Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα

Η Στρατηγική μας για τη Βιωσιμότητα, βασίζεται στο “Σχέδιο 2030” (“2030 Plan”) του Ομίλου LafagreHolcim, το οποίο ορίζει το όραμά μας και παρέχει ένα σαφές πλαίσιο για τη διαχείριση των επιδράσεων, θέτει νέα πρότυπα και καθοδηγεί τον κλάδο μας, βοηθώντας στη διαχείριση των σημαντικότερων θεμάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης. Η επιχειρηματική στρατηγική που εφαρμόζουμε εστιάζει στη διαχείριση όλων των σημαντικών θεμάτων βιωσιμότητας που σχετίζονται με τη λειτουργία μας.

Η Στρατηγική μας για τη Βιωσιμότητα, έχει τεθεί σε επίπεδο Ομίλου LafagreHolcim και εφαρμόζεται με τη βοήθεια και συμμετοχή όλων των εργαζομένων της εταιρείας, ενώ επηρεάζει όλους τους συμμετόχους μας, όπως οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι τοπικές κοινωνίες, η κοινωνία ευρύτερα, καθώς και όλοι οι λοιποί συμμέτοχοι που συνδέονται με τη λειτουργία μας.

Παράλληλα, το Σχέδιο στοχεύει πέρα από τις στενά δικές μας επιχειρηματικές δραστηριότητες. Καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των κατασκευών και τον κύκλο ζωής των κτιρίων.

Από το 2015 μέχρι σήμερα

Η Στρατηγική μας για τη Βιωσιμότητα - Σχέδιο 2030 - θέτει ένα όραμα. Ένα όραμα ότι ο κατασκευαστικός τομέας του αύριο θα είναι καινοτόμος, κλιματικά ουδέτερος και θα εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας όσον αφορά στη χρήση των πόρων. Θα λειτουργεί με σεβασμό προς το νερό και τη φύση. Θα είναι χωρίς αποκλεισμούς - βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής για όλους.

 

Το Σχέδιο 2030 ορίζει τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Καθορίζει ποσοτικούς στόχους που σχετίζονται με τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις μας, θετικές και αρνητικές, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων και υπηρεσιών μας: από την προμήθεια πρώτων υλών μέχρι το τέλος της ζωής των προϊόντων μας, μέσω των φάσεων κατασκευής και χρήσης.

 

Το Σχέδιο διατυπώνει τις προσπάθειές μας για βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων μας και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για καλύτερες κατασκευές και υποδομές.

Παράλληλα, το Σχέδιο στοχεύει πέρα από τις στενά δικές μας επιχειρηματικές δραστηριότητες. Καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των κατασκευών και τον κύκλο ζωής των κτιρίων.

Το Σχέδιο 2030 έχει πρωταρχικό στόχο το 2030 το ένα τρίτο του κύκλου εργασιών μας να προέρχεται από προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις με βελτιωμένη απόδοση αειφορίας.

Για να επιτευχθεί αυτό, θα επικεντρωθούμε σε τέσσερις τομείς δράσης: Κλίμα, Κυκλική Οικονομία, Νερό και Φύση και Άνθρωποι & Κοινότητες.

Κάθε ένας από τους τομείς αυτούς έχει συγκεκριμένες ενέργειες, στόχους και έναν «οδικό χάρτη» που θα ακολουθήσουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε τις φιλοδοξίες μας.

Όσον αφορά στο κλίμα (κλιματική αλλαγή), στοχεύουμε στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος σε ολόκληρο το φάσμα του κύκλου ζωής των προϊόντων μας. Συγκεκριμένα, φιλοδοξούμε τα μέτρα που λαμβάνουμε σήμερα να βελτιώνουν την περιβαλλοντική μας απόδοση, έτσι ώστε το 2030, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα να παρουσιάζουν σημαντική μείωση σε σχέση με τις εκπομπές που είχαμε το 1990. Προκειμένου να το πετύχουμε αυτό, αντισταθμίζουμε την αύξηση των ρύπων παραγωγής προσφέροντας λύσεις προϊόντων και υπηρεσιών που μειώνουν τις εκπομπές ρύπων στα κτίρια, τις υποδομές και τις μεταφορές.

 

Η ανάπτυξη της Στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα - Σχέδιο 2030 – πραγματοποιήθηκε κυρίως από την ίδια την εταιρεία, ενώ η εφαρμογή της επιτυγχάνεται με τη συνδρομή των εργαζομένων της, καθώς και των διαφόρων συνεργατών της.

 

Παράλληλα, το Σχέδιο στοχεύει πέρα από τις στενά δικές μας επιχειρηματικές δραστηριότητες. Καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των κατασκευών και τον κύκλο ζωής των κτιρίων.

Η Στρατηγική μας για τη Βιωσιμότητα, έχει τεθεί σε επίπεδο Ομίλου LafagreHolcim και εφαρμόζεται με τη βοήθεια και συμμετοχή όλων των εργαζομένων της εταιρείας.

 

Σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες του Ομίλου LafargeHolcim, με ισχύ για όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη του Ομίλου.

Το Σχέδιο διατυπώνει τις προσπάθειές μας για βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων μας και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για καλύτερες κατασκευές και υποδομές.

Συγκεκριμένα, φιλοδοξούμε τα μέτρα που λαμβάνουμε σήμερα να βελτιώνουν την περιβαλλοντική μας απόδοση, έτσι ώστε το 2030, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα να παρουσιάζουν σημαντική μείωση σε σχέση με τις εκπομπές που είχαμε το 1990. Προκειμένου να το πετύχουμε αυτό, αντισταθμίζουμε την αύξηση των ρύπων παραγωγής προσφέροντας λύσεις προϊόντων και υπηρεσιών που μειώνουν τις εκπομπές ρύπων στα κτίρια, τις υποδομές και τις μεταφορές.

Παράλληλα, το Σχέδιο στοχεύει πέρα από τις στενά δικές μας επιχειρηματικές δραστηριότητες. Καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των κατασκευών και τον κύκλο ζωής των κτιρίων.

Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας μέχρι σήμερα, η LafargeHolcim αποτελεί μια από τις πλέον αποδοτικές εταιρείες στον κόσμο αναφορικά με τις εκπομπές άνθρακα.

Το 2016, σε συνεργασία με ειδικούς για το κλίμα, αναπτύξαμε ένα πρωτόκολλο για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου που αποφεύχθηκε η εκπομπή τους κατά μήκος ολόκληρης της διάρκειας ζωής των προϊόντων τσιμέντου και σκυροδέματος. Το πρωτόκολλο παρέχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών που αποφεύχθηκαν κατά μήκος της αλυσίδας αξίας λόγω χρήσης καινοτόμων προϊόντων τσιμέντου και σκυροδέματος με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Το Σχέδιο 2030 έχει πρωταρχικό στόχο το 2030 το ένα τρίτο του κύκλου εργασιών μας να προέρχεται από προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις με βελτιωμένη απόδοση αειφορίας.

Παράλληλα, το Σχέδιο στοχεύει πέρα από τις στενά δικές μας επιχειρηματικές δραστηριότητες. Καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των κατασκευών και τον κύκλο ζωής των κτιρίων.

Κατά το 2016, το τσιμέντο μας περιείχε 72% κλίνκερ ενώ οι μικτές εκπομπές CO2 ανά τόνο τσιμέντου ήταν 583 kg/tn, σηματοδοτώντας μια μείωση κατά 24% σε σχέση με το ορόσημο του 1990. Το Σχέδιο 2030 της LafargeHolcim περιγράφει το στόχο μας για εκπομπή 40% λιγότερου CO2 ανά τόνο τσιμέντου σε σχέση με το 1990, δεσμεύοντάς μας παράλληλα να συνεχίσουμε σε παρόμοιο ρυθμό μείωσης και στο μέλλον.