Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Υπεύθυνες Προμήθειες

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Αξιολόγηση Προμηθευτών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank

Η ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς και η βέλτιστη επιλογή των συνεργαζόμενων προμηθευτών μέσω ποιοτικών, ποσοτικών καθώς και  πράσινων κριτηρίων.

Η Τράπεζα επιλέγει τους προμηθευτές της, μέσα από συγκεκριμένους κανόνες, διαδικασίες και πολιτικές, με ανοιχτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς που δύνανται να διενεργηθούν και μέσω ηλεκτρονικής αγοράς σε πολλές περιπτώσεις, σε συνθήκες διαφάνειας, υγιούς ανταγωνισμού και υπευθυνότητας

Σε όλες τις εταιρίες που δυνητικά συνεργάζονται με τον Τραπεζικό κλάδο, άμεσα ή έμμεσα.

Οι εταιρίες αυτές αφορούν τόσο μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και πολυεθνικές, με αντικείμενο IT ή Non IT αγαθά και υπηρεσίες

Η αξιολόγηση διενεργείται τουλάχιστον μία φορά το έτος, αλλά γίνονται αρκετές ad hoc αξιολογήσεις σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής, ώστε να υπάρχει σωστή αξιοποίηση και ανάδραση των δεδομένων.

Η αξιολόγηση Προμηθευτών της Τράπεζας και του Ομίλου γίνεται μέσα από τρεις βασικούς πυλώνες:

1. Αξιολόγηση κατά την διάρκεια ενός διαγωνισμού, με την διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης, με συγκεκριμένο μοντέλο και σταθμίσεις.

2. Αξιολόγηση ανά έργο, όπου οι project managers αξιολογούν τον προμηθευτή κατά τη διάρκεια του έργου αλλά και απολογιστικά και δημιουργούν συγκεκριμένα vendor profiles, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

3. Ετήσια αξιολόγηση προμηθευτών, όπου παρουσιάζεται στη Διοίκηση η συνολική σχέση του κάθε προμηθευτή με τον Όμιλο.

Για τα παραπάνω υπάρχει κοινή διαδικασία αξιολόγησης Προμηθευτών για όλο τον Όμιλο της Eurobank καθώς και ενιαία πλατφόρμα αξιολόγησης που περιλαμβάνει προεπιλεγμένα και πράσινα κριτήρια.

Η μεθοδολογία είναι κοινή για όλους τους προμηθευτές και διενεργείται από ένα πλήθος αξιολογητών  τόσο από τις αρμόδιες Μονάδες της Τράπεζας όσο και από το Group IT (για τις προμήθειες μηχανογραφικού εξοπλισμού), οι οποίοι είναι οι βασικοί λήπτες των αγαθών και υπηρεσιών, που προμηθεύεται η Τράπεζα.

Ειδικότερα, η Τράπεζα το 2019 διενήργησε αξιολόγηση για προμηθευτές πληροφορικής, συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνικών υπηρεσιών και κατασκευαστικών έργων, καθώς και για λοιπά αγαθά και υπηρεσίες, προσθέτοντας για λόγους ποιότητας αλλά και διαχείρισης του ρίσκου ειδικούς δείκτες που μετρούν:

α) τον βαθμό εξάρτησης των προμηθευτών από την Τράπεζα σε σχέση με τον συνολικό τους κύκλο εργασιών και

β) τον βαθμό εξάρτησης της Τράπεζας από τους προμηθευτές της σε σχέση με τον συνολικό τζίρο αυτών στον Οργανισμό.

Η Τράπεζα εφαρμόζει με πλήρως ηλεκτρονικό τρόπο όλο τον κύκλο των προμηθειών, ενοποιώντας το κύκλωμα των πληρωμών για αποτελεσματική διαχείριση όλων των αιτημάτων

προμηθειών. Μέσω της ενιαίας πλατφόρμας αξιολόγησης προμηθευτών αξιολογεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά τους προμηθευτές της. Μετρά και σταθμίζει όλα τα βασικά οικονομικά στοιχεία από τους ισολογισμούς των προμηθευτών, ενώ συμπληρώνει την αξιολόγηση με ποιοτικά στοιχεία

μέσα από συγκεκριμένα στοχευμένα ερωτηματολόγια προς εξειδικευμένους αξιολογητές. Τα ερωτηματολόγια καλύπτουν όλο το εύρος της σχέσης με τον εκάστοτε προμηθευτή, τόσο σε θέματα εμπορικά, συμβατικά κ.λπ., όσο και σε θέματα ευρύτερης ανταπόκρισης, ευαισθησίας και στήριξης των αναγκών της Τράπεζας, στα πλαίσια της επιχειρηματικής ηθικής και εταιρικής υπευθυνότητας.

Επίσης τόσο με τα Request For Proposals που εκδίδει η Eurobank για τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών όσο και στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης της με τους συνεργαζόμενους προμηθευτές, δίνεται, μέσω της αναγραφής συγκεκριμένων όρων, ιδιαίτερη μνεία περί τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και της εργασιακής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστούν οι εργασιακές και ασφαλιστικές συνθήκες των ανθρώπων που προσφέρουν υπηρεσίες για τον Όμιλο.

Για λόγους διαφάνειας και διασφάλισης των συμφερόντων έχει διαμορφωθεί η «Διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας Ένταξης Νέου Προμηθευτή στην Τράπεζα», η οποία βρίσκεται υπό αναθεώρηση και εμπλουτισμό προκειμένου να είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της Τράπεζας για την αειφορία και την κλιματική αλλαγή (Sustainability and Climate Change Strategy). Βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, ο  νεοεισερχόμενος προμηθευτής καλείται μεταξύ άλλων να προσκομίσει δημοσιευμένους ισολογισμούς και όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία σε βάθος τριετίας, καθώς και να ενημερώσει την Τράπεζα ως προς τη νομική μορφή της εταιρίας, όπως και για τους πραγματικούς δικαιούχους και τους νόμιμους εκπροσώπους αυτής.

Το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας το οποίο διέπει όλες τις φάσεις του προμηθευτικού κύκλου (RFP, αξιολογήσεις προμηθευτών, συμβάσεις κ.λπ.), θεσμικά διασφαλίζεται από την Πολιτική Προμηθειών της Τράπεζας.

Στόχος είναι η βελτίωση της συνεργασίας με τους προμηθευτές σε επιχειρηματικό επίπεδο και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τον Όμιλο, τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και σε επίπεδο ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών, και με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση νέων δεδομένων σε ολόκληρη την αγορά.

Επίσης η Τράπεζα τρέχει ένα πρόγραμμα e-invoicing όπου έχει συμφωνήσει με συγκεκριμένους προμηθευτές να τιμολογούν με ηλεκτρονικό τρόπο και μάλιστα με στοιχεία που ενημερώνουν απ’ευθείας το κεντρικό ERP της, εξοικονομώντας χρόνο αλλά και κατανάλωση χαρτιού.

Στο ίδιο πλαίσιο, διενεργούνται μέσω του συστήματος Ariba marketplace, ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions) για συγκεκριμένους τύπους αγαθών και υπηρεσιών, μεγιστοποιώντας έτσι τόσο το οικονομικό όφελος και την αποτελεσματικότητα, αλλά και βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξοικονομώντας κατανάλωση χαρτιού από την υποβολή οικονομικών και τεχνικών προσφορών.

Παράλληλα η Επιτροπή Προμηθειών που έχει θεσπιστεί εξασφαλίζει την τήρηση και τη διαφύλαξη της πολιτικής τόσο σε σχέση με την αναγκαιότητα της προμήθειας όσο και για τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους.

 

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί δικά της συστήματα για την αξιολόγηση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για την απόδοση των προμηθευτών, χωρίς την συνεργασία με τρίτες εταιρείες.

Συμμετοχή επιλεγμένων αξιολογητών από τις μονάδες της Τράπεζας.

Οι αξιολογητές ορίζονται σε συνεργασία του Τομέα Προμηθειών, της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής με τις αρμόδιες μονάδες, και είναι αυτοί που λαμβάνουν τις  υπηρεσίες που καλούνται να αξιολογήσουν.

Πρόκειται για μια αντικειμενική διαδικασία με ένα εύρος αξιολογητών, ικανό να καλύψει το σύνολο της οικονομικής και ποιοτικής συνεργασίας με κάθε προμηθευτή

Δεν υφίσταται συγκεκριμένος τόπος δράσης όσον αφορά την αξιολόγηση των προμηθευτών. Οι προμηθευτές μπορεί να είναι είτε ελληνικές, είτε ξένες εταιρίες, με ή χωρίς υποκατάστημα στην ελληνική αγορά.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης των προμηθευτών είναι η τελική σταθμισμένη αντικειμενική βαθμολογία του κάθε προμηθευτή, ποιοτικά και ποσοτικά, είτε ετησίως είτε ad hoc . Η βαθμολογία  αυτή συμβάλλει στην εξέλιξη ή στη διαφοροποίηση της σχέσης με τον εκάστοτε προμηθευτή , με στόχο την αποτελεσματικότερη συνεργασία και τη μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας τόσο για την Eurobank όσο και για την ίδια την αγορά που δραστηριοποιείται.

Ειδικότερα, μέσω της διαδικασία διασφαλίζονται:

•            Αξιοκρατία στην επιλογή των προμηθευτών-συνεργατών   μέσω αντικειμενικών κριτηρίων

•            Διαφάνεια των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης

•            Προώθηση της συνεργασίας με στόχο το αμοιβαίο όφελος

•            Βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών

Η Τράπεζα κατά το έτος 2019 είχε συνεργασία με 811 προμηθευτές, εκ των οποίων οι 183 ήταν από τον χώρο της πληροφορικής, ενώ οι υπόλοιποι 628 πρόσφεραν λοιπά αγαθά και υπηρεσίες. Όσον αφορά τον τομέα των συμβάσεων, η Τράπεζα το 2019 διατήρησε 1.416 ενεργές συμβάσεις,

εκ των οποίων οι 621 καταρτίστηκαν ως νέες μέσα στο έτος.

(Δεν είναι διαθεσίμα ακόμη στο ευρύ κοινό τα στοιχεία του 2020 - not public available)

Σε γενικές γραμμές, τα οφέλη από τη διαδικασία αξιολόγησης των προμηθευτών είναι τα εξής:

1.           Εξοικονόμηση κόστους

2.           Διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών

3.           Δημιουργία σχέσεων συνεργασίας που βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος 

4.           Δημιουργία νέων standards στην αγορά με στόχο την αναβάθμιση όλων των προσφερόμενων λύσεων και επιλογών.

5.           Αποτελεσματικότητα στους χρόνους προμήθειας

6.           Διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στην διαδικασία επιλογής προμηθευτών

7.           Προώθηση των πράσινων προμηθειών και ESG θεμάτων