Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Διαφάνεια και καταπολέμιση της Διαφθοράς

Ο Όμιλος ακολουθεί και συμμορφώνεται εθελοντικά με τη 10η Αρχή του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, Global Compact, που αφορά στην ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

 

Σε εξέλιξη

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση προληπτικών ενεργειών αναφορικά με θέματα διαφάνειας και διαφθοράς, με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες των συμμετόχων μας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, ο οποίος έχει καταρτισθεί αφού ελήφθη υπόψη ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας και η κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Μέσω αυτού, δίνονται σαφείς κατευθύνσεις για την τήρηση των κανόνων ηθικής εντός και εκτός του οργανισμού, ενδεικτικά στις σχέσεις με τους ασθενείς, τους προμηθευτές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου. Ο Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, υπερκαλύπτει ουσιαστικά τα θέματα που άπτονται μιας αυτόνομης πολιτικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Παράλληλα, ο Όμιλος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, προάγοντας τη διαφάνεια μέσω της οργανωτικής του δομής ενώ πρόσθετα, έχει θέσει συγκεκριμένα εγκριτικά όρια ευθύνης κάθε στελέχους, αλλά και δικλείδες ασφαλείας, που ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο πλαίσιο των διενεργούμενων εσωτερικών ελέγχων.

Ομιλος ΥΓΕΙΑ - Ελλάδα

Η Διοίκηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις χρησιμοποιώντας την εμπειρία της επιτυχούς διαχείρισης της παρατεταμένης κρίσης, αξιολογεί τις υφιστάμενες συνθήκες με πρόβλεψη και συνεχή αξιολόγηση των μελλοντικών επενδυτικών και λειτουργικών αναγκών και άμεση προσαρμογή όπου απαιτείται του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (business plan), με στόχο τη διατήρηση και αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των εταιρειών του Ομίλου με περιορισμό του λειτουργικού κόστους, την επέκταση του πελατολογίου και τη μεγιστοποίηση των συνεργιών εντός του Ομίλου.

 

 

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις προοπτικές και την εξέλιξη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ περιλαμβάνονται στον Ετήσιο Απολογισμό Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2017, και στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017. (βλ. ιστοσελίδα www.hygeia.gr ενότητα «Επενδυτές»).