Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συμπράξεις Ιδιωτικών Οργανισμών

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Βιομηχανική συμβίωση: Μείωση υδατικού αποτυπώματος

Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσικά οικοσυστήματα, αυτό που θεωρείται απόβλητο από έναν οργανισμό αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο. Εφαρμόζουμε το ίδιο σκεπτικό, που ονομάζεται "βιομηχανική συμβίωση", στις βιομηχανικές μας διεργασίες για τον περιορισμό της κατανάλωσης φυσικών πόρων. Τέτοιο παράδειγμα βιομηχανικής συμβίωσης αποτελεί η κοινή πρωτοβουλία των εγκαταστάσεων του εργοστασίου Βόλου της ΑΓΕΤ Ηρακλής και της βιομηχανίας αναψυκτικών ΕΨΑ, για τη χρήση νερού. Η κοινή πρωτοβουλία έχει ως στόχο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δύο επιχειρήσεων.

Κοινωνικοί εταίροι, τοπικές κοινωνίες

2012 -

Η βιομηχανική συμβίωση είναι εδραιωμένη πρακτική και προτείνει ένα σκεπτικό για τις βιομηχανικές διεργασίες, το οποίο στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της ανάλωσης νέων (φυσικών) πόρων κατά τη διαδικασία παραγωγής μέσω της αξιοποίησης αποβλήτων από άλλες διαδικασίες. Απαιτεί αλληλεξάρτηση και συνέργεια μεταξύ διάφορων κλάδων, προκειμένου μία εταιρεία να επαναχρησιμοποιεί υπολείμματα κάποιας άλλης εταιρείας.
 

Η παραγωγική διαδικασία τσιμέντου δεν αποτελεί ιδιαίτερα υδροβόρα δραστηριότητα σε σχέση με άλλους κλάδους αλλά με την ορθολογική χρήση νερού στη λειτουργία των εγκαταστάσεων μας μπορούμε να συμβάλουμε στην καλύτερη διαχείριση του νερού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το εργοστάσιο τσιμέντου Βόλου χρησιμοποιεί νερό σε διάφορες ανάγκες του, όπως για την ψύξη των απαερίων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, τη διαβροχή δρόμων και σωρών υλικών για την αποφυγή της διάχυτης σκόνης και την άρδευση δένδρων. Στο πλαίσιο αυτό, το εργοστάσιο Βόλου έχει κάνει σημαντική προσπάθεια εξοικονόμησης, έχοντας προχωρήσει σε συνεργασία με την εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ. Η ΑΓΕΤ Ηρακλής επαναχρησιμοποιεί το επεξεργασμένο νερό από τον καθαρισμό των γραμμών παραγωγής και το πλύσιμο φιαλών της παρακείμενης μονάδας, υποκαθιστώντας ισόποση ποσότητα πηγαίων νερών.

Εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ

Με τη συμμετοχή των εργαζομένων

Εργοστάσιο Βόλου ΑΓΕΤ Ηρακλής

Τα οφέλη της κοινής πρωτοβουλίας του εργοστασίου Βόλου της ΑΓΕΤ Ηρακλής και της βιομηχανίας αναψυκτικών ΕΨΑ, για τη χρήση νερού είναι κυρίως περιβαλλοντικά, τόσο για τις δύο πλευρές αμοιβαία όσο και για την τοπική κοινότητα. Αφενός, αποφεύγεται η άντληση φρέσκου καθαρού νερού για μια χρήση που δεν απαιτείται τέτοια ποιότητα νερού και, κατά συνέπεια, διαφυλάσσονται φυσικοί πόροι και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αφετέρου, αποφεύγεται η απόρριψη του αποβλήτου νερού στη θάλασσα, προστατεύοντας το περιβάλλον. Αποτελεί αειφόρο πρακτική και για τις δύο επιχειρήσεις, μειώνοντας το τοπικό τους αποτύπωμα. Η συνολική ετήσια ποσότητα νερού που επαναχρησιμοποιείται από το εργοστάσιο Βόλου είναι περί τα 30.000m³ που αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής κατανάλωσης του.

Τα οφέλη της κοινής πρωτοβουλίας του εργοστασίου Βόλου της ΑΓΕΤ Ηρακλής και της βιομηχανίας αναψυκτικών ΕΨΑ, για τη χρήση νερού είναι κυρίως περιβαλλοντικά, τόσο για τις δύο πλευρές αμοιβαία όσο και για την τοπική κοινότητα. Αφενός, αποφεύγεται η άντληση φρέσκου καθαρού νερού για μια χρήση που δεν απαιτείται τέτοια ποιότητα νερού, και κατά συνέπεια διαφυλάσσονται φυσικοί πόροι και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αφετέρου, αποφεύγεται η απόρριψη του αποβλήτου νερού στη θάλασσα, προστατεύοντας το περιβάλλον. Αποτελεί αειφόρο πρακτική και για τις δύο επιχειρήσεις, μειώνοντας το τοπικό τους αποτύπωμα. Η συνολική ετήσια ποσότητα νερού που επαναχρησιμοποιείται από το εργοστάσιο Βόλου είναι περί τα 30.000m³ που αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής κατανάλωσης του