Καλές πρακτικές

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

"Επιχειρώ"

"Επιχειρώ"
SUBMITTED FROM:

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»

Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες


School Principal

Αρετή Δόνου

Contact with School


Description

Συμμετοχή σε πρόγραμμα του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων, με σκοπό την ουσιαστική κοινωνική και εργασιακή ένταξη ατόμων ΑμεΑ με νοητική υστέρηση, την πιλοτική δημιουργία μιας "εταιρείας" και την εκπαίδευση στις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται για συσταθεί μια επιχείρηση (οργάνωση, συντονισμός ενεργειών, προώθηση κτλ.) Ετσι, πέραν της ισότιμης συμμετοχής στα κοινά προωθείται και η αξιοπρεπής εργασία για όλους, χωρίς διακρίσεις και στερεότυπα.


Results / Reactions

Τα αποτελέσματα ήταν θετικά στα εξής πεδία: ισότιμη συμμετοχή, ανάπτυξη αισθήματος αυταξίας και ικανοποίησης, καλλιέργεια ομαδοκεντρικότητας και ομαδικού πνεύματος, γνωστική καλλιέργεια πάνω σε θέματα επιχειρείν και οργανωτικές ικανότητες, θετική στάση του κόσμου απέναντι στην εργασιακή ένταξη ατόμων ΑμεΑ.Co-operations

Συνεργασία με τον εν λόγω οργανισμό και με εξωτερικό συνεργάτη από τον κόσμο των επιχειρήσεων ο οποίος εθελοντικά και αμισθί προσέφερε τη βοήθειά του στη συγγραφή του επιχειρηματικού πλάνου κτλ.


COOPERATING ACADEMICS

3

SPREAD THE WORD METHODS

δημιουργία ιστοσελίδας στο facebook ( "Εικονική Επιχείρηση Ανοιχτοί Ορίζοντες" ), συμμετοχή σε μαθητική εμπορική έκθεση, ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων.


Objective Action

8-Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, 10-λιγότερες ανισότητες

Target Audience

γενικός πληθυσμός

Initiative time

5 μήνες

Initiative Location

χώροι του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation