Σχέδια μαθήματος

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Μαθαίνω ...αλλιώς

Μαθαίνω ...αλλιώς
SUBMITTED FROM:

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης είναι ένα 15θέσιο σχολείο που φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό μαθητών από όλες τις κοινωνικές ομάδες της πολυπολιτισμικής περιοχής μας. Το σχολείο μας είναι ανοιχτό στις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και ενεργό όσον αφορά σε δράσεις που προωθούν την μαθητοκεντρικότητα, την βιωματική εμπειρία, την δημοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.


School Principal

Ευθύμιος Ευθυμίου

Contact with School


Description

3 διδακτικά σενάρια στα μαθηματικά και φυσική ( Ανάλογα ποσά, Μήλος κύκλου,Τριβή της Φυσικής της Ε και Στ τάξεων βασισμένα στα 5e΄s(Engagement – Εμπλοκή, Exploration – Εξερεύνηση, Explanation – Εξήγηση, Elaboration-επεξεργασία)

 

 


Results / Reactions

Το πρόγραμμα εξακτινώθηκε και σε άλλα μαθήματα επιτυχώς καθώς οι μαθητές/τριές μας είχαν την ευκαιρία να το βιώσουν και μέσα από τα αγγλικά. Η αξιολόγηση έγινε με τη μέθοδο των ερωτήσεων-απαντήσεων, επιχειρηματολογίας. Ωστόσο χρησιμοποιήθηκαν φύλλα αξιολόγησης στο 2ο , 4οκαι 6ο εργαστήριο. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων γινόταν συζητήσεις για επίλυση αποριών,για διευκρινίσεις και για ανάλυση εννοιών όταν προέκυπτε ανάγκη.Ενθουσιασμός επικρατούσε κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων καθώς δόθηκε στους μαθητές/τριες μας η ευκαιρία να Μάθουν ... αλλιώςCo-operations

ΙΕΠ

Εduact

LEGO Education


COOPERATING ACADEMICS

Δημητριάδου Ζαφειρή Π.E.70, Ιωαννίδης Παναγιώτης, Παχούμης Ιωάννης, Καραγιαννίδου Γεωργία, Ταχτατζής Γιώργος, Καράμπελα Παναγιώτα

SPREAD THE WORD METHODS

Ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου

Ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών μέσω του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου

ΙΕΠ


Objective Action

Παιδαγωγικοί στόχοι Ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να: * αναλαμβάνει πρωτοβουλία *ερευνά *ανταλλάσσει γνώμες με τους συμμαθητές του *συζητά πιθανούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων *να δοκιμάζει ιδέες *να ελέγχει τα συμπεράσματά του και να τα τεκμηριώνει προσπαθώντας να ελέγξει την ορθότητά τους στην ολομέλεια της τάξης. Διδακτικοί στόχοι Ο μαθητής/τρια πρέπει να μπορεί: * να μελετήσει την έννοια των ανάλογων ποσών * να συγκρίνει ποσά * να αναγνωρίζει τα ανάλογα ποσά * να διαπιστώσει πειραματικά ότι η τριβή εξαρτάται από την επιφάνεια πάνω στην οποία κινείται ένα σώμα. * να διαπιστώσει πειραματικά ότι η τριβή εξαρτάται από το βάρος του σώματος. * να αναγνωρίζει ότι κατά την ολίσθηση ενός σώματος η τριβή είναι αιτία που μειώνεται η ταχύτητά του. * να διατυπώνει υποθέσεις πότε η τριβή είναι επιθυμητή και πότε ανεπιθύμητη. * να υπολογίσει το μήκος ενός κύκλου, όταν του δοθεί η ακτίνα του. * να διατυπώσει τους ορισμούς της ακτίνας και της διαμέτρου του κύκλου, όταν του ζητηθεί * να επιλύει προβλήματα σχετικά με το μήκος του κύκλου. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του σχεδίου μαθήματος πρέπει να είναι σε θέση να: *υιοθετούν πρακτικές και τρόπους σκέψης και επίλυσης προβλημάτων *αποδέχονται συμπεράσματα βάσει επαλήθευσης *κρίνουν τον καλύτερο / συντομότερο / απλούστερο τρόπο επίλυσης *εκτιμούν συμπεράσματα και ιδιότητες *ενθαρρύνουν συνεκπαιδευομένους που δυσκολεύονται *απορρίπτουν υποθέσεις μετά από επαλήθευση Γ) Το σενάριο αυτό είναι απολύτως συμβατό με το Α. Π. Σ και το Δ. Ε. Π.Π.Σ, εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας των Μαθηματικών της Στ΄ τάξης ( Ανάλογα ποσά και Μήκος κύκλου), της Φυσικής της Ε΄ και Στ΄τάξης (Μηχανική)

Initiative time

Φεβρουάριος-Μάρτιος

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 3Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation