ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 127 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χρήση Φυσικών Πόρων & Διαχείριση Αποβλήτων

Πρωτοβουλία

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Σωληνουργεία Κορίνθου

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Σωληνουργεία Κορίνθου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Σωληνουργεία Κορίνθου

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων, διεθνώς, οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς μεγάλων διαστάσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.cpw.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής χαλυβδοσωλήνων υψηλών προδιαγραφών, που απευθύνεται στη διεθνή βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Εταιρία επιδιώκει την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλους τους συμμετόχους της.

Με προτεραιότητα την υπεύθυνη λειτουργία, η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει αναγνωρίσει ως συστατικό στοιχείο της επιχειρηματικής της εξέλιξης τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος είναι να λειτουργεί η Εταιρία υπεύθυνα και να εφαρμόζει έμπρακτα τις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις με έμφαση στη μείωση της Χρήσης Φυσικών Πόρων και στη Διαχείριση Αποβλήτων.

Ειδικότερος στόχος αποτελεί η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μέσω της μείωσης του τελικού όγκου των παραγόμενων αποβλήτων αλλά και της μείωσης των αποβλήτων που καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ).

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Τοπικές Κοινότητες, Εργαζόμενους και την κοινωνία ευρύτερα.

 

Χρονική διάρκεια

Διαρκής


Περιγραφή

Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και συνεχώς βελτιώνει το πιστοποιημένο, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από το 2000. Η Περιβαλλοντική Πολιτική, καθώς και οι Βασικές Αρχές που στηρίζουν την εφαρμογή της, υποδηλώνουν τη δέσμευση της Εταιρίας για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων της. Η εφαρμογή της πολιτικής αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της Διοίκησης και ευθύνη του κάθε εργαζομένου της Εταιρίας.

Οι Πρακτικές της Σωληνουργεία Κορίνθου: 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, φροντίζει να μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία και τη δράση της, δημιουργώντας, ταυτόχρονα, πρότυπα καλών πρακτικών για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Εταιρία κατά το 2013 εφάρμοσε στα εργοστάσιά της:

 • Πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Πρόγραμμα βελτίωσης της αποθήκευσης αποβλήτων εντός του εργοστασίου.
 • Πρόγραμμα βελτίωσης της αξιοποίησης πόρων (Α’ υλών).
 • Πρόγραμμα βελτίωσης της διαλογής ανακυκλώσιμων εντός του εργοστασίου.
 • Πρόγραμμα βελτίωσης της υποδομής για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης της περιβαλλοντικής επίδοσης.
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού.

Οι Επενδύσεις για το Περιβάλλον: 
Κατά το 2015, η Σωληνουργεία Κορίνθου πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 448.239 ευρώ στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών σχετίζεται με τη διαχείριση των αποβλήτων όπου το ύψος της δαπάνης ανήλθε στις 352.358 ευρώ.

Αξιοποίηση Πρώτων Υλών και Υλικών

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με σκοπό την προστασία των φυσικών πόρων έχει αναπτύξει και παρακολουθεί ένα σύνολο δεικτών προκειμένου να ελέγχει το επίπεδο χρήσης των πρώτων υλών και υλικών της παραγωγικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, η Εταιρία επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χάλυβα ο οποίος αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη και τη βέλτιστη χρήση των υπόλοιπων υλικών προκειμένου να συμβάλλει, το μέγιστο δυνατό, στη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου εφαρμόζει πρακτικές για τη μείωση της ποσότητας του νερού, που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική της διαδικασία. Συγκεκριμένα, διαθέτει σύστημα ανακύκλωσης νερού ψύξης σε όλες τις μονάδες της, επιτυγχάνοντας την ανακύκλωση σημαντικού ποσοστού της συνολικά χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού. Παράλληλα, πραγματοποιείται συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών με στόχο την ελαχιστοποίηση του υδάτινου αποτυπώματος της Εταιρίας.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου χρησιμοποιεί ουσίες που δεν επιβαρύνουν τη στοιβάδα του όζοντος και παρακολουθεί τις ποσότητες ψυκτικών υγρών που προστίθενται ετησίως στα συστήματά της. Παράλληλα, η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν στη διαχείριση των χημικών ουσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ή εκλύονται κατά την παραγωγική διαδικασία, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και των εργαζομένων της. Προς επικύρωση των παραπάνω, η Σωληνουργεία Κορίνθου:

 • Αποθηκεύει τις χημικές ουσίες σε στεγανούς και προστατευμένους χώρους.
 • Εκπαιδεύει τους χρήστες για την αποφυγή και την αντιμετώπιση διαρροών.
 • Διενεργεί ασκήσεις ετοιμότητας σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών.
 • Μειώνει την αποθηκευμένη ποσότητα χημικών ουσιών.
 • Ελαχιστοποιεί το χρόνο αποθήκευσης των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, σε συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Εξοικονόμηση κόστους και φυσικών πόρων.

Το 96% των αποβλήτων διαχειρίζονται μέσω αξιοποίησης και ανακύκλωσης, ενώ το υπόλοιπο καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής. Μηδενικός αριθμός παραπόνων και καταγγελιών σχετικά με την περιβαλλοντική της διαχείριση.Τόπος Δράσης

Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.


Συνεργασία με φορέα

Η Εταιρία διαχειρίζεται υπεύθυνα τον τελικό όγκο των αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική της διαδικασία και φροντίζει να αυξάνει κάθε χρόνο το ποσοστό ανακύκλωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται μόνο με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για τη μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων της, τις οποίες ελέγχει σε μηνιαία βάση, ως προς τη νομιμότητα και την ύπαρξη των απαραίτητων αδειών λειτουργίας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Σωλημουργεία Κορίνθου.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Επίτευξη στόχου για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσής της. Μείωση κατανάλωσης φυσικών πόρων και εκπομπών ρύπων. Ενδυνάμωση ευαισθησίας και υπευθυνότητας εργαζομένων σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανοιχτός Διάλογος με την Τοπική Κοινωνία της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης 2011

ΕΝΙΑΙΟΣ Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Κώδικας Δεοντολογίας

Νέα φιλοσοφία για την προάσπιση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Στήριξη των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων

Τοπική Επιχειρηματικότητα και ΑπασχόλησηΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation