Μαθητικές δημιουργίες

2o Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Σχολικός Εκφοβισμός

Σχολικός Εκφοβισμός
SUBMITTED FROM:

2o Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης

Το 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με Υπουργική Απόφαση to 1996 και μετονομάστηκε σε 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, σύμφωνα με την με αριθμ. 4692/12-06-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 111/12-06-2020, τεύχος Α΄), άρθρο 13, παρ. 2. Βάσει του Ν.3966/2011, το σχολείο υπέβαλε το 2011 Φάκελο Αξιολόγησης, διεκδικώντας τον ορισμό του ως Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο και πράγματι κατατάχτηκε τέταρτο πανελλαδικά και ορίστηκε ως πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο. Στο σχολείο σήμερα φοιτούν 155 μαθητές σε 6 τμήματα Γενικής Παιδείας. Σύμφωνα με το Ν. 3966/2011, σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων είναι: η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών, η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., στη διδακτική των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων, στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και, ιδίως, Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα, καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., η υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία ομίλων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, και η ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα αλλά και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και η πειραματική εφαρμογή ιδίως: προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής, καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων, προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων και νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου.


School Principal

Αναστασία Μπιτσάνη

Contact with School


Description

Η Ομάδα Πρόληψης Σχολικού Εκφοβισμού του σχολείου σχεδιάζει και υλοποιεί διάφορες δραστηριότητες με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών. Τα προηγούμενα χρόνια οι δράσεις μας αφορούσαν θεατρικά δρώμενα, παιχνίδια ρόλων, δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για τον σχολικό εκφοβισμό εκτύπωση μηνύματος κατά του σχολικού εκφοβισμού σε T-shirts, δρώμενα σε δημόσιους χώρους της πόλης με τη μορφή κοινωνικού πειράματος και βιωματικό παιχνίδια ρόλων. Σκοπός της Ομάδας Πρόληψης Σχολικού Εκφοβισμού είναι αφενός η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, η ενημέρωση των μαθητών με την ενεργό συμμετοχή τους και αφετέρου το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα σχολικού εκφοβισμού και η διερεύνηση της αντίδρασης και στάσης του κοινού σε περιστατικά bullying.

Το σχολικό έτος 2020-21 οι δράσεις μας ήταν περιορισμένες λόγω της πανδημίας.

Οι μαθητές/τριες δημιούργησαν μια καμπάνια με αφίσες με μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού.

Η φωτογραφία είναι δημιουργία της μαθήτριας του Α2 Νίκης Σαραφίδου.


Objective Action

Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μία ολιστική μαθησιακή προσέγγιση, δηλαδή περιλαμβάνει όχι μόνο το τι μαθαίνουν οι άνθρωποι, αλλά και το πώς εφαρμόζουν όσα έμαθαν στη στάση ή τη συμπεριφορά τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μόνοι τους ή μαζί με άλλους. Η ολιστική μάθηση δεν αφορά μόνο τη γνώση αλλά εμπλέκονται οι αισθήσεις, η σκέψη, το συναίσθημα, η ενόραση και η συμπεριφορά. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η αλλαγή στη συμπεριφορά, η οποία μπορεί να είναι μικρή ή μεγάλη, σταδιακή ή μόνιμη, το βέβαιο, όμως, είναι ότι καταλήγει στην υιοθέτηση ενός διαφορετικού τρόπου αντίληψης και συνεπακόλουθου τρόπου συμπεριφοράς.

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation