Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Πόρων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Ο στόχος της δράσης ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού και πρώτων υλών ήταν η αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων πόρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων. Επίσης, συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και συγκεκριμένα του Στόχου 6 για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και του Στόχου 12 για βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση.

Το νερό είναι ένας περιορισμένος πόρος, συνεπώς η μείωση της κατανάλωσής του, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση του καθώς και η αποδοτική του χρήση αποτελούν έναν απ’ τους κύριους στόχους του Ομίλου, στα πλαίσια της στρατηγικής του επιλογής για βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιπροσθέτως, η δράση αναφέρεται στην ανάκτηση σημαντικής ποσότητας υδρογονανθράκων που πραγματοποιείται στα διυλιστήρια τόσο στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων όσο και σε άλλες διεργασίες, η οποία επαναδιυλίζεται ως εισερχόμενο ρεύμα στην τροφοδοσία της μονάδας ατμοσφαιρικής απόσταξης, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κατανάλωση μη ανανεώσιμων ορυκτών πόρων (αργό πετρέλαιο), μια προσέγγιση στην κυκλική οικονομία.

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η καλή πρακτική είναι πρωταρχικά η βιομηχανία, οι εργαζόμενοι καθώς και οι μηχανικοί/τεχνικοί που απασχολούνται σε έργα αποδοτικής χρήσης νερού και άλλων πρώτων υλών. Ωστόσο, καθώς πόροι όπως το νερό είναι περιορισμένοι, η καλή αυτή πρακτική που αποτελεί προσέγγιση στην κυκλική οικονομία έχει άμεσο αντίκτυπο  σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Συνεχής

Η ολοκληρωμένη διαχείριση νερού στα διυλιστήρια περιλαμβάνει την υιοθέτηση καλών πρακτικών και ενεργειών που σκοπό έχουν να μειώσουν πρωταρχικά την κατανάλωση. Έτσι στο πλαίσιο της εφαρμογής των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, δηλ. τεχνικά εφικτών και οικονομικά βιώσιμων πρακτικών,  τόσο στη φάση σχεδιασμού νέων μονάδων ή επενδύσεων, όσο και κατά τη λειτουργία των υφιστάμενων, πραγματοποιείται διαχωρισμός των ρευμάτων μη μολυσμένων νερών (π.χ. ψύξη, όμβρια), υλοποιούνται δράσεις πρόληψης των διαρροών και αφαλάτωση θαλασσινού νερού για μείωση της τροφοδοσίας με «φρέσκο» νερό.

Επιπρόσθετα, όπου είναι δυνατό γίνεται επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση νερού. Καθώς δεν χρειάζονται όλες οι διεργασίες καθαρό ή επεξεργασμένο νερό, το νερό από διάφορες πηγές εντός των διυλιστηρίων μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Ενδεικτικά αναφέρονται η επαναχρησιμοποίηση στη μονάδα αφαλάτωσης αργού πετρελαίου, στις μονάδες παραγωγής ατμού καθώς και σε άλλες διεργασίες (π.χ. scrubbing) ή καθαρισμούς. Συμπληρωματικά, όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου διαθέτουν πύργους ψύξης για την ψύξη των θερμών ρευμάτων, οι οποίοι επιτρέπουν τη συνεχή επαναχρησιμοποίηση του θαλασσινού νερού και την επιστροφή του στην πηγή μετά από κάθε κύκλο χρήσης (once through cooling water).

Επίσης, όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου διαθέτουν προηγμένες μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ), οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των απορριπτόμενων υδάτων να είναι μέχρι και 50% χαμηλότερα από τα θεσμοθετημένα όρια, το οποίο δίνει τη δυνατότητα μέρος των επεξεργασμένων υδάτων από τις ΜΕΥΑ (περίπου 5%) να επαναχρησιμοποιείται σε διάφορες βοηθητικές χρήσεις (υδραυλικές δοκιμές, καθαρισμούς, κλπ) και ως νερό πυρόσβεσης.

Τέλος, στις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και κυρίως στους  ελαιοδιαχωριστές,  ανακτώνται σημαντικές ποσότητες υδρογονανθράκων  οι οποίες μαζί με αυτές που ανακτώνται στη μονάδα φυγοκέντρισης  ελαιώδους λάσπης (tricanter) οδηγούνται προς επαναδιύλιση ως τροφοδοσία της μονάδας ατμοσφαιρικής απόσταξης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώνεται η κατανάλωση μη ανανεώσιμων ορυκτών πόρων όπως είναι το αργό πετρέλαιο.

Δεν υπήρξε συνεργασία με άλλον φορέα.

Τα στελέχη των Ελληνικών Πετρελαίων, οι μηχανικοί, οι τεχνίτες και οι χειριστές στις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες των διυλιστηρίων.

Στα διυλιστήρια του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης τόσο των αποβλήτων όσο και των κρίσιμων πόρων όπως το νερό, είναι γνωστά και πλήρως τεκμηριωμένα. Οι παραπάνω διεργασίες, εκτός των οικονομικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων, απαιτούν εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους, δηλαδή δημιουργούν θέσεις εργασίας. Επιστρέφεται καθ’ αυτόν τον τρόπο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέρος του οφέλους από την χρήση των πόρων που αναλώνονται για τη λειτουργία και οικονομική επιτυχία της επιχείρησης.

Τα ποσοτικά οφέλη για την επιχείρηση όσον αφορά στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών καθώς και στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, εκτιμώνται ενδεικτικά από το έτος 2008 ως σήμερα, όπως παρακάτω:

  1. ανάκτηση 745.000 τόνων πρώτης ύλης (υδρογονανθράκων) από διάφορα ρεύματα αποβλήτων,
  2. επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση πάνω από 10 εκ. m3 νερού και
  3. επίτευξη φυσικοχημικών χαρακτηριστικών στα υγρά απόβλητα έως και 50% χαμηλότερων από τα αντίστοιχα θεσμοθετημένα όρια, π.χ. η συγκέντρωση των υδρογονανθράκων στο νερό.