Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Διαφάνεια για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα: www.heracles-footprint.gr

Ενίσχυση της διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας καθώς και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας.

footprint (heracles-footprint.gr)

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτή η πρακτική, περιλαμβάνονται οι τοπικές αρχές και μέλη της τοπικής κοινωνίας (πολίτες), οι περιβαλλοντικές αρχές της χώρας, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις / Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις με περιβαλλοντικό αντικείμενο, καθώς και κάθε άλλο κοινωνικό μέρος που ενδιαφέρεται για την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας.

footprint (heracles-footprint.gr)

Η ψηφιακή πλατφόρμα heracles-footprint.gr βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία από το 2018 μέχρι σήμερα.

Η λειτουργία της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ χαρακτηρίζεται πάντοτε από υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα καθώς και από διαφάνεια και επικοινωνία με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ προέβη σε μια καινοτόμο ενέργεια με στόχο την πλήρη διαφάνεια όσον αφορά στις εκπομπές αέριων ρύπων καθώς και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών της.

Συγκεκριμένα η εταιρεία έθεσε σε εφαρμογή την ανοικτή λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης heracles-footprint.gr η οποία λειτουργεί ως ψηφιακός χώρος επικοινωνίας των αέριων εκπομπών του εργοστασίου στο Βόλο.

Παραμένοντας προσηλωμένος στις αρχές της διαφάνειας και της κοινωνικής ευθύνης, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, έδωσε πρόσβαση σε όλους τους κοινωνικούς του εταίρους στην ψηφιακή πλατφόρμα heracles-footprint.gr, παρέχοντας την ευκαιρία να παρακολουθούν εύκολα και γρήγορα τις μετρήσεις των αέριων εκπομπών του εργοστασίου. Παράλληλα, η πλατφόρμα αυτή, προσφέρει τη δυνατότητα αντιπαραβολής των στοιχείων με τα όρια που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. H Πλατφόρμα heracles-footprint.gr ενημερώνεται αυτόματα σε καθημερινή βάση από το ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου. Αναφορικά με τη μέτρηση διοξινών & φουρανίων, ενημερώνεται από τις αναλύσεις που πραγματοποιεί σε μηνιαία βάση το διαπιστευμένο κατά EN 17025 εργαστήριο, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Βασικός στόχος της ανάπτυξης της ψηφιακής αυτής πλατφόρμας ήταν η άμεση ενημέρωση των  εκπροσώπων τόσο της αδειοδοτούσας όσο και της ελεγκτικής αρχής. Με την ανοικτή πρόσβαση στους κοινωνικούς εταίρους, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αποδεικνύει ακόμη μια φορά τη διαρκή δέσμευση για την ανάπτυξη καναλιών αμφίδρομης επικοινωνίας, έγκυρης και διαφανούς ενημέρωσης. Πρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία που γίνεται πράξη για πρώτη φορά τόσο στην ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή τσιμεντοβιομηχανία.

Το εργοστάσιο του Βόλου ιδρύθηκε το 1924 και είναι η μεγαλύτερη μονάδα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με δυναμικότητα  4 εκατ. τόνων τσιμέντο ετησίως. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι αυστηροί έλεγχοι και η ευελιξία παραγωγής επιτρέπουν στο εργοστάσιο να διαθέτει στην εσωτερική και διεθνή αγορά  7 είδη τσιμέντου, κλίνκερ, στερεά καύσιμα και αδρανή υλικά.

Στον όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ έχουμε δεσμευτεί να λειτουργούμε χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά και συνετά τους πόρους μας, βελτιώνοντας την αξιοπιστία και τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας, μειώνοντας παράλληλα  τις επιπτώσεις  στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, βελτιώνουμε τις εκπομπές CO2 από τις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις, βελτιστοποιούμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα ενώ παράλληλα ελέγχουμε συστηματικά και περιορίζουμε τις εκπομπές αερίων ρύπων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά μας.

footprint (heracles-footprint.gr)

Η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr πραγματοποιήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας για άμεση ενημέρωση αναφορικά με τις αέριες εκπομπές του εργοστασίου. Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα δείγματα για τη μέτρηση της περιεκτικότητας των απαερίων καύσης του κλιβάνου σε διοξίνες και φουράνια, αποστέλλονται  σφραγισμένα στο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για τη μέτρηση της περιεκτικότητας τους σε διοξίνες και φουράνια.

 

Η ενημέρωση και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr πραγματοποιείται από εργαζόμενους της εταιρείας, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι και τα στελέχη έχουν τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης ενημέρωσης αναφορικά με τις αέριες εκπομπές του εργοστασίου στο Βόλο.

 

Η ψηφιακή πλατφόρμα heracles-footprint.gr καλύπτει τις αέριες εκπομπές του εργοστασίου στο Βόλο, ενώ είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε σημείο ψηφιακά μέσω του διαδικτύου.

Μέσω της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δίνει την ευκαιρία στην τοπική κοινωνία να παρακολουθεί εύκολα και γρήγορα την συνολική εικόνα των αέριων εκπομπών του εργοστασίου στο Βόλο. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα αντιπαραβολής των στοιχείων με τα όρια που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η πλατφόρμα έχει προσελκύσει περισσότερους από 1.500  επισκέπτες σε 2.500 Sessions, ενώ ο μέσος αριθμός σελίδων ανά επίσκεψη ήταν 2,38 σελίδες και η μέση διάρκεια μιας επίσκεψης ήταν 1 λεπτό και 31 δευτερόλεπτα.

 

Τα οφέλη για της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ από την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr είναι σημαντικά, καθώς παρέχεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους η δυνατότητα να παρακολουθούν εύκολα και γρήγορα την εικόνα των αέριων εκπομπών του εργοστασίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας, των τοπικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας συνολικά. Τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων των αέριων εκπομπών της εταιρείας αποδεικνύουν ότι τα εργοστάσια λειτουργούν πολύ κάτω από τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία όρια.

Παράλληλα, η ενέργεια αυτή αναδεικνύει την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ως ηγέτη στον κλάδο του τσιμέντου στον τομέα της διαφάνειας, καθώς είναι η πρώτη εταιρεία που αναπτύσσει τέτοια πλατφόρμα.