μέσω πιστοποιημένων φορέων και εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων, να υλοποιεί απεντόμωση σιτηρών και αλεύρων σε συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας αποφεύγοντας τη χρήση χημικών ουσιών, να κάνει χρήση της μεθόδου της θερμικής απεντόμωσης στον βιολογικό μύλο και να διενεργεί συνεχούς ελέγχους για φυτοφάρμακα ή άλλες ουσίες τόσο στα σιτηρά όσο και στα τελικά παραγόμενα άλευρα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η Μύλοι Λούλη απευθύνεται στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Παράλληλα, αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού, σε ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και διατήρησης των υπαρχουσών περιβαλλοντικών αξιών προς όφελος όλων. Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας είναι ευθύνη της διοίκησης, ενώ προϋποθέτει τη συνεργασία των εργαζομένων και την εμπλοκή των συνεργατών.

 

Χρονική διάρκεια

Οι παραπάνω δράσεις πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2013 - 2015 και συνεχίζονται.


Περιγραφή

Η διοίκηση δεσμεύεται να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τις βέλτιστες οικονομοτεχνικές επιλογές, την τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και συναφών κανονισμών. Στη Μύλοι Λούλη εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001.

Ιδιαίτερα σημαντικά θέματα για την εταιρεία είναι η ορθολογική διαχείριση Α΄ και λοιπών υλών, της ενέργειας, καθώς και η συστηματική ανακύκλωση των απορριπτόμενων υλικών.

Για να διασφαλίσει τη σταθερή λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η Μύλοι Λούλη φροντίζει για:

α) τη συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της,

β) τη συστηματική ανασκόπηση των λειτουργιών της, 

γ) τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Η εταιρεία σκοπεύει:

 • Στην 100% διαχείριση των στερεών & υγρών αποβλήτων (χαρτί, υλικά συσκευασίας, μέταλλα κλπ.) που παράγονται κατά την λειτουργία της.  Περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας (γραφεία, αποθήκη και παραγωγή)
 • Στην μείωση αποβλήτων θερμοκηπίου (CO2)
 • Στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος
 • Στην μείωση της κατανάλωσης νερού ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος
 • Στην πρόληψη της μόλυνσης της θάλασσας κατά την λειτουργία του λιμένα
 • Να μεριμνά για την διαμόρφωση της χλωρίδας του περιβάλλοντος χώρου του εργοστασίου εντός του ορίου της εγκατάστασης

Όραμα των ανθρώπων της Μύλοι Λούλη είναι η μέγιστη δυνατή συνεισφορά της εταιρείας στην αειφόρο ανάπτυξη και η αναγνώριση της ως ενός από τους πρωτοπόρους στην προστασία του περιβάλλοντος και την υπερκάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της Μύλοι Λούλη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η τήρηση πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004.

Πιστή στο στόχο της για φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία, κάθε χρόνο υλοποιεί ενέργειες και υιοθετεί πρακτικές σύμφωνες προς τις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις.

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν:

 • Σταδιακή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου του κτιρίου του μύλου με νέα υψηλότερου συντελεστή θερμικής απόδοσης (μόνωσης) και με τζάμια τρίπλεξ ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα θρυμματισμού του εσωτερικού τζαμιού
 • Νέες διαστάσεις σάκων αποκλειστικά 25 κιλών και αντίστοιχα νέες παλετοποιήσεις, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των φθαρμένων σάκων κατά την μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των παλετών
 • Αντικατάσταση όλων των φιλτρομάνικων στα φίλτρα αποκονίωσης της βιομηχανικής μονάδας Σούρπης με αντίστοιχες φιλτρομάνικες αντιεκρηκτικής προστασίας ΑΤΕΧ
 • Υλοποίηση ασκήσεων εκτάκτων αναγκών, πυροπροστασίας και αντιρρύπανσης στην βιομηχανική μονάδα Σούρπης
 • Ολοκλήρωση αλλαγών λαμπτήρων σε LED
 • Βελτίωση της παλετοποίησης
 • Μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος (Carbon footprint) σε αλεύρι ΖΗΝ
 • Εφαρμογή ετήσιων μετρήσεων θορύβου και σκόνης από πιστοποιημένη εταιρεία
 • Καθαρισμός των ακτών που περιβάλλονται από την εγκατάσταση της βιομηχανικής μονάδας Σούρπης τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο και όποτε άλλοτε απαιτηθεί (πχ μετά από ισχυρές βροχές που έχουν σαν αποτέλεσμα την μεταφορά φερτών υλών) όπου συλλέχτηκαν πάνω από 30tn διαφόρων υλικών
 • Κοπή χόρτων και καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου της βιομηχανικής μονάδας Σούρπης
 •  Επισκευή και συντήρηση του δρόμου που οδηγεί στη βιομηχανική μονάδα  της Σούρπης
 • Συνέχιση της δράσης ανακύκλωσης που βρίσκεται σε εφαρμογή και αφορά, παλαιό χαρτί, μέταλλα, λιπαντικά, μπαταρίες, λαμπτήρες και πλαστικό.


Τόπος Δράσης

Σούρπη Μαγνησίας, Κερατσίνι Αττικής.


Συνεργασία με φορέα

Για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή περιβαλλοντικής διαχείρισης η Μύλοι Λούλη ακολούθησε το διεθνές πρότυπο ISO 14001: 2004 που έχει αναπτυχθεί από τον διεθνή οργανισμό ISO. Η εφαρμογή του συστήματος πιστοποιήθηκε από τον εξωτερικό φορέα TUV AUSTRIA HELLAS.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το 2015 πραγματοποιήθηκε μια σειρά από 15 εκπαιδεύσεις σε συνολικά 115 εργαζόμενους στην παραγωγή με θεματολογία σχετική με την ορθή λειτουργία αυτόματων μηχανημάτων ανάλυσης δημητριακών και αλεύρων, ασφαλή φόρτωση προϊόντων, προστασία της υγείας και ασφάλειας κατά τη χρήση οχημάτων μεταφοράς συσκευασμένων προϊόντων, έλεγχο καθαριότητας μηχανημάτων, μεθόδους απεντομώσεων και διαχείριση αλλεργιογόνων. Η επιτυχής εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής προϋποθέτει και χρειάζεται τη συνεργασία τόσο των διοικητικών στελεχών όσο και των εργαζομένων.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Συνεχής μέριμνα της Μύλοι Λούλη είναι η πλήρης συμμόρφωση με την νομοθεσία και τους κανονισμούς για το περιβάλλον. Σε συνεχή βάση παρακολουθούνται οι εξελίξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των σχετικών κανονισμών από τα αρμόδια και εξειδικευμένα στελέχη ενώ σε ετήσια βάση πραγματοποιείται αξιολόγηση της συμμόρφωσης τόσο με την περιβαλλοντική νομοθεσία, όσο και με τους λοιπούς κανονισμούς που βρίσκονται σε ισχύ. Εφαρμόζοντας το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτυγχάνεται η εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στα θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης, βελτιώνεται η επίδοση της εταιρίας στον τομέα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία και ο περιορισμός όχλησης θορύβου από τη δραστηριότητά της στην τοπική κοινωνία.

Κατά τα έτη 2014 - 2015, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβάλλονται, δεν επιβλήθηκε κανένα χρηματικό πρόστιμο ή άλλη μη χρηματική κύρωση λόγω παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των λοιπών κανονισμών.

Με τη δράση αυτή, η Μύλοι Λούλη απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία National Champion για Περιβαλλοντική & Εταιρική Υπευθυνότητα, στα "European Business Awards 2014-2015" που διοργανώθηκαν από την RSM GREECE.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας & Κώδικας Δεοντολογίας της Μύλοι Λούλη ΑΕ

Μουσείο Λούλη: Από το σιτάρι στο ψωμί

Οι ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ κοντά στο παιδί

Ολοκληρωμένη προσέγγιση υποστήριξης προϊόντων και πελατών της Μύλοι Λούλη ΑΕ

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας από τους Μύλους ΛούληΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation