Μαθητικές δημιουργίες

1o Δ.Σ. ΑΓΡΙΑΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Walk the global walk: Κινητοποιώντας τους νέους για την υποστήριξη 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

Walk the global walk: Κινητοποιώντας τους νέους για την υποστήριξη 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
SUBMITTED FROM:

1o Δ.Σ. ΑΓΡΙΑΣ


School Principal

ΖΩΗ ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ

Contact with School


Description

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό  Bravo Schools 2021 αποφασίστηκε κατά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων και συγκεκριμένα εντός των πλαισίων της Ενότητας ''Φροντίζω το περιβάλλον - Περιβάλλον'', στην υποθεματική Οικολογική Συνείδηση. Χρησιμοποιήθηκε το νέον περιβάλλον μάθησης, η πλατφόρμα 'webex', και εργαλεία όπως ο ψηφιακός χάρτης ''padlet'' και η ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ακολουθήθηκε η πρακτική του καταιγισμού ιδεών (brainstorming)  ο οποίος έθεσε και τις βάσεις για τη συζήτηση. Στην πραγματικότητα οι ίδιοι/ες μαθητές/τριες προκάλεσαν και η διαδικασία ανάπτυξης των προαναφερθέντων στόχων.


Objective Action

Η στοχοθεσία του προγράμματος προσδιορίστηκε με βάση τις σύγχρονες δεξιότητες του 21ου αιώνα: την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό και την ενσυναίσθηση.

PHOTOS 1


Videos 2

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation