Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη-εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Το ΥΓΕΙΑ έχει αξιολογήσει τα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στους άξονες εταιρικής υπευθυνότητας και έχει καταγράψει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τα θέματα αυτά, και τα οποία είναι σημαντικά για τη λειτουργία του. Η Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΥΓΕΙΑ έχει πραγματοποιήσει αναλυτική καταγραφή και προτεραιοποίηση των σημαντικότερων θεμάτων και επιπρσόσθετα φέτος προχώρησε στη σύνδεσή τους με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Κατά τη διαδικασία της καταγραφής και αξιολόγησης των σημαντικότερων ζητημάτων του ΥΓΕΙΑ, λήφθηκε υπόψη τόσο η επίπτωση του ενδεχόμενου κινδύνου που ενσωματώνεται σε κάθε ζήτημα, όσο και η πίεση που ασκείται από τους συμμετόχους για κάθε ένα από αυτά. Ως σημαντικά θέματα/ζητήματα χαρακτηρίστηκαν μόνον εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλου εύρους μεταβολές στην επίδοση του.

Η διαδικασία της αξιολόγησης των σημαντικότερων ζητημάτων, εμπλουτίστηκε κατά το 2017 με την ενσωμάτωση των απόψεων των συμμετόχων του Ομίλου. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε έρευνα/αποστολή ερωτηματολογίου με τα σημαντικότερα ζητήματα προς αξιολόγησης σε εκπροσώπους όλων των ομάδων συμμετόχων του Ομίλου, ώστε να παραθέσουν τις δικές τους απόψεις σχετικά με αυτά. Μέσω της έρευνας αυτής, επικυρώθηκαν τα ουσιαστικά ζητήματα για τη λειτουργία του Ομίλου και από τους συμμετόχους.

Ομάδες συμμετόχων

Ασθενείς

Εργαζόμενοι

Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και οι ΜΚΟ

Ιατρική και επιστημονική κοινότητα

Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες

Κοινωνία

Κράτος / ρυθμιστικές αρχές και ασφαλιστικοί φορείς

Μέτοχοι

Μ.Μ.Ε.

Οικογένειες των ασθενών και επισκέπτες

Προμηθευτές

Συνεργάτες ιατροί

Τράπεζες

Υπεργολαβικές υπηρεσίες

 

Η εμπιστοσύνη των συμμετόχων μας είναι ουσιώδες συστατικό για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε να καλλιεργούμε τον ανοικτό διάλογο με πελάτες, ασθενείς, εργαζόμενους, μετόχους και όλες τις ομάδες συμμέτοχων, ώστε να υπάρχει συχνή και διαφανής επικοινωνία, μέσω της οποίας καταγράφονται και παρακολουθούνται οι ανάγκες και προσδοκίες τους. Αναλυτικότερα, το πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με τους συμμετόχους περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• τα κανάλια επικοινωνίας ανά ομάδα συμμετόχων

• τα κύρια θέματα που απασχολούν την κάθε ομάδα

• τον τρόπο ανταπόκρισης του Ομίλου στα θέματα που τους απασχολούν.

Πιστεύουμε πως μπορούμε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην επίτευξη των παραπάνω επιδιώξεων, μέσω του πλαισίου εταιρικής υπευθυνότητας το οποίο εφαρμόζουμε.

ναι

  Ελλάδα

 

Διαδικασία αξιολόγησης των σημαντικότερων ζητημάτων

 

Συγκέντρωση των καταγεγραμμένων θεμάτων που απασχολούν την κάθε ομάδα συμμετόχων του   ΥΓΕΙΑ

 

Αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με κάθε θέμα βάσει της δραστηριοποίησης του  ΥΓΕΙΑ

 

Αξιολόγηση της πίεσης που ασκείται ανά σημαντικό θέμα στο  ΥΓΕΙΑ από κάθε ομάδα συμμετόχων

 

Συγκεντρωτική αξιολόγηση και καταγραφή των σημαντικών θεμάτων 

 

Επαλήθευση των ουσιαστικών θεμάτων του ΥΓΕΙΑ από τις ομάδες συμμετόχων

 

Για το ΥΓΕΙΑ, η συγκέντρωση και αποτύπωση των σημαντικών θεμάτων συμβάλλει:

• Στον εντοπισμό των σημαντικότερων ζητημάτων που σχετίζονται με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους του  ΥΓΕΙΑ και τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

• Στην αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων που αφορούν στα ουσιαστικά θέματα του ΥΓΕΙΑ

• Στην αναγνώριση πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, καθώς και ευκαιριών.

 

Διαδικασία αξιολόγησης των σημαντικότερων ζητημάτων

 

Συγκέντρωση των καταγεγραμμένων θεμάτων που απασχολούν την κάθε ομάδα συμμετόχων του   ΥΓΕΙΑ

 

Αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με κάθε θέμα βάσει της δραστηριοποίησης του   ΥΓΕΙΑ

 

Αξιολόγηση της πίεσης που ασκείται ανά σημαντικό θέμα στο ΥΓΕΙΑ από κάθε ομάδα συμμετόχων

 

Συγκεντρωτική αξιολόγηση και καταγραφή των σημαντικών θεμάτων  

 

Επαλήθευση των ουσιαστικών θεμάτων του   ΥΓΕΙΑ από τις ομάδες συμμετόχων

 

Για το  ΥΓΕΙΑ, η συγκέντρωση και αποτύπωση των σημαντικών θεμάτων συμβάλλει:

• Στον εντοπισμό των σημαντικότερων ζητημάτων που σχετίζονται με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

• Στην αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων που αφορούν στα ουσιαστικά θέματα .

• Στην αναγνώριση πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, καθώς και ευκαιριών.