Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη-εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

MYTILINEOS S.A.

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Η σύμπραξη με τους Κοινωνικούς Εταίρους, αποτελεί επίσημη θεσμοθετημένη διαδικασία της  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η οποία έχει διττό στόχο: ισχυροποιεί την αρχή της πρόληψης της εταιρείας κυρίως σε περιβαλλοντικά κια κοινωνικά θέματα, ενώ παράλληλα της επιτρέπει να κατανοεί καλύτερα τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και να διαμορφώνει ενέργειες και σχέδια δράσης (όπου απαιτείται) ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προσδοκίες τους. Στην κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Περιβάλλοντος ο Τομέας Μεταλλουργίας της εταιρείας, υλοποίησε, με επιτυχία το δεύτερο κατά σειρά ετήσιο θεματικό της διάλογο με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, με θέμα «Μιλάμε για το Περιβάλλον», στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας.

Επιμέρους στόχοι της δράσης ήταν: 

1) Η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των Κοινωνικών Εταίρων σε περιβαλλοντικά θέματα καλύπτοντας ένα κενό ενημέρωσης το οποίο έχει εντοπίσει η εταιρία.

2) Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της θετικής στάσης των Κοινωνικών Εταίρων απέναντι στις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και πολιτικές του Τομέα Μεταλλουργίας, με την παρουσίαση όσο το δυνατόν περισσότερο τεκμηριωμένων στοιχείων και

3) Η ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση προτάσεων των Κοινωνικών Εταίρων της εταιρείας.

Στη διαβούλευση έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι των Δήμων, των σχετικών υπηρεσιών της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας, του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, της Ακαδημαϊκής κοινότητας, της Σχολικής κοινότητας, των Τοπικών ΜΜΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών – ΕΛΚΕΘΕ, όπως επίσης εκπρόσωποι Συμβουλευτικών και Τεχνικών συνεργαζόμενων εταιρειών και φορέων πιστοποίησης, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για την πολιτική, τις βασικές αρχές και τον τρόπο διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων της εταιρείας

Μιά ημέρα (17 Ιουνίου 2016)

Η  Διαβούλευση εστίασε:

  • Στην παρουσίαση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ (εφαρμογή και πλεονεκτήματα),
  • Στις μελέτες και τις επιχειρηματικές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
  • Στην Δραστηριότητα της Προστασίας και την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης στερεών & υγρών αποβλήτων, καθώς και των ατμοσφαιρικών ρύπων με την παρουσίαση συγκεκριμένων KPI’s.
  • Στην πολιτική περιβαλλοντικής αποκατάστασης της εκμεταλλεύσιμης γης, μέσω πραγματικών case studies, από τους εκπροσώπους της θυγατρικής της ΑτΕ, ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ
  • Στον τομέα Έρευνας και Καινοτομίας με έμφαση στις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί για την αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη.

Η Διαβούλευση ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση και την κατάθεση προτάσεων από τους συμμετέχοντες ενώ ακολούθησε γεύμα με τους συμμετέχοντες. Οι προτάσεις και τα συμπεράσματα της διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν για τον εμπλουτισμό της περιβαλλοντικής πολιτικής του Τομέα Μεταλλουργίας, στο πλαίσιο της συνεχούς υπεύθυνης ανάπτυξής της εταιρείας.

Καινοτομίες

Η Τομέας Μεταλλουργίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  στο πλαίσιο της Διαβούλευσης: 

1. Προχώρησε στην υιοθέτηση της εφαρμογής του CO2NS/EVENT, που αφορά στον Υπολογισμό και την Ουδετεροποίηση του Συνολικού Ανθρακικού Αποτυπώματος της εκδήλωσης, σύμφωνα με την καινοτόμο μεθοδολογία της πιστοποίησης CO2 Neutral Seal. Υιοθετώντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η εταιρεία  κατέστησε την εκδήλωση Ανθρακικά Ουδέτερη υπολογίζοντας, το σύνολο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκλήθηκαν από την υλοποίηση της, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε αγορά υψηλής ποιότητας carbon credits, τα οποία αναλογούν στην ποσότητα των εκπομπών αυτών. Μέσω αυτής της αγοράς ο Τομέας Μεταλλουργίας της εταιρείας συνέβαλε στην υποστήριξη πιστοποιημένων, εν λειτουργία κλιματικά και περιβαλλοντικά επωφελών έργων, όπως έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διατήρησης φυσικών πόρων που υλοποιούνται σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

2. Εξέδωσε για πρώτη φορά ένα ειδικό έντυπο για την προώθηση των πολιτικών, των αρχών και των βασικών της αποτελεσμάτων στον τομέα της Περιβαλλλοντικής διαχείρισης και της Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο η Προστασία του Περιβάλλοντος ως βασική επιχειρηματική επιλογή.   τονίζοντας την πρόθεσή της για την αρτιότερη ενημέρωση όλων των Κοινωνικών της Εταίρων, αλλά και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Όχι

Ναι (Ομάδα ΕΚΕ - Τομέα ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ)

Στις εγκαταστάσεις της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη Βοιωτία.

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ προχώρησε στην αξιολόγηση της διαβούλευσης με την αποστολή ειδικού ερωτηματολογίου ικανοποίησης 5βάθμιας κλίμακας (από 1 χαμηλή έως 5 υψηλή) σε όλους τους συμμετέχοντες.

H Διαβούλευση αξιολογήθηκε σε τρία επίπεδα: α) Συνολική Εικόνα, β) Σχεδιασμός & γ)οργάνωση με επιμέρους μεταβλητές να απαρτίζουν την κάθε κατηγορία, ενώ δόθηκε η δυνατότητα καταγραφής σχολίων και προτάσεων προς βελτίωση. Η ανταπόκριση των Κοινωνικών Εταίρων στην διαδικασία της αξιολόγησης έφτασε στο 55%, ενώ καταγράφηκαν συνολικά 17 σχόλια/προτάσεις προς βελτίωση. Συνολικά η νέα διαδικασία της διαβούλευσης, όπως αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες, χαρακτηρίστηκε ως πολύ θετική.

Αναλυτικά: 1) Συνολική εντύπωση/εικόνα Διαβούλευσης:  4,5/5, 2) Σχεδιασμός Διαβούλευσης: 4,4/5, 3) Οργάνωση Διαβούλευσης: 4,5/5

Τέλος τα βασικά θέματα στα οποία εστίασαν οι συμμετέχοντες ήταν:

  • Η προοπτική επενδύσεων, σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, στο εργοστάσιο της ΑτΕ.
  • Η πιθανότητα προοπτικών διάθεσης των προϊόντων πετροβάμβακα και χυτοσίδηρου, ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης των καταλοίπων Βωξίτη μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ENEXAL, στην ελληνική αγορά.
  • Η δυνατότητα αξιοποίησης των καταλοίπων βωξίτη στην επικάλυψη των αγροτικών δρόμων.
  • Τα αποτελέσματα των μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί στα θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • Η αναγκαιότητα της συνεργασίας της εταιρίας με πανεπιστημιακά μεταπτυχιακά προγράμματα, για τη διάχυση της γνώσης που αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση και όσο και της εμπειρίας της από τη συμμετοχή της σε ερευνητικές προσπάθειες προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τομέα των Γεωεπιστημών και του Περιβάλλοντος.

Βασικά Οφέλη:
- Η ενίσχυση της θετικής στάσης των Κοινωνικών Εταίρων απέναντι στις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και πολιτικές του Τομέα Μεταλλουργίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, γεγονός που πριστοποιήθηκε από τις σχετικές τοποθετήσεις των συμμετεχόντων πρίν και μετά την υλοποίηση της Διαβούλευσης. Αναλυτικά:

Πριν τη Διαβούλευση :

Θα μιλούσα θετικά πριν ερωτηθώ:       20%
Θα μιλούσα θετικά αν με ρωτούσαν:    60%
Θα είχα ουδέτερη στάση:                      20%
Θα είχα αρνητική στάση:                        0%

Μετά τη Διαβούλευση :

Θα μιλούσα θετικά πριν ερωτηθώ:       90%
Θα μιλούσα θετικά αν με ρωτούσαν:    10%
Θα είχα ουδέτερη στάση:                       0%
Θα είχα αρνητική στάση:                        0%

Άλλα οφέλη:
- Καλύτερη διαχείριση κινδύνων και φήμης.
- Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και διαφάνειας με τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων.
- Αποδοχή δραστηριοποίοησης από τις τοπικές κοινωνίες.