Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

INTERAMERICAN

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Η INTERAMERICAN έχει αναγνωρίσει ότι με τις ουσιαστικές δεσμεύσεις της για κοινωνική υπευθυνότητα, την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην εταιρική στρατηγική και την εφαρμογή της με ολιστική προσέγγιση στις εταιρικές δραστηριότητες και λειτουργίες -από την εταιρική διακυβέρνηση μέχρι τις σχέσεις με τους μετόχους, τους εργαζομένους και συνεργάτες, τους ασφαλισμένους και μέχρι την κοινωνική και περιβαλλοντική συνεισφορά- μπορεί να διαφυλάσσει την ακεραιότητά της ως προς τις εταιρικές αξίες που πρεσβεύει: τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την απόδοση και τον επαγγελματισμό. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συνιστά αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας που διέπει την επιχειρηματική συμπεριφορά της INTERAMERICAN.
 

Στόχος της Εταιρείας είναι να συμβάλλει σταθερά στη βιώσιμη ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλους τους συμμετόχους της. Προς επίτευξη του στόχου αυτού εφαρμόζει στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Υπευθυνότητας η οποία βασίζεται στους εξής άξονες:


- Συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία και στην επιδίωξη της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της συμμετοχικότητας στη διακυβέρνηση.
- Συστηματική Διαχείριση περιλαμβάνοντας διαδικασίες, συστήματα διοίκησης της απόδοσης και καινοτομία και επαγγελματισμό αναφορικά με τα ασφαλιστικά συστήματα, τα προγράμματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
- Λογοδοσία και ανάπτυξη σε ετήσια βάση Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και πρωτοβουλίες.

Ο Απολογισμός αποτελεί για την INTERAMERICAN το βασικό, αλλά όχι το μοναδικό, εργαλείο επικοινωνίας της εταιρείας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, που διακρίνονται σε δύο ζώνες.
 

Στην πρώτη ζώνη σχέσης αμοιβαίου ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται: οι Πελάτες, οι Μέτοχοι, το Προσωπικό και οι Συνεργάτες, η Πολιτεία-Δημόσιες Αρχές.


Στη δεύτερη ζώνη περιλαμβάνονται: οι Τοπικές Κοινωνίες, οι Μη Κυβερνητικές-Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, η Επιχειρηματική Κοινότητα, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Η έκθεση υπευθυνότητας αποτελεί μοχλό αναπροσδιορισμού της εταιρείας μέσα από τη διαμόρφωση στρατηγικής, ανάληψη δεσμεύσεων και διαχειριστικές πρακτικές σε πέντε κομβικούς τομείς:

1. της οικονομίας και διακυβέρνησης,
2. των πελατών και της αγοράς,
3. των εργαζομένων,
4. της κοινωνίας,
5. του περιβάλλοντος.

Ο Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας συντάσσεται με τη συνεργασία και καθοδήγηση εξωτερικών συμβούλων. Επιπλέον, υπάρχει συνεργασία με την εταιρεία Tuv Austria για την διασφάλιση του Απολογισμού.

Ο Απολογισμός ΕΚΕ της INTERAMERICAN είναι το μέσο επικοινωνίας όλων των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας που εντάσσονται στο πρόγραμμα "Πράξεις Ζωής" του Ομίλου INTERAMERICAN, εκφραστές και κοινωνοί των οποίων είναι όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία.

Βράβευση του Απολογισμού ΕΚΕ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αξιολόγησε και το 2013 τον Απολογισμό ΕΚΕ της INTERAMERICAN και της απένειμε το Τρίτο Βραβείο για την πληρότητα, την ποιότητα και την ουσιαστικότητά του με βάση τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου GRI-G3.1.
 

Πολλαπλή διάκριση του Απολογισμού ΕΚΕ στον θεσμό “BRAVO”: Ο Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας πέτυχε μία ακόμη σημαντική διάκριση, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εκδοθέντων κατά το 2013 Απολογισμών ΕΚΕ από τους αξιολογητές-εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες του ετησίου Θεσμού “BRAVO".
 

"Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη”: Το Διάλογο οργάνωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά το QualityNet Foundation υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Ο Απολογισμός της Εταιρείας βραβεύθηκε μεταξύ των καλυτέρων σε 4 από τις 6 κατηγορίες αξιολόγησης, για την καλύτερη προσέγγιση στα θέματα:
 

- Διοίκησης και Διακυβέρνησης Βιωσιμότητας (Governance)
- Εμπλοκής Συμμετόχων και Ουσιαστικότητας (Materiality)
- Καταναλωτών και Αγοράς (Consumers and Market)
- Κοινωνίας (Society).
 

Συγκεντρωτικά, με βάση τη συνολική υψηλή βαθμολόγησή του ο Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN βραβεύθηκε ως καλύτερος Απολογισμός, μαζί με τους Απολογισμούς τεσσάρων ακόμα μεγάλων επιχειρήσεων. Σημειώνεται πως αξιολογήθηκαν συνολικά 31 Απολογισμοί ΕΚΕ. Στον ανοιχτό διάλογο συμμετέχουν εκπρόσωποι ομάδων ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων, θεσμικών φορέων, καταναλωτών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, που καλούνται να καταγράψουν την αντίληψή τους για τους αξιολογούμενους Απολογισμούς σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια προσέγγισης (Δείκτης Αντίληψης - Perception Index).

Η INTERAMERICAN αναγνωρίζει ότι από την έμπρακτη κοινωνική υπευθυνότητα παράγεται σημαντική αξία για την Εταιρεία που ενισχύει τη φήμη, το κύρος και την αξιοπιστία της και συνδέεται άρρηκτα με την εξασφάλιση ηγετικής παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.