Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Υπεύθυνες Προμήθειες

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

Αξιολόγηση Προμηθευτών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank

Η ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς και η βέλτιστη επιλογή, ποιοτικά και ποσοτικά, των συνεργαζόμενων προμηθευτών μέσα  και από πράσινα κριτήρια.

Η Tράπεζα επιλέγει τους προμηθευτές της, μέσα από συγκεκριμένους κανόνες και πολιτικές, με ανοιχτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς που δύνανται να διενεργηθούν και μέσω ηλεκτρονικής αγοράς , δημιουργώντας συνθήκες διαφάνειας, υγιούς ανταγωνισμού και υπευθυνότητας.

Σε όλες τις εταιρίες που δυνητικά συνεργάζονται με τον Τραπεζικό κλάδο, άμεσα ή έμμεσα. Οι εταιρίες αυτές αφορούν τόσο μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και πολυεθνικές, με αντικείμενο IT ή Non IT αγαθά και υπηρεσίες.

Η αξιολόγηση διενεργείται τουλάχιστον μία φορά το έτος, αλλά γίνονται αρκετές ad hoc αξιολογήσεις σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής, ώστε να υπάρχει σωστή αξιοποίηση και ανάδραση των δεδομένων. Η αξιολόγηση προμηθευτών είναι μια διαδικασία που ισχύει και διενεργείται πάνω από 10 χρόνια στην Τράπεζα.

Η αξιολόγηση Προμηθευτών της Τράπεζας και του Ομίλου γίνεται μέσα από τρεις βασικούς πυλώνες:

1. Αξιολόγηση κατά την διάρκεια ενός διαγωνισμού, με την διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης, με συγκεκριμένο μοντέλο και σταθμίσεις.

2. Αξιολόγηση ανά έργο, όπου οι project managers αξιολογούν τον προμηθευτή κατά τη διάρκεια του έργου αλλά και απολογιστικά και δημιουργούν συγκεκριμένα vendor profiles, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

3. Ετήσια αξιολόγηση προμηθευτών, όπου παρουσιάζεται στη Διοίκηση η συνολική σχέση του κάθε προμηθευτή με τον Όμιλο.

Για τα παραπάνω υπάρχει κοινή διαδικασία αξιολόγησης Προμηθευτών για όλο τον Όμιλο της Eurobank καθώς και ενιαία πλατφόρμα αξιολόγησης που περιλαμβάνει προεπιλεγμένα και πράσινα κριτήρια.

Η μεθοδολογία είναι κοινή για όλους τους προμηθευτές με συγκεκριμένες σταθμίσεις ανά κριτήριο και διενεργείται από ένα πλήθος αξιολογητών τόσο από τις αρμόδιες Μονάδες της Τράπεζας όσο και από το Group IT για τις προμήθειες μηχανογραφικού εξοπλισμού, που είναι οι βασικοί λήπτες των αγαθών και υπηρεσιών, που αγοράζει η Τράπεζα.

Η αξιολόγηση γίνεται με συγκεκριμένα ερωτηματολόγια για IT και Non IT αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία καλύπτουν όλο το εύρος της σχέσης με τον εκάστοτε προμηθευτή, τόσο σε θέματα εμπορικά, συμβατικά κλπ, όσο και σε θέματα ευρύτερης ανταπόκρισης, ευαισθησίας και στήριξης των αναγκών της Τράπεζας, στα πλαίσια της επιχειρηματικής ηθικής και εταιρικής υπευθυνότητας.

Πέραν των ανωτέρω πυλώνων αξιολογήσεων, τόσο στα Request For Proposals που εκδίδει η Eurobank για τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών όσο και στα πλαίσια της συμβατική σχέση της με τους συνεργαζόμενους προμηθευτές, δίνεται, μέσω της αναγραφής συγκεκριμένων όρων, ιδιαίτερη μνεία περί τήρησης της εργασιακής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστούν οι εργασιακές και ασφαλιστικές συνθήκες των ανθρώπων που προσφέρουν υπηρεσίες για τον Όμιλο.

Επιπλέον, χρησιμοποιείται εργαλείο πράσινων προμηθειών, που αποτυπώνει βασικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές συγκεκριμένων αγαθών βάσει των οποίων γίνεται τόσο η αξιολόγηση του προμηθευτή σε επίπεδο τεχνικής αξιολόγησης διαγωνισμού όσο και η τελική ετήσια αξιολόγηση (annual performance).

Επίσης, η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της κατάρτισης σύμβασης με τους προμηθευτές και εργολάβους της Τράπεζας.

Οι παραπάνω διαδικασίες διασφαλίζονται θεσμικά από την Πολιτική Προμηθειών της Τράπεζας και του Ομίλου, η οποία αποτελεί το πλαίσιο αρχών και αξιών (code of ethics) με βάση τις οποίες διενεργούνται όλες οι προμήθειες.

Το πλαίσιο αυτό το οποίο διέπει όλες τις φάσεις του προμηθευτικού κύκλου (RFP, αξιολογήσεις προμηθευτών, συμβάσεις κλπ), και θεσμικά προστατεύεται από την Πολιτική Προμηθειών της Τράπεζας, αλλά κυρίως διασφαλίζεται σε καθημερινή βάση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών των προμηθευτών, αποτελεί πράγματι το πλαίσιο συνεργασίας με τους προμηθευτές με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας σε επιχειρηματικό επίπεδο και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τον Όμιλο, τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και σε επίπεδο ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών και με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση νέων δεδομένων σε ολόκληρη την αγορά.

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί δικά της συστήματα για την αξιολόγηση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για την απόδοση των προμηθευτών, χωρίς τη συνεργασία με τρίτες εταιρίες.

Συμμετοχή επιλεγμένων αξιολογητών από τις μονάδες της Τράπεζας. Οι αξιολογητές αυτοί ορίζονται σε συνεργασία του Τομέα Προμηθειών, της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και των αρμόδιων μονάδων, ως λήπτες υπηρεσιών που καλούνται να αξιολογήσουν. Πρόκειται για μια αντικειμενική διαδικασία με ένα εύρος αξιολογητών, ικανό να καλύψει το σύνολο της οικονομικής σχέσης με κάθε προμηθευτή.

Δεν υφίσταται συγκεκριμένος τόπος δράσης όσον αφορά την αξιολόγηση των προμηθευτών. Οι προμηθευτές μπορεί να είναι είτε ελληνικές, είτε ξένες εταιρίες, με ή χωρίς υποκατάστημα στην ελληνική αγορά.

Το αποτέλεσμα είναι η τελική βαθμολογία του κάθε προμηθευτή, ποιοτικά και ποσοτικά, είτε ετησίως είτε ad hoc εντός του έτους, και η συμβολή αυτής της γνώσης στην εξέλιξη ή στη διαφοροποίηση της σχέσης με τους προμηθευτές, με στόχο την αποτελεσματικότερη συνεργασία και τη μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας τόσο για την Eurobank όσο και για την ίδια την αγορά που δραστηριοποιείται.

Ειδικότερα, μέσω της διαδικασίας διασφαλίζονται:

 • Αξιοκρατία στην επιλογή των προμηθευτών-συνεργατών μέσω αντικειμενικών κριτηρίων
 • Διαφάνεια των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης
 • Προώθηση της συνεργασίας με στόχο το αμοιβαίο όφελος
 • Βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών

Σε γενικές γραμμές, τα οφέλη από τη διαδικασία αξιολόγησης των προμηθευτών είναι τα εξής:

 1. Εξοικονόμηση κόστους
 2. Διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών
 3. Δημιουργία σχέσεων συνεργασίας που βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος 
 4. Δημιουργία νέων standards στην αγορά με στόχο την αναβάθμιση όλων των προσφερόμενων λύσεων και επιλογών.
 5. Αποτελεσματικότητα στους χρόνους προμήθειας
 6.  Διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στην διαδικασία επιλογής προμηθευτών
 7. Έλεγχος των εγκαταστάσεων των προμηθευτών  και της τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.
 8. Προώθηση των πράσινων προμηθειών