Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

MYTILINEOS S.A.

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

1) Η δημοσιοποίηση της θέσης μας που αφορά στη μηδενική ανοχή μας σε φαινόμενα διαφθοράς και δωροδοκίας από όπου και αν προέρχονται αλλά και ως βάση στην οποία θεμελιώνονται οι πρωτοβουλίες μας στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.
2) Ο απόλυτος περιορισμός της έκθεσής μας σε συνθήκες διαφθοράς γιατί είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η ενίσχυση της διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές που αναπτύσσονται από και προς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου αποτελεί κομβικό σημείο της βιωσιμότητάς του.
3) Η διερεύνηση τυχόν ελλείψεων τόσο σε επίπεδο πολιτικών και διαδικασιών πρόληψης όσο και σε επίπεδο συναλλαγών εστιάζοντας σε ευαίσθητους τομείς που μπορεί να ενέχουν συνθήκες υπέρ των φαινομένων της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας.

1) Άμεσα στο εσωτερικό περιβάλλον όλων των θυγατρικών μας εταιρειών.
2) Έμμεσα σε όλες τις ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας.

Φεβρουάριος 2013 – Μάιος 2013

1) Η πρακτική εφαρμογή της Διοικητικής μας Πρακτικής ενάντια στα φαινόμενα Διαφθοράς και Δωροδοκίας προϋποθέτει:

- Την ανάλυση των συνθηκών και στην αναγνώριση πιθανών κινδύνων ή απειλών που μπορεί να ενθαρρύνουν την ύπαρξη ανήθικων περιστατικών στο εταιρικό μας περιβάλλον. Αυτό υλοποιείται σε διετή βάση μέσω ειδικών αυτό-αξιολογήσεων και διενέργειας εσωτερικού ελέγχου σε ετήσια βάση με προληπτικές ενέργειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε επίπεδο θυγατρικών εταιρειών.
- Τη διασφάλιση ότι όλες οι συναλλαγές, που λαμβάνουν χώρα για λογαριασμό του Ομίλου, εκ μέρους των μετόχων, των εργαζομένων, των θυγατρικών μας εταιρειών και των βασικών μας συνεργατών και προμηθευτών, διέπονται από υψηλό βαθμό ακεραιότητας και ήθους. Μέσω καθορισμένων διαδικασιών, που εφαρμόζονται κυρίως στα Τμήματα Αγορών - Προμηθειών για την επιλογή προμηθευτών και άλλων συνεργατών, ελέγχουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται κάθε συναλλαγή, με στόχο τον εντοπισμό και την εξάλειψη αυτών που μπορεί να οδηγήσουν σε περιστατικά διαφθοράς.
- Τη λειτουργία μας ως «Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης» που αποτυπώνεται σε μια σειρά από εθελοντικές πρωτοβουλίες όπως: η τήρηση των κανόνων της αγοράς, η συμμετοχή μας σε διεθνή πρότυπα ενίσχυσης της διαφάνειας, η ανάδειξη του θέματος της διαφάνειας ως βασικό μέρος της ατζέντας του διαλόγου με τα βασικά Ενδιαφερόμενα Μέρη μας, η εκπαίδευση των εργαζομένων μας όλων των επιπέδων σε πολιτικές και διαδικασίες κατά της διαφθοράς και γενικότερα, η προσήλωσή μας στις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση.

2) Εφαρμόσαμε σε κάθε θυγατρική μας εταιρεία τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης στα θέματα της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας βασισμένη στις προδιαγραφές και τις κατευθυντήριες οδηγίες του αντίστοιχου εργαλείου της Διεθνούς Διαφάνειας.

3) Ελέγξαμε μέσω των διαδικασιών που εφαρμόζονται στα Τμήματα Αγορών – Προμηθειών των θυγατρικών μας εταιρειών τόσο την επιλογή των συνεργατών όσο και κάθε είδους συναλλαγή.

4) Μέσω του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, αξιολογήσαμε τους σχετικούς κινδύνους καθώς και την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των λειτουργιών των θυγατρικών μας εταιρειών με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, τους επιμέρους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, την ισχύουσα νομοθεσία και στις κανονιστικές διατάξεις.

5) Αναβαθμίσαμε το επίπεδο της Έκθεσης Προόδου μας, από Active σε Advanced, στη διεθνή πρωτοβουλία του ΟΗΕ Global Compact. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας στη 10η Αρχή του UN Global Compact και λειτουργούμε στην κατεύθυνση της σταδιακής εφαρμογής συγκεκριμένων καλών πρακτικών που θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε περισσότερο αποτελεσματικά την πολιτική μας.

Όχι

Ναι (Ομάδες ΕΚΕ θυγατρικών εταιρειών και συναφή τμήματα).

Στα κεντρικά γραφεία των εταιρειών μας στην Αττική και τη Βοιωτία.

1) Διερεύνηση και εντοπισμός ελλείψεων τόσο σε επίπεδο πολιτικών και διαδικασιών πρόληψης όσο και σε επίπεδο συναλλαγών εστιάζοντας σε ευαίσθητους τομείς που μπορεί να ενέχουν συνθήκες υπέρ των φαινομένων της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας.
2) Δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό Διαφθοράς ή Δωροδοκίας στον Όμιλο για το 2013.

1) Iσχυροποίηση της αρχής της πρόληψης του Ομίλου κυρίως σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα αλλά και σε θέματα διακυβέρνησης των θυγατρικών μας εταιρειών.
2) Ανάπτυξη και εφαρμογή της αρχής του Ομίλου της Ακεραιότητας.