ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 118 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπομπές Αερίων και Κλιματική Αλλαγή

Πρωτοβουλία

Σύστημα Μέτρησης κατανάλωσης των Ρύπων CO2 - Ανθρακική Ουδετεροποίηση - Ανακύκλωση

Σύστημα Μέτρησης κατανάλωσης των Ρύπων CO2 - Ανθρακική Ουδετεροποίηση - Ανακύκλωση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.europaikipisti.grΕπικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, αντιλαμβάνεται την αειφόρο ανάπτυξη ως μια προσπάθεια οικοδόμησης μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών ρύπων που κάνει αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των πόρων της, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Η μείωση των εκπομπών, μέσω της χρήσης νέων πράσινων βιώσιμων τεχνολογιών και μεθόδων ελέγχου, σημαίνει για εμάς αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας και μέριμνα για την προστασία των οικοσυστημάτων.

Συγκεκριμένα, η εταιρία μας ενστερνίζεται την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αναπτύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002 στην διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών στην Αφρική.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται στην Ελληνική Κοινωνία.

 

Χρονική διάρκεια

2 έτη


Περιγραφή

Από το 2013, είμαστε η μοναδική ασφαλιστική εταιρία που ανέλαβε την υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία να μετρήσει την κατανάλωση των ρύπων που παράγονται από την λειτουργία της. Η συγκεκριμένη μέτρηση θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι, συμβάλλοντας σε στοχευόμενες δράσεις και ενέργειες για την μείωση των ρύπων. Οι συνολικές καταναλώσεις της εταιρίας για το 2014 και 2015 αναπτύσσονται λεπτομερώς παρακάτω:

Εκπομπές σε Kg CO2 eq

 • Μετακινήσεις Προσωπικού

2014: 145.322,41 Kg CO2 eq 2015: 131.864,85 Kg CO2 eq

 • Εταιρικά Αυτοκίνητα

2014: 34.312,50 Kg CO2 eq 2015: 38.857,10 Kg CO2 eq

 • Ταξίδια εκτός έδρας

2014: 18.436,21 Kg CO2 eq, 2015: 9.915,17 Kg CO2 eq,

 • Φυσικό αέριο

2014: 128.310,71 Kg CO2 eq, 2015: 137.922,07 Kg CO2 eq,

 • Ηλεκτρικό Ρεύμα

2014: 1.307.057,24 Kg CO2 eq 2015: 976.933,49 Kg CO2 eq

 • Χαρτί - Τόνερ

2014: 44.042,15 Kg CO2 eq 2015: 102.865,99 Kg CO2

Σύνολο

2014: 1.677.481,21 Kg CO2 eq 2015: 1.398.358,66 Kg CO2 eq

Επίσης, η λειτουργία του ιστοχώρου μας (ηλεκτρονικές σελίδες) είναι υπεύθυνη για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου λόγω της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Πίστη στο πλαίσιο της υιοθέτησης πρακτικών Αειφόρου Ανάπτυξης και με αίσθημα ευθύνης έναντι των συμμετοχών της για το κλίμα και το περιβάλλον, συνεχίζοντας την πρακτική της από το 2011, ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία ανθρακικής ουδετεροποίησης της ιστοσελίδας της και για τις χρήσεις του 2014 και 2015. Συγκεκριμένα, αποτελούμε την πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρία με ανθρακικό ουδέτερο site, διαθέτοντας πιστοποιητικό συμμετοχής στις κλιματικές πρωτοβουλίες αντιστάθμισης ρύπων μέσω περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων.

Τέλος, η σημασία της ανακύκλωσης αποτελεί  για τους εργαζόμενους της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, καθοριστικό σημείο καθώς:

 • Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους.
 • Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση και επιτυγχάνεται η μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.
 • Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.
 • Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των  προαναφερθέντων αντικειμένων.
 • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς βιώσιμων ενεργειών.
 • Ανακυκλώνοντας 1 τόνο χαρτιού εξοικονομούνται 17 δέντρα και 40.000 λίτρα νερού, μειώνεται κατά 95% η ατμοσφαιρική ρύπανση και εξοικονομούνται 130-170 κιλά πετρέλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, από την αρχή της προσπάθειας της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων της (2012), έχει καταφέρει να ανακυκλώνει κάθε μήνα περίπου 1.321 κιλά υλικών (χαρτί, αλουμίνιου, πλαστικό). Συγκεκριμένα, για το 2014 η εταιρία ανακύκλωσε 15,86 τόνους ενώ το 2015 17,22 τόνους.  Είμαστε υπερήφανοι γιατί κάθε τόνος απορριμμάτων που ανακυκλώνεται έχει προστιθέμενη αξία, τόσο για εμάς και τους γύρω μας (ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες), όσο και για τα παιδιά μας. Η αλληλεγγύη των γενεών δεν είναι αίτημα που αφορά μόνο τον ασφαλιστικό χώρο, αλλά προϋπόθεση για ένα βιώσιμο αύριο. Σε αυτή την προσπάθεια, πρέπει συμβάλλουμε όλοι μας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι στόχοι που είχαμε θεσπίσει την προηγούμενη χρονιά επετεύχθησαν και μάλιστα με τεράστια επιτυχία. Ο στόχος για τη μείωση των συνολικών ρύπων ήταν 2%, τη στιγμή που τα αποτελέσματα της μέτρησης δείχνουν συνολική μείωση 16,6%. Σημαντικό στοιχείο, οι εκπομπές ρύπων  [Kg CO2 eq]  από μετακινήσεις προσωπικού για το 2015, οι οποίες είναι 131.865 Kg CO2 eq εμφανώς μειωμένες κατά 10,2% ήτοι κατά 13.458 Kg CO2 σε σχέση με το  2014 (145.322) Kg CO2 eq. Σε αυτό βοήθησε η παροχή κινήτρων και επιβράβευση των εργαζομένων που αποφασίζουν να κινηθούν «οικολογικά» στις μετακινήσεις από και προς την εργασία τους. Πέραν αυτού πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή η παρότρυνση του προσωπικού από την Διοίκηση συνετέλεσε ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά η συν-μετακίνηση (carpooling) κάτι τι οποίο συνετέλεσε στο να αποφευχθούν εκπομπές 58.743 CO2 eq. Συγκεκριμένα, σε ειδική τελετή στα γραφεία της εταιρίας, βραβεύτηκαν τα στελέχη της εταιρίας με την χαμηλότερη κατανάλωση ρύπων. (κίνηση με ποδήλατο, car pooling, ΜΜΜ κτλ).

Η Διοίκηση της εταιρίας έχει δεσμευτεί για την μείωση των συνολικών ρύπων κατά 2% για το 2016.Τόπος Δράσης

Στην Ελλάδα.


Συνεργασία με φορέα

Η συνεργασία για την μέτρηση των εκπομπών έγινε με την εταιρία Green Evolution.


Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των υπαλλήλων είναι καθοριστική. Κάθε χρόνο συμμετέχει ενεργά στις εθελοντικές μας δράσεις για το περιβάλλον. Επίσης, και με την παρότρυνση της εταιρίας (βραβεύσεις "πράσινου" προσωπικού, ειδικά οικονομικά κίνητρα), οι εργαζόμενοι αρχίσουν σιγά σιγά να εγκαταλείπουν ή να ελαχιστοποιούν την χρήση του αυτοκινήτου, μετακινούμενοι είτε με ΜΜΜ είτε με οικολογικό τρόπο (ποδήλατο, περπάτημα). Επίσης σημαντικό βήμα ήταν η ενεργοποίηση του τμήματος HR για την επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων για τις μαζικές μετακινήσεις με ένα αυτοκίνητο (car pooling)


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οι δραστηριότητες της εταιρίας δεν έχουν ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στο κλίμα και στο περιβάλλον. Παρά ταύτα η Εταιρία έχει αυτόβουλη εθελοντική στόχευση, για μία συνεχιζόμενη προσπάθεια υπεύθυνης «πράσινης» λειτουργίας, αποφυγής και μείωσης των εκπομπών της και των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκαλεί η λειτουργία της. Ενσωματώνει αυτές τις αξίες στην επιχειρηματική της κουλτούρα προσφέρει κίνητρα στο προσωπικό της για αυτά. Έτσι πέρα από την καλλιέργεια τέτοιου κλίματος στο σχετικό κοινωνικό περίγυρο της εταιρίας, η δημοσιοποίηση της προσπάθειάς της, λόγω του μεγέθους και της φήμης της λειτουργεί ως θετικό παράδειγμα. Η Εταιρία θέτει τέτοιους στόχους τους οποίους και δημοσιοποιεί σχετικά με τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, της ενέργειας, του νερού, του χαρτιού, καθώς και για τις εκπομπές που προκύπτουν από τις καθημερινές μετακινήσεις του προσωπικού της και τα απαραίτητα εταιρικά ταξίδια.

Οι ήδη υλοποιούμενες σχετικές δράσεις θα οργανωθούν σε ένα απλό, σαφές και διαχρονικά παρακολουθήσιμο σχέδιο διαχείρισης (υπολογισμού και μείωσης) των εκπομπών και των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.

Αυτό αναμένεται ότι:

 • θα ενισχύσει τη βιώσιμη λειτουργία, τη φιλική προς το κλίμα και το περιβάλλον
 • θα επιτρέψει τον προσδιορισμό τα ορίων των μειώσεων που είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τις τρέχουσες συνθήκες,
 • θα ενδυναμώσει την αξιοπιστία της εταιρίας για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς που διατυπώνει
 • θα επιτρέψει στην εταιρία να αποδεικνύει την σύμπλευσή της και με το αντίστοιχο σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ.

Οι δραστηριότητες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται, σε συμμόρφωση με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα, και θα περιλαμβάνουν συστηματική καταγραφή πηγών και των εκπομπών - επιβαρύνσεων, και τα προβλεπόμενα για τις επιβαρύνσεις των δεικτών των περιβαλλοντικών πτυχών κατά το πρότυπο GRI G4
Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Δράσεις της Εταιρίας που σχετίζονται με την αποτροπή της απάτης και την πάταξη της διαφθοράς

Πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας

Πρόγραμμα στήριξης τοπικών κοινωνιών, σχολείων και Παραδόσεων Ευρωπαική Πίστη

Στήριξη Κοινωνικών Δομών - Εξάλειψη της Φτώχειας- Ανθρώπινα Δικαιώματα των παιδιώνΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation