Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προώθηση της Καινοτομίας

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Βιώσιμες λύσεις για οδικά έργα υποδομών

Στόχος είναι η παροχή μιας καινοτόμας και οικονομικά αποδοτικότερης εναλλακτικής λύσης στην αγορά σε σχέση με την συμβατική κατασκευή βάσεων και υποβάσεων οδοστρωμάτων με χρήση ασύνδετων αδρανών υλικών.

Η νέα σειρά προϊόντων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ απευθύνεται σε πελάτες σε όλη την Ελλάδα, με έμφαση στις εταιρίες κονιαμάτων, έτοιμου σκυροδέματος και προκατασκευών στοχεύοντας παράλληλα στην είσοδο σε νέες αγορές (πλαστικά, χρώματα, χαρτί, ζωοτροφές κλπ.).

Ήδη από το 2019 ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ξεκίνησε να προωθεί τη λύση CBGM (Cement Bound Granular Mixture) για την κατασκευή σταθεροποιημένων βάσεων και υποβάσεων οδοστρωμάτων και συνεχίζει μέχρι και σήμερα.

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή οδικών έργων σχετίζεται με το 18% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα και παράλληλα ότι απαιτεί κατανάλωση σημαντικών ποσοτήτων φυσικών πόρων (60 χιλ. τόνων υλικών ανά χιλιόμετρο αυτοκινητόδρομου) ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχώρησε στην προώθηση της εφαρμογής σχετικών βιώσιμων λύσεων στην ελληνική κατασκευαστική αγορά.

Συγκεκριμένα το 2019 προχώρησε στην προώθηση της λύσης CBGM (Cement Bound Granular Mixture) που αφορά την κατασκευή σταθεροποιημένων βάσεων και υποβάσεων οδοστρωμάτων με σημαντικότερη εφαρμογή την επιλογή της συγκεκριμένης λύσης στις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο τμήμα της Εγνατίας Οδού «Α/Κ Αρδανίου – Κήποι».

Το CBGM είναι ένα ομοιογενές μίγμα θραυστού αμμοχάλικου κατάλληλης διαβάθμισης με τσιμέντο και νερό, το οποίο κατάλληλα συμπυκνούμενο χρησιμοποιείται για την κατασκευή βάσεων και υποβάσεων οδοστρωμάτων. Αποτελεί μια οικονομικά αποδοτικότερη  και σίγουρα μία  βιώσιμη εναλλακτική λύση σε σχέση με την συμβατική κατασκευή βάσεων και υποβάσεων οδοστρωμάτων με χρήση ασύνδετων αδρανών υλικών (UGM: Unbound Granular Mixture).

Σημειώνεται ότι προϊόντα σταθεροποιημένων αδρανών υλικών οδοστρωσίας με τσιμέντο (τσιμεντόδετα αμμοχάλικα) χρησιμοποιούνται ως δομικά στρώματα βάσεων και υποστρωμάτων σε δρόμους, αεροδρόμια και λιμάνια με εξαιρετική επιτυχία σε πολλές χώρες του κόσμου και κυρίως σε Ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Το προϊόν παράγεται σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος σύμφωνα με τις παρακάτω κανονιστικές  παραπομπές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-030501:2009 Στρώσεις Οδοστρώματος από Τσιμεντόδετο Αμμοχάλικο & ΕΝ 14227-1 Cement and Other Hydraulically Bound Mixtures. Για την παρασκευή του χρησιμοποιούνται αδρανή υλικά πιστοποιημένα σύμφωνα με το ΕΝ 12620  και τσιμέντο τύπου CEMII/B-M(WL)32.5R, το οποίο είναι πιστοποιημένο με CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ 197-1.

 

Η ανάπτυξη και προώθηση της λύσης CBGM (Cement Bound Granular Mixture) πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, στο πλαίσιο της παροχής μιας νέας σειράς προϊόντων με αυξημένα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, τα οποία θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες του.

 

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ μετά από δύο χρόνια έρευνας, σχεδιασμού, εκτεταμένων δοκιμών και επένδυσης για την αναβάθμιση του εργοστασίου στο Βόλο, συνέβαλαν στην παρουσίαση μιας νέας σειράς προϊόντων, η οποία αποτελείται από δύο κατηγορίες, αλεσμένο ασβεστόλιθο υψηλής καθαρότητας και μίγμα τσιμέντου με ασβεστόλιθο και ανταποκρίνονται πλήρως στις εξειδικευμένες απαιτήσεις κάθε πελάτη του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

 

Το καινοτόμο αυτό προϊόν είναι διαθέσιμος για όλους τους πελάτες του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η σημαντικότερη εφαρμογή της συγκεκριμένης λύσης αφορά τις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο τμήμα της Εγνατίας Οδού «Α/Κ Αρδανίου – Κήποι».

 

Τα πλεονεκτήματα του υλικού CBGM έναντι των συμβατικών υλικών οδοστρωσίας για τους πελάτες του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ είναι τα ακόλουθα:  

  • Εξοικονόμηση αδρανών υλικών  λόγω αυξημένης φέρουσας ικανότητας   
  • Ομοιογένεια και καλύτερη ποιότητα 
  • Εξοικονόμηση χρόνου και εξοπλισμού λόγω εύκολης διάστρωσης και συμπύκνωσης  
  • Εξοικονόμηση κόστους και φυσικών πόρων   
  • Δυνατότητα χρησιμοποίησης ανακυκλωμένων αδρανών υλικών  
  • Αύξηση διάρκειας ζωής οδοστρωμάτων

 

Η σημαντικότερη εφαρμογή στην επιλογή της συγκεκριμένης λύσης αφορά τις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο τμήμα της Εγνατίας Οδού «Α/Κ Αρδανίου – Κήποι».

 

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ μέσα από την παροχή βιώσιμων καινοτόμων λύσεων για οδικά έργα υποδομών και μέσα από την παρουσίαση νέων προϊόντων με αυξημένα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας στοχεύει στην είσοδο του σε νέες αγορές, όπως πλαστικά, χρώματα, χαρτί, ζωοτροφές κλπ., καθώς επίσης και στην εδραίωση του σε αυτές ως μια καινοτόμα βιώσιμη εταιρεία.