ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 117 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με προβλήματα όρασης 0-6 ετών

Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με προβλήματα όρασης 0-6 ετών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΑΜΥΜΩΝΗ

Η ΑΜΥΜΩΝΗ είναι Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες. Υλοποιεί 4 προγράμματα για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και απασχόληση ατόμων, με τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.amimoni.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το Πρόγραμμα Πρώιμη Παρέμβαση έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στις παρεχόμενες υπηρεσίες όταν σε μία οικογένεια το παιδί διαγνωσθεί με προβλήματα όρασης με ή χωρίς πρόσθετες αναπηρίες. Το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης εστιάζει στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της συναισθηματικής ευημερίας του παιδιού, την υποστήριξη της σχέσης γονέα-παιδιού, την προαγωγή της κοινωνικής του ένταξης και την προαγωγή βασικών δεξιοτήτων στη χρήση της εναπομείνασας λειτουργικής όρασης (εφόσον υπάρχει), τα οποία θα πρέπει να επιτυγχάνονται στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού. Επιπλέον, συμβάλλει στην υποστήριξη της Αντίληψης Σώματος, προάγει την Απτική & Ακουστική Αντίληψη, τον Προσανατολισμό και την Κινητικότητα, την βελτίωση της αδρής & λεπτής κινητικότητας. Στόχος επιπλέον συνιστά η εξάσκηση σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Η συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχεται στους γονείς σε εξατομικευμένες συνεδρίες, αποτελεί σημαντικό τμήμα του προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά με προβλήματα όρασης (τύφλωση ή χαμηλή όραση) με ή χωρίς πρόσθετες αναπηρίες 0-6 ετών και στις οικογένειές τους στην Αττική, καθώς και σε οικογένειες παιδιών έως 10 ετών που κατοικούν εκτός Αττικής. Η μεγάλη πλειονότητα των παιδιών έχει διαγνωσθεί με πρόσθετες αναπηρίες, εγκεφαλική τύφλωση λόγω περιγεννητικής ή μεταγενέστερης εγκεφαλικής βλάβης.  

 

Χρονική διάρκεια

Το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης παρέχεται στην Αττική από το 2004. Στις περιοχές εκτός Αττικής παρέχεται σε σταθερή βάση τα τελευταία τρία χρόνια.


Περιγραφή

Η υπηρεσία παρέχεται από εξειδικευμένους θεραπευτές, σε εβδομαδιαία βάση, στο σπίτι των οικογενειών των παιδιών με προβλήματα όρασης από 0-6 ετών. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση της εναπομείνασας λειτουργικής όρασης του παιδιού, τη σύνταξη και υλοποίηση εκπαιδευτικού πλάνου παρέμβασης μέσα από οπτικό, ακουστικό, απτικό, αιθουσαίο και ιδιοδεκτικό ερεθισμό ο οποίος επιτυγχάνεται μέσα από αλληλεπιδραστικό παιχνίδι, είτε ως δομημένη δραστηριότητα με τη συμμετοχή των γονέων. Η οικογένεια λαμβάνει εξειδικευμένο εξοπλισμό, ο οποίος κατασκευάζεται και προσαρμόζεται ειδικά στις ανάγκες του κάθε παιδιού, οι συνεδρίες περιλαμβάνουν συμβουλευτική συζήτηση με τους γονείς προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση της σχέσης γονέα -παιδιού, αλλά και να ενθαρρυνθεί η εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παιχνίδια και κατασκευές αφήνονται στο σπίτι των παιδιών μαζί με προτάσεις δραστηριοτήτων μέσα στην εβδομάδα.

Εκτός Αττικής, η υπηρεσία παρέχεται με επί τόπου επισκέψεις για την αξιολόγηση του παιδιού και την κατάρτιση εκπαιδευτικού πλάνου και παράδοση κατάλληλα σχεδιασμένου εξοπλισμού. Ακολουθεί συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση των ειδικών επαγγελματιών, φορέων που εργάζονται με το παιδί, και εφόσον ζητηθεί από την οικογένεια συνεδρίες μέσω τηλεδιάσκεψης για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.  


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα παιδιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα αξιοποιούν την εναπομείνασα λειτουργική όραση ,ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τον μέγιστο βαθμό αυτονόμησης τους και τις βάσεις για την μελλοντική εκπαίδευση του. Παράλληλα, η οικογένεια αποκτά ένα ουσιαστικό τρόπο επικοινωνίας συναισθηματικής, ψυχολογικής και πρακτικής με το παιδί στο πλαίσιο της οικογενειακής καθημερινότητας, ενώ αποκτά ουσιαστικά εργαλεία υποστήριξης του παιδιού στην νοητική και αισθητηριακή εξέλιξή του. Η αξιολόγηση του παιδιού γίνεται με ειδικά εργαλεία παρατήρησης και καταγραφής καθ’ όλη τη διάρκεια της υποστήριξης του, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης πρότυπου συστήματος μέτρησης των αποτελεσμάτων αυτών.

120 παιδιά και οικογένειες έχουν λάβει υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης τα τελευταία 3 χρόνια, ενώ πολυάριθμα ιδρύματα εκτός Αττικής και αντίστοιχα επαγγελματίες έχουν καταρτιστεί και υποστηριχθεί από το πρόγραμμα.Τόπος Δράσης

Tο πρόγραμμα υλοποιείται με εβδομαδιαίες κατ' οίκον επισκέψεις στις οικογένειες εντός Αττικής, διάρκειας 1,5 ώρας. Στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος (ως σήμερα σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Ήπειρο) πραγματοποιούνται επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα και αξιολόγησης σε εξειδικευμένους φορείς και επαγγελματίες αλλά και οικογένειες.

Στη συνέχεια ακολουθούν εβδομαδιαίες συνεδρίες μέσω τηλεδιάσκεψης ανά 2 εβδομάδες εφόσον ζητηθεί από την οικογένεια. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

To Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης της Αμυμώνης υποστηρίζεται σταθερά από το Blindeninstitute στη Γερμανία. Η συνεργασία στηρίχθηκε αρχικά στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ανταλλαγή καλών πρακτικών. Αντίστοιχη υπήρξε και η συνεργασία με το GAPAS, La Pepiniere, στη Γαλλία, με το οποίο υλοποιούμε από κοινού ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας και κατάρτισης ενηλίκων.

Στην Ελλάδα, η ομάδα της Πρώιμης Παρέμβασης διοργανώνουν επισκέψεις, προκειμένου να παρουσιάσουν το πρόγραμμα, να υποστηρίξουν και να εκπαιδεύσουν επαγγελματίες και ειδικούς εκπαιδευτές που εργάζονται με παιδιά 0-10 ετών με προβλήματα όρασης, με ή χωρίς πρόσθετες αναπηρίες. Από το 2005, 9 ιδρύματα, ειδικά κέντρα αποκατάστασης, νηπιαγωγεία, και πολυάριθμοι ειδικοί θεραπευτές, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα για αξιολόγηση των παιδιών, κατάρτιση εκπαιδευτικού πλάνου και μεταφορά τεχνογνωσίας. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η ομάδα απαρτίζεται από:

  • 3 Ψυχολόγους (ειδικά εκπαιδευμένοι στην πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με οπτικά προβλήματα και πολλαπλές αναπηρίες),
  • εργοθεραπεύτρια,
  • κοινωνική λειτουργός,
  • εκπαιδεύτρια κινητικότητας,
  • παιδοψυχίατρος.

Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

H Αμυμώνη είναι Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες με έδρα την Αθήνα, που προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, και υποστηριζόμενης διαβίωσης στα άτομα αυτά. Το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης είναι ένα πρότυπο και καινοτόμο πρόγραμμα στη χώρα μας, το οποίο επέκτεινε το φάσμα των υπηρεσιών στα βρέφη, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με προβλήματα όρασης, τις οικογένειες τους, καθώς και στους επαγγελματίες και τους εξειδικευμένους φορείς ανά την Ελλάδα, όπου υπάρχουν παιδιά με προβλήματα όρασης με ή χωρίς πρόσθετες αναπηρίες.

Η συσσωρευμένη εμπειρία και η εξειδίκευση που αποκτήθηκε με την πάροδο των χρόνων αναφορικά με την πολυαναπηρία και την τυφλότητα σε παιδιά και ενηλίκους είναι μοναδική στην χώρα μας. Η Αμυμώνη, μέσω του Προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης  ερευνά αδιάκοπα και εφαρμόζει καινοτόμες πρακτικές, αναζητά συνεργασίες και συνέργιες για την ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς και δίκτυα και καταβάλει συνεχείς προσπάθειες το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης να φτάσει σε  όλες τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη. 

Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται τα τελευταία χρόνια από το Ίδρυμα Σταύρος ΝιάρχοςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation