Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέου ολοκληρωμένου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Στόχος του Ομίλου LafargeHolcim στον οποίο συμμετέχει η ΑΓΕΤ Ηρακλής, ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας με σκοπό τον ορισμό των προτύπων συμπεριφοράς για όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη του Ομίλου, καθώς και για τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Ο Κώδικας έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη σε όλα τα επίπεδα.

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας υποστηρίζει και συμπληρώνει τις Αρχές. Συνάδει με τον παγκόσμιο κώδικα του ομίλου LafargeHolcim, αλλά αντικατοπτρίζει τις συνθήκες και τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο κώδικας συντάχθηκε και διανεμήθηκε στους εργαζόμενους της ΑΓΕΤ Ηρακλής το 2015.

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας προβλέπει πρότυπα συμπεριφοράς για όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη του ομίλου, καθώς και για τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Παράλληλα, η ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρμογή του Κώδικα, δίνει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο το μήνυμα των υψηλών προτύπων ηθικής και ακεραιότητας βάσει των οποίων λειτουργεί ο Όμιλος. 

Από το τέλος του 2015  μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τα αυστηρότερα πρότυπα διαφάνειας. Συστήματα όπως, χάρτα δικαιωμάτων και ευθυνών, διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, δομημένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και εργαλεία σύνταξης και υποβολής αναφορών, διαμορφώνουν ένα στιβαρό περιβάλλον εσωτερικών ελέγχων.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε και ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας με σκοπό τον ορισμό των προτύπων συμπεριφοράς για όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη του Ομίλου, καθώς και για τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Ο Κώδικας έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη σε όλα τα επίπεδα.

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας υποστηρίζει και συμπληρώνει τις Αρχές. Συνάδει με τον παγκόσμιο κώδικα του ομίλου LafargeHolcim, αλλά αντικατοπτρίζει τις συνθήκες και τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο κώδικας συντάχθηκε και διανεμήθηκε στους εργαζόμενους του Ομίλου εταιρειών ΗΡΑΚΛΗΣ το 2015.

Ο Κώδικάς προσφέρει καθοδήγηση και παρέχει παραδείγματα που βοηθούν τους εργαζόμενους όταν έρχονται αντιμέτωποι με απαιτητικές καταστάσεις στην καθημερινή τους εργασία. Περιέχει επίσης αναφορές στις πολιτικές της LafargeHolcim, τους σχετικούς νόμους και τους κανονισμούς, επειδή αυτοί παρέχουν το υπόβαθρο για πολλά από τα θέματα που περιλαμβάνονται στον Κώδικα και στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης.

Όλοι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη, ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που εκθέτονται στον Κώδικα, οι οποίοι αποτελούν μέρος των καθηκόντων τους και εντάσσονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης πίστης και ορθής εκτέλεσης καθηκόντων, και να διασφαλίζουν ότι οι κανόνες εφαρμόζονται από τα μέλη της ομάδας ή των ατόμων που εποπτεύουν.

Η LafargeHolcim προσπαθεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο η ειλικρίνεια και η υπευθυνότητα ανθούν και η συμμόρφωση βρίσκεται στο επίκεντρο. Η χρήση κοινής λογικής και ορθής κρίσης μαζί με τον Κώδικα, τις πολιτικές και τις οδηγίες της LafargeHolcim, είναι αρκετά για να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες διεξάγονται με ακεραιότητα. Ο Κώδικάς μας δεν μπορεί να προβλέψει κάθε κατάσταση που μπορεί να προκύψει στο χώρο εργασίας, ωστόσο θα βοηθήσει ώστε να λαμβάνονται ορθές και δεοντολογικές αποφάσεις.

Για την ανάπτυξη του νέου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας του Ομίλου δημιουργήθηκε ειδική ομάδα εργασίας, η οποία αξιοποίησε τόσο διεθνείς πρακτικές, όσο και την ανατροφοδότηση από διάφορα τμήματα και θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, καθώς επίσης ενσωμάτωσε τη γνώμη και την ανατροφοδότηση από διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων μερών.

Για την ανάπτυξη του νέου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας του Ομίλου δημιουργήθηκε ειδική ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εργαζομένων του Ομίλου.

Σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες του Ομίλου LafargeHolcim, με ισχύ για όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη του Ομίλου, καθώς και για τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών.

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας προβλέπει πρότυπα συμπεριφοράς για όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη του ομίλου, καθώς και για τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Παράλληλα, η ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρμογή του Κώδικα, δίνει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο το μήνυμα των υψηλών standards ηθικής και ακεραιότητας βάσει των οποίων λειτουργεί ο Όμιλος.

Ο νέος Κώδικας Επιχειρηματικής δεοντολογίας βρίσκεται επιτυχώς σε εφαρμογή για διάστημα άνω του ενός έτους.  

Ο Κώδικάς προσφέρει καθοδήγηση και παρέχει παραδείγματα που βοηθούν τους εργαζόμενους όταν έρχονται αντιμέτωποι με απαιτητικές καταστάσεις στην καθημερινή τους εργασία. Περιέχει επίσης αναφορές στις πολιτικές της LafargeHolcim, τους σχετικούς νόμους και τους κανονισμούς, επειδή αυτοί παρέχουν το υπόβαθρο για πολλά από τα θέματα που περιλαμβάνονται στον Κώδικα και στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης.

Ο νέος Κώδικας Επιχειρηματικής δεοντολογίας βρίσκεται επιτυχώς σε εφαρμογή για διάστημα άνω του ενός έτους.