Μαθητικές δημιουργίες

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ανθρ Δικαιώματα - Λοατκι

Ανθρ Δικαιώματα - Λοατκι
SUBMITTED FROM:

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί

Η ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "Καλαμαρί" ιδρύεται το 1894 στη Θεσσαλονίκη από τις Αδελφές του Ελέους. Το Καλαμαρί είναι Γυμνάσιο-Γενικό Λύκειο, με στόχο ●την ενεργητική μάθηση ●την απόκτηση κριτικής σκέψης και την καλλιέργεια και άσκηση των δεξιοτήτων με έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες και την εκμάθηση ξένων γλωσσών (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική), ●την ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατικής συμπεριφοράς, σεβασμού της διαφορετικότητας, πολιτισμού και προστασίας του περιβάλλοντος. Το σχολείο συμμετέχει σε πλήθος εκπαιδευτικών δράσεων που αφορούν Ευρωπαϊκά προγράμματα, διαγωνισμούς και συνέδρια.


School Principal

Γεώργιος Νιξαρλίδης

Contact with School


Description

Πρόκειται για 1 παρουσίαση powerpoint στην αγγλική γλώσσα με την ίδια μεταφρασμένη στην ελληνική από τις 4 μαθήτριες, όπου επεξεργάζονται το πρόβλημα των δικαιωμάτων του ΛΟΑΤΚΙ (LGBTQ) (το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, στατιστικά στοιχεία, κοινή γνώμη, περιστατικά, στοιχεία τεσσάρων χωρών).


Objective Action

Ανάλυση του προβλήματος-Συνειδητοποίηση-Ευαιαθητοποίηση

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation