Σχέδια μαθήματος

ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Επικοινωνώ αλλά δεν αποκαλύπτω...

Επικοινωνώ αλλά δεν αποκαλύπτω...
SUBMITTED FROM:

ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ

Δημόσιο Γυμνάσιο


School Principal

Μπαλαντέ Στέλλα

Contact with School


Description

Το σενάριο αυτό δημιουργήθηκε από την εκπαιδευτικό κα Δαλάκα Μερσίνη ΠΕ86
και υλοποιήθηκε από την ίδια την σχολική χρονιά 2020-2021 στο 2ο Γυμνάσιο
Θήβας σε 150 μαθητές. Το συγκεκριμένο σενάριο δημιουργήθηκε αρχικά για δια
ζώσης μάθηση αλλά λόγω της πανδημία του Covid-19 ένα μεγάλο μέρος
υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως και ολοκληρώθηκε δια ζώσης. Στην εξ ́αποστάσεως
εκπαιδευση τα Φύλλα Εργασίας ανέβηκαν στην ασύγχρονη πλατφόρμα του e-class,
οι μαθητές παρακολουθήσαν τα βίντεο και την ώρα της σύγχρονης εκπαιδευσης
μέσω της πλατφόρμας του webex οι μαθητές χωρίστηκαν στις ομάδες τους και
συμπλήρωσαν τα φύλλα εργασίας. Στη συνέχεια κάνανε ασύγχρονα το Quiz 1 και
το Quiz 2 και καταγραψανε τα αποτελεσματα τους. Επιστρέφοντας στα σχολεία,
αφιερώσαμε μία διδακτική ώρα στο να συζυτήσουμε τα αποτελέσματα και τα
συμπεράσματα που βγαλαν.

Το διδακτικό αντικείμενο δεν εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του
μαθήματος αλλά με έναυσμα την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο
Διαδίκτυο (Safer Internet Day) είναι βασικό κομμάτι και συνήθως αφιερώνεται
τουλάχιστον μία (1) διδακτική ώρα.


Results / Reactions

Η Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση τονίζει τον ρόλο της ενεργητικής
συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης και απαραίτητη τη
συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας και την χρήση δραστηριοτήτων που
έχουν νόημα. Στο πλαίσιο εφαρμογής των τεχνικών των ομάδων εργασίας, οι
μαθητές λειτουργώντας ομαδοσυνεργατικά, κατανεμημένοι σε ομάδες, μέσα στο
εργαστήριο, θα ανταλλάξουν εμπειρίες εκπονώντας δραστηριότητες, θα επιλύσουν
προβλήματα, καταλήγοντας σε συμπεράσματα, με στόχο την καλλιέργεια
δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας και την πληρέστερη επεξεργασία του
εξεταζόμενου θέματος. Η εργασία σε ομάδες ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή και
αναπτύσσει την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, την ελεύθερη έκφραση ιδεών και
την αυθόρμητη ανταλλαγή απόψεων. Επιπλέον οι μαθητές μαθαίνουν να
αλληλοβοηθούνται και καλλιεργούνται κοινωνικές αρετές, όπως η ευγένεια, ο
αλληλοσεβασμός κ.λπ.Co-operations

Μαθητικές κοινότητες Α και Γ Γυμνασίου στο εργαστήριο πληροφορικής.


COOPERATING ACADEMICS

Δαλάκα Μερσίνη ΠΕ86, Πληροφορικής

Objective Action

Μετά το τέλος της διδακτικής ενότητας οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:  Να αναγνωρίζουν την σωστή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  Να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που μπορεί να ελλοχεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  Να γνωρίζουν τρόπους προστασίας στο Διαδίκτυο.

Initiative time

Νοέμβριος 2020-Απρίλιος 2021

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation