Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη-εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

OTE- COSMOTE

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Η αναγνώριση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των θεμάτων που επιδρούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ομίλου.

Όλες οι ομάδες ενδιαφερόμενων μερών

Αύγουστος 2017- Ιανουάριος 2018 (6 μήνες)

Οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ προσδιορίζουν τα σημαντικότερα θέματα για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους μέσω της «Ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων», η οποία πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια, σύμφωνα με την προσέγγιση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου.

Η διαδικασία αυτή, κατέχει σημαντικό ρόλο στη συνολική διαμόρφωση της στρατηγικής του Ομίλου και κάθε φορά που υλοποιείται, ενισχύεται η προσέγγιση της ανάλυσης και αξιολόγησης των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το 2017, για πρώτη φορά, η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να

προκύψουν τα θέματα σε επίπεδο Ομίλου (Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία), αντί σε επίπεδο εταιρειών.

Ως πρώτο βήμα, για τον ορισμό της λίστας των θεμάτων προς αξιολόγηση στο πλαίσιο της Ανάλυσης Ουσιαστικότητας πραγματοποίησε ο Όμιλος ΟΤΕ το 2017, λήφθηκαν υπόψη:

 • Τα ήδη αναγνωρισμένα σημαντικά θέματα για τον Όμιλο
 • Οι απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών G4 του GRI
 • Το περιεχόμενο του συμπληρώματος του GRI για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών
 • Τα σημαντικά θέματα για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, όπως αυτά προκύπτουν από τους αναλυτές επίδοσης βιώσιμης ανάπτυξης / κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων
 • Η αποτύπωση των ουσιωδών θεμάτων για τις τηλεπικοινωνίες από τo Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων Βιωσιμότητας (Sustainability Accounting Standards Board)
 • Τα ουσιώδη θέματα για τον κλάδο Τηλεπικοινωνίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) βάσει του GESI
 • Τα σημαντικά θέματα που έχουν αναγνωριστεί από άλλες εταιρείες του κλάδου

Από την ανάλυση αυτή, προέκυψαν 49 θέματα, που χωρίστηκαν σε 10 θεματικές κατηγορίες:

 • Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων
 • Υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής των εργαζομένων
 • Σεβασμός Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
 • Εξυπηρέτηση και ικανοποίηση πελατών
 • Κατάρτιση και εκπαίδευση εργαζομένων
 • Οικονομική Επίδοση
 • Πολιτικές εταιρικής συμμόρφωσης
 • Πρακτικές δίκαιης απασχόλησης και ίσων ευκαιριών
 • Έρευνα & Καινοτομία
 • Υπεύθυνη επικοινωνία με τους πελάτες

 

Για τον προσδιορισμό της σημαντικότητας

και των επιπτώσεων του κάθε θέματος αναπτύχθηκε

κλίμακα βαθμολογίας βασισμένη στην προσέγγιση

Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου. Τα μέλη της Διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αλβανία, λόγω της ευθύνης και της γενικής εποπτείας των θεμάτων και λειτουργιών του Ομίλου, κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα παραπάνω θέματα. Συγκεκριμένα, βαθμολόγησαν για κάθε ένα από τα αναγνωρισμένα θέματα την πιθανότητα αυτό να συμβεί εντός των προσεχών 2 ετών και το μέγεθος της επίπτωσής του στον Όμιλο.

Τα προς εξέταση θέματα περιελάμβαναν ζητήματα που είναι δυνατόν να αποτελούν κινδύνους ή ευκαιρίες για τη λειτουργία του Ομίλου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ αξιολόγησε τα θέματα, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες πρακτικές των εταιρειών του Ομίλου, οπότε και την αποτελεσματικότητα των πρακτικών, μέτρων και δραστηριοτήτων που ήδη υλοποιούνται από τις εταιρείες.

Στην αξιολόγηση έλαβαν μέρος 30 μέλη της Διοίκησης  του Ομίλου ΟΤΕ ή και εκπρόσωποί τους, καλύπτοντας όλο το εύρος των εργασιών των εταιρειών, σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία.

Οι απαντήσεις των μελών της Διοίκησης αναλύθηκαν, ώστε να προκύψει η σημαντικότητα των θεμάτων για τη βιώσιμη λειτουργία του Ομίλου ΟΤΕ.

Στη συνέχεια, τα θέματα ομαδοποιήθηκαν σε 26 νέα ευρύτερα θέματα, τα οποία μέσω ενός online ερωτηματολογίου τέθηκαν για αξιολόγηση στα ενδιαφερόμενα μέρη των εταιρειών. Το ερωτηματολόγιο (στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ρουμάνικα και Αλβανικά) ήταν διαθέσιμο από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2017. Συλλέχθηκαν συνολικά 18.184 απαντήσεις από όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών.

Οι απαντήσεις, συλλέχτηκαν και αναλύθηκαν ανά ομάδα ενδιαφερόμενων μερών και ανά χώρα. Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των θεμάτων από τα μέλη της Διοίκησης και τα ενδιαφερόμενα μέρη, για κάθε χώρα και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βαρύτητες- βάσει της φύσης του κάθε θέματος και του αποτυπώματος της κάθε χώρας σε κάθε ένα θέμα- προέκυψαν τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το σύνολο του Ομίλου ΟΤΕ.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των σημαντικών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων από τη Διοίκηση των εταιρειών και τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρουσιάζονται στη σελίδα 26 στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω αποτελέσματα επικυρώθηκαν από την Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ.

1.677 εργαζόμενοι (πλέον των μελών της Διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ), συμμετείχαν στην Αξιολόγηση Ουσιαστικών Θεμάτων, απατώντας το σχετικό online ερωτηματολόγιο.  

Όλη η προαναφερόμενη διαδικασία Ανάλυσης Ουσιαστικών Θεμάτων  διεξάχθηκε και στις 3 χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΟΤΕ- Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία- ώστε τα αποτελέσματά της να αφορούν στο σύνολο του Ομίλου ΟΤΕ.

Η επίδραση της Ανάλυσης Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ έχει άμεση επίδραση στο κοινό, καθώς η διαδικασία αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία διαλόγου μεταξύ του Ομίλου και του κοινού. Η διαδικασία αυτή είναι πολύπλευρη και έχει μεγάλο εύρος, καθώς υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και του πλήθους των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ. Τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου έχουν επίδραση στο κοινό, καθώς ο Όμιλος αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών του και εν συνεχεία προσαρμόζει τη στρατηγική και τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξής του αναλόγως. 

Αυτό σημαίνει ότι οι δράσεις του Ομίλου είναι επίκαιρες, ουσιαστικές και σχετικές με τα ενδιαφερόμενα μέρη του και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση και την ικανοποίησή τους, που αποτελεί κύριο παράγοντα μιας επιτυχημένης επιχείρησης. 

 • Αναγνώριση κινδύνων  και ευκαιριών για τον Όμιλο.
 • Αναγνώριση, αξιολόγηση και ιεράρχηση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Αναγνώριση βαθμού σημαντικότητας θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης για κάθε ομάδα ενδιαφερόμενων μερών και για κάθε χώρα, ξεχωριστά.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη ή αναδιαμόρφωση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξη και των σχετικών δράσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών
 • Ανταπόκριση στις κατευθυντήριες γραμμές του Global Reporting Initiative (GRI) G4, για την ανάπτυξη Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης.