Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Υπεύθυνες Προμήθειες

MYTILINEOS S.A.

1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Η MYTILINEOS, το 2018, προχώρησε στην αυτοαξιολόγηση των βασικών της προμηθευτών, όπως ορίστηκαν από κάθε ΤΕΔ, μέσω  έρευνας πεδίου με δομημένο ερωτηματολόγιο. H συγκεκριμένη πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του στόχου που έχει θέσει η Εταιρεία μέχρι το 2025 για την ανάπτυξη μιας συνολικής υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι λόγοι για τους οποίους έχει τεθεί ο συγκεκριμένος στόχος είναι :

 • Προστασία της φήμης της εταιρείας, στα πλαίσια της συνεχούς και υπεύθυνης ανάπτυξής της, από συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν την εφαρμογή μη υπεύθυνων πρακτικών εκ μέρους των βασικών συνεργατών και προμηθευτών της.
 • Η εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής και η χρήση στην πράξη του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και άρα καλύτερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Συμβολή στον Παγκόσμιο Στόχο 12 για Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
 • Κάλυψη νομικής απαίτησης αναφοράς Μη Χρηματοοικονομικών στοιχείων (ν. 4403/2016)
 • Κάλυψη Αρχών ΟΟΣΑ, GRI STANDARDS και Global Compact (CoP).
 • Ενίσχυση επενδυτικών ESG Ratings.
 • Κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών των ΤΕΔ της εταιρείας.

272 βασικοί προμηθυτές της MYTILINEOS από όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Οκτώβριος 2018 - Ιανουάριος 2019

Το σκεπτικό της MYTILINEOS για την αξιολόγησης των βασικών της προμηθευτών ήταν διττό: 1) να διερευνηθεί το αν οι βασικοί προμηθευτές της εταιρείας διαθέτουν διαδικασία αναγνώρισης και διαχείρισης των σημαντικών υφιστάμενων και πιθανών αρνητικών επιδράσεων (περιβαλλοντικών και κοινωνικών) που σχετίζονται με τη δραστηριότητα τους και 2) η βασική καταγραφή των επιδράσεων αυτών ώστε να επιτρέψει στην εταιρεία να τις αξιολογήσει και να σχεδιάσει τυχόν διορθωτικές ενέργειες στο πλαίσιο του στόχου που έχει θέσει για την ανάπτυξη μιας συνολικής υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΟΧΙ 

Τμήματα Προμηθειών/Αγορών των Τομέων Δραστηριότητας και Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. της MYTILINEOS

Κεντρικά Γραφεία της MYTILINEOS

Ακολουθούν τα πιο σημαντικά ευρήματα της αξιολόγησης:

 • 7 στους 10 δήλωσαν ότι διαθέτουν διαδικασία αναγνώρισης και διαχείρισης περιβαλλοντικών & εργασιακών / κοινωνικών επιδράσεων.
 • Επίσης, 7 στους 10 ανέφεραν πρακτικές τις οποίες εφαρμόζουν για τον περιορισμό τόσο των περιβαλλοντικών όσο και των εργασιακών/κοινωνικών επιδράσεων από τη δραστηριότητα τους.
 • Σχεδόν 5 στους 10 διαθέτουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία (ISO 14001 & OHSAS 18001).
 • Συνολικά φαίνεται να υπάρχει απόκλιση στη συσχέτιση ύπαρξης μεταξύ της διαδικασίας αναγνώρισης των επιδράσεων / κινδύνων (περιβαλλοντικών και εργασιακών & κοινωνικών) και των πιστοποιημένων συστημάτων είτε Περιβαλλοντικής διαχείρισης είτε Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία. Η απόκλιση αυτή είναι περισσότερο έντονη στους εγχώριους προμηθευτές και αποδίδεται κυρίως τόσο στο μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων (έλλειψη ενημέρωσης, υποστήριξης δυσκολία να ανταπεξέλθουν στο σχετικό κόστος), όσο και στην απαλλαγή ή τη συμμόρφωση τους με τη νομοθεσία, πρακτική που, όπως δηλώνουν, καλύπτει γενικά τη συγκεκριμένη “ανάγκη”.
 • Ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των προμηθευτών που δήλωσαν ότι έχουν διαδικασία αναγνώρισης επιδράσεων/κινδύνων και της αναφοράς σχετικών πρακτικών που εφαρμόζουν για την πρόληψή ή την αντιμετώπισή τους, είναι πολύ ψηλή φτάνοντας στο 97%. Σχετικά με τις πρακτικές που δηλώθηκαν, σε σημαντικό ποσοστό αναφέρεται η συμμόρφωση με την νομοθεσία, ειδικότερα στα εργασιακά θέματα, ενώ περιορισμένη είναι η αναφορά πιο εξειδικευμένων πρωτοβουλιών.
 • Επίσης, υπάρχει κοινή τοποθέτηση (τόσο από τους εγχώριους όσο και από τους προμηθευτές του εξωτερικού) σχετικά με τα θέματα που αναγνωρίζουν ως περιοχές με δυνητικές αρνητικές επιδράσεις. Αναφορικά με τις πιο σημαντικές δυνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις οι προμηθευτές ανέφεραν: τη διαχείριση των αποβλήτων, την κατανάλωση ενέργειας, τη ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος, τις εκπομπές αέριων ρύπων και την κατανάλωση νερού.
 • Αντίστοιχα η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, η δίκαιη μεταχείριση, οι αμοιβές – άδειες – υπερωρίες των εργαζομένων, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων και τα θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας αποτελούν τις πιο αναγνωρισμένες εργασιακές και κοινωνικές επιδράσεις.

Η MYTILINEOS, μετά τη μελέτη των αποτελεσμάτων αλλά και των πρακτικών που δήλωσαν ότι εφαρμόζουν οι προμηθευτές, προχώρησε στο σχεδιασμό συγκεκριμένων ενεργειών βελτίωσης όπως η υλοποίηση β’ κύκλου αξιολόγησης με προμηθευτές που δεν ανταποκρίθηκαν στον α' κύκλο, διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και η αποστολή προτρεπτικών επιστολών συμμόρφωσης σε επιλεγμένα θέματα.