Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

Στόχος των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας (CSR) είναι η περαιτέρω ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στο πλαίσιο της στρατηγικής της Imerys και η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των πτυχών της ΕΚΕ στις λειτουργίες της.  Κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η ελάττωση των κινδύνων, η απελευθέρωση ευκαιριών και η ανάπτυξη ικανοτήτων για μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Η συνεχής βελτίωση, τα νέα έργα και οι επιστημονικές μελέτες θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται βάσει ενός ενισχυμένου πλαισίου σταθερών πολιτικών, διαδικασιών, βελτιωμένων εργαλείων, κατάρτισης, καθώς και μοντέλων ωριμότητας. Μέσω αυτών αξιολογούνται οι εγκαταστάσεις της Imerys και αναπτύσσονται σχετικά σχέδια δράσης.

Οι δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας έχουν πολλαπλούς αποδέκτες και απευθύνονται στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών της Imerys. Ο προσδιορισμός των ενδιαφερομένων μερών και η κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών τους είναι ένα κρίσιμο βήμα για την ενθάρρυνση της συσχέτισης ενδιαφερομένων μερών και εταιρίας.

Η λίστα με τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει ως εξής:

 • Τράπεζες και ναυλομεσίτες
 • Επιχειρηματικοί εταίροι
 • Ανταγωνιστικές και ομότιμες εταιρίες
 • Πελάτες
 • Εργαζόμενοι
 • Δημόσιοι φορείς
 • Μέλη  τοπικής κοινωνίας
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)
 • Επαγγελματικές οργανώσεις
 • Μέτοχοι και επενδυτές
 • Προμηθευτές και υπεργολάβοι

Οι ενέργειες αυτές είναι συνεχείς και συνεχώς ενισχύονται. Οι στόχοι της ΕΚΕ οδηγούν στη συστηματική συνεχή βελτίωση των πτυχών της ΕΚΕ στη λειτουργία της εταιρίας.

Το 2018, ο Όμιλος ανακοίνωσε την έναρξη το νέου προγράμματος ΕΚΕ με τίτλο “SustainAgility”. Οι φιλοδοξίες αυτού του προγράμματος διαρθρώνονται γύρω από τρεις κύριους τομείς - άξονες, όπως περιγράφεται στο Χάρτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Imerys, που αναθεωρήθηκε το 2018. Αυτοί είναι:

 • Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μας

Διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι και τα άτομα με τα οποία εργαζόμαστε θα παραμείνουν υγιή και ασφαλή, καλλιέργεια των ταλέντων, προώθηση της ποικιλομορφίας και της ενσωμάτωσης, προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

 • Φροντίζουμε τον πλανήτη μας

Προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της αποδοτικότητας των μη ενεργειακών πόρων, σεβασμός στη βιοποικιλότητα και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 • Οικοδομούμε το μέλλον

Εταιρική ηθική, δίκαιη λειτουργία, εξασφάλιση υπεύθυνης αλυσίδας εφοδιασμού, αλληλοεπίδραση με τις κοινότητες και προώθηση βιώσιμων προϊόντων και τεχνολογιών.

Το πρόγραμμα SustainAgility αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα εισροών εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών, που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκδόσεις επιτροπών εμπειρογνωμόνων, επαγγελματικών ενώσεων, εξωτερικής έρευνας και συγκριτικής αξιολόγησης, επιτροπών κινδύνου, τοπικών forums, μηνύματα πελατών και αγορών και τις αναθεωρήσεις των παγκοσμίων τάσεων της αγοράς.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο βρίσκεται στο επίκεντρο της λειτουργίας της Imerys. Οι εργαζόμενοι της εταιρίας είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες του προγράμματος SustainAgility, στους οποίους δίδεται μεγάλη έμφαση.

Οι δράσεις ΕΚΕ αναφέρονται στις εγκαταστάσεις της Imerys στην Ελλάδα (Αθήνα και Μήλος).

Στο πλαίσιο του προγράμματος SustainAgility, τα πρόσθετα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο καθώς και η συνέπεια προς τα ενδιαφερόμενα μέρη προκύπτουν από τα παρακάτω στοιχεία:

 • 3% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σχετικά με τα αποτελέσματα του 2018. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκμετάλλευση των κλιματολογικών συνθηκών της Μήλου για την φυσική προ-ξήρανση του μπεντονίτη, που ισοδυναμεί με περίπου 7.500 MT ετήσιας κατανάλωσης βαρέων καυσίμων, που αντιστοιχούν με τη σειρά τους σε μείωση εκπομπών CO2 κατά 24.000 MT περίπου το χρόνο.
 • Ενίσχυση των σχεδίων διαχείρισης βιοποικιλότητας. Οι εγκαταστάσεις της Μήλου ήταν ο νικητής στο διαγωνισμό SD Challenge 2018 στην κατηγορία βιοποικιλότητα και αποκατάσταση γης με το πρόγραμμα «Διάδοση των σπάνιων, ενδημικών και απειλούμενων φυτικών ειδών». Το SD Challenge είναι ένας εσωτερικός διαγωνισμός της Imerys που διοργανώνεται σε ετήσια βάση.
 • Λειτουργία εξειδικευμένου τμήματος αποκατάστασης τοπίου στη Μήλο, με ιδιόκτητο φυτώριο, στο οποίο γίνεται παραγωγή και προετοιμασία των σπόρων και των φυτών που χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση των εξορυκτικών περιοχών. Το φυτώριο αποτελείται από 864 είδη φυτών της Μήλου.
 • Λειτουργία βοτανικού μονοπατιού στη Μήλο, το οποίο δημιουργήθηκε από την καλλιέργεια φυτών του ιδιόκτητου φυτωρίου.
 • Δημιουργία αμπελώνα βιολογικής καλλιέργειας στη Μήλο, με φύτευση 22.300 αμπέλων σε έκταση 63 στρεμμάτων, στη θέση ενός σταδιακά αποκαθιστάμενου ενεργού ορυχείου περλίτη στον Τράχηλα.
 • Λειτουργία και υποστήριξη του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου (MMM). Οι εγκαταστάσεις της Μήλου ήταν ο νικητής στο διαγωνισμό SD Challenge 2018 στην κατηγορία της τοπικής κοινωνίας με το πρόγραμμα «20η επέτειος του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου», όπου επισκέπτες συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα καθόλη τη διάρκεια του έτους.
 • Για το 2018, προσφέρθηκαν σε συμμετέχοντες της τοπικής κοινωνίας το ετήσιο βραβείο «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ» καθώς και η υποτροφία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ». Το βραβείο απευθύνεται στους τοπικούς εργαζομένους και στους κατοίκους της Imerys προκειμένου να ενθαρρύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής και εθελοντικής συνεισφοράς. Η υποτροφία απευθύνεται σε γυναίκες αποφοίτους των Λυκείων Μήλου/ Κιμώλου, οι οποίες επέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των πανεπιστημίων της χώρας.
 • Δημιουργία της πρωτοβουλίας Miloterranean Geo Experience που προσφέρει 8 γεω-διαδρομές (Geo Walks), μέσα από ένα δίκτυο προσεκτικά σηματοδοτημένων μονοπατιών και δρόμων.
 • Υλική και ηθική υποστήριξη πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Ειδικού Σκοπού “Myrtillo”, του «Χαμόγελου του Παιδιού», των «Παιδικών χωριών SOS Ελλάδος»,  «Κάνε-μία-ευχή Ελλάδος» (“Make-a-wish Greece”) και του Ειδικού Λυκείου Ιλίου.
 • Τουλάχιστον 12 ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο για θέματα υγείας και ασφάλειας με συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις, όχι μόνο σε θέματα ασφάλειας στη βιομηχανία, αλλά και σε θέματα καθημερινής ασφάλειας των εργαζομένων εκτός εργασιακού χώρου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος SustainAgility, τα πρόσθετα οφέλη για τις εγκαταστάσεις της Imerys στην Ελλάδα προκύπτουν από τα παρακάτω στοιχεία:

 • Πιστοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητα (ISO 9001:2015), Περιβάλλοντος (ISO 14001:2015) και Υγείας & Ασφάλειας (BS OHSAS 18001:2007).
 • Μείωση των ατυχημάτων με απώλεια χρόνου εργασίας (LTA – Lost Time Accidents) για τους εργαζομένους (0 LTA για το 2018), που απορρέει και από τη συνεχή εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας (τουλάχιστον 12 ώρες/ εργαζόμενο/ έτος).
 • Βελτίωση ενεργειακής διαχείρισης και των πρακτικών με το πρόγραμμα “I-Cube” (I^3 - IMERYS Industrial Improvement), το οποίο παρέχει ευκαιρίες για βιομηχανική βελτίωση της παραγωγής, συντήρησης, ποιότητας και εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα μοντέλα ωριμότητας για την επαγγελματική υγεία, τη γεωλογία, το σχεδιασμό ορυχείων καθώς και οι εξορυκτικές εργασίες είναι επίσης πλήρως ενσωματωμένες στην εφαρμογή του προγράμματος «I-Cube».
 • Ενεργή συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια σχετικά με περιβαλλοντικά, βιομηχανικά και ζητήματα ΕΚΕ.