Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προστασία των Oικοσυστημάτων & της Bιοποικιλότητας

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές που δραστηριοποιείται ο ΤΙΤΑΝ και όπου υπάρχουν απειλούμενα ήδη χλωρίδας και πανίδας.

O TITAN εφαρμόζει προηγμένες τεχνικές αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος των λατομείων, όπως αποκατάσταση πολλαπλών βαθμίδων, αποκατάσταση εκσκαφών με τη μέθοδο της λιμνοδεξαμενής και αποκατάσταση κατακόρυφων πρανών με τη μέθοδο της υδροσποράς.

Διαρκείς στόχοι είναι: Η βελτίωση των οικολογικών συνθηκών των περιοχών εξορύξεων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εκμεταλλεύσεων μέσω κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης, όπως η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και οι ορθές προς όφελος της βιοποικιλότητας μέθοδοι αποκατάστασης. Η ελαχιστοποίηση της συνολικής απώλειας βιοποικιλότητας με την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων, μέσω ευρύτερων περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών. Η αναγνώριση και επιδίωξη ευρύτερων στρατηγικών πρωτοβουλιών μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων με στοχευμένα οφέλη για τη βιοποικιλότητα.

Ειδικότερα το 2016 προχωρήσαμε στην επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων και νέα μελέτη βιοποικιλότητας στο λατομείο αδρανών υλικών Λέρου

Εξετάζοντας τις περιοχές του Ξηροκάμπου στη Λέρο, αυτή η μελέτη βιοποικιλότητας αφορά ένα λατομείο του Τιτάνα που βρίσκεται μέσα σε προστατευόμενη περιοχή. Οι νέες μελέτες στα λατομεία σε Καμάρι και Λούτσα-Ρέμερι αποσκοπούν στην επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις στη βιοποικιλότητα. Για τον σκοπό αυτό, επιλέξαμε να συνεργαστούμε με εξειδικευμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (ΕΟΕ) και το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο απώτερος στόχος μας ήταν να καθιερώσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της βιοποικιλότητας και να επικaιροποιήσουμε τα σχέδια αποκατάστασης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI).

 

Για τη βελτίωση της αποκατάστασης και την προστασία της βιολογικής ποικιλότητας ο ΤΙΤΑΝ:

Παρακολουθεί όλα τα ενεργά λατομεία για την αναγνώριση περιοχών υψηλής αξίας βιοποικιλότητας, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία/εφαρμογές, όπως το ολοκληρωμένο εργαλείο αξιολόγησης της βιοποικιλότητας (IBAT).

Χρησιμοποιεί τη μέθοδο της «υδροσποράς» για την αποκατάσταση εξοφλημένων τμημάτων των λατομείων. Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί στα λατομεία σε Καμάρι και Λούτσα-Ρέμερι.

Εκπονεί μελέτες αξιολόγησης της βιοποικιλότητας με την καταγραφή της τοπικής χλωρίδας και των αποτελεσμάτων από την αποκατάσταση με φυσική διαδοχή.

Έχει δημιουργήσει έναν εικονογραφημένο οδηγό των φυτικών ειδών που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση κάθε λατομείου της εταιρίας στην Ελλάδα.

 

Η εφαρμογή σχεδίων δράσης σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και κοινότητες βασίζεται στις οικολογικές απαιτήσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζουν ορισμένα είδη/ενδιαιτήματα προτεραιότητας και περιλαμβάνει στόχους συντήρησης, δράσεις διαχείρισης και προτάσεις για την αποκατάσταση. Μετά τη μελέτη αξιολόγησης υποβάλλεται μια πρόταση αποκατάστασης των λατομείων, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διεθνείς τάσεις και βέλτιστες πρακτικές, με στόχο να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη όσον αφορά την τοπική βιοποικιλότητα, ιδίως σε περιπτώσεις ειδών/ενδιαιτημάτων προτεραιότητας.

Εργαζόμενους Εταιρίας

Τοπικές κοινωνίες που επηρεάζουν το staying in business των Κέντρων Δραστηριότητας (ΚΔ), δηλαδή πολίτες, ομάδες πολιτών, τοπικές ΜΚΟ, τοπικά ΜΜΕ,

Σημαντικές ΜΚΟ με πανελλήνια εμβέλεια,

Την ευρύτερη ελληνική κοινωνία, δηλαδή πολίτες, ομάδες πολιτών, ΜΜΕ τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας

Συνεργάτες (εργολάβοι, αυτοκινητιστές, προμηθευτές),

Πελάτες (για θέματα ΕΚΕ),

Από το 2014 και συνεχίζεται η δράση

Ο ΤΙΤΑΝ παρακολουθεί όλα τα λατομεία του Ομίλου για την αναγνώριση περιοχών υψηλής αξίας ως προς τη βιοποικιλότητα, με τη χρήση ειδικών εργαλείων/εφαρμογών, όπως το Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT), που έχει αναπτυχθεί με τη συνεργασία διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ. Εφαρμόζει ειδικά μέτρα προστασίας της πανίδας σε λατομεία που λειτουργούν εντός περιοχών Natura και γενικά προστατευόμενων σε εθνικό ή τoπικό επίπεδο. Ολοκλήρωσε πιλοτική μελέτη αξιολόγησης της βιοποικιλότητας στο Λατομείο Άρτιμες της Πάτρας. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Πατρών και Ιωαννίνων και είχε στόχο την αναγνώριση της χλωρίδας της περιοχής, την αποκατάσταση της φυσικής διαδοχής και της φυτικής ποικιλότητας του λατομείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται 3 μελέτες σε περιοχές εξόρυξης που βρίσκονται εντός ή πλησίον προστατευόμενων περιοχών («Λατζιμάς Ρεθύμνου», «Ξυλοκερατιά Μήλου» και «`Αψαλος Πέλλας») σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστήμια αλλά και ειδικούς φορείς όπως η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ). Αναπτύσσει και χρησιμοποιεί κατά την αποκατάσταση λατομείων απειλούμενα και τοπικά είδη για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας των περιοχών που δραστηριοποιείται. Ειδικότερα, οι προστατευόμενες περιοχές στις οποίες αφορούν οι υπό εξέλιξη μελέτες είναι: α) Ξυλοκερατιά Μήλου, β) `Αψαλος, γ) Λατζιμάς Ρεθύμνου.

Ο ΤΙΤΑΝ έχει εφαρμόσει τη μέθοδο της «υδροσποράς» σε επιφάνειες που καλύπτουν περισσότερα από 800 στρέμματα. Εφαρμόζει τη μέθοδο της τεχνητής γήρανσης σε εξοφλημένες βαθμίδες λατομείων με σκοπό τη μείωση της αισθητικής-οπτικής όχλησης των περιοίκων. Παρακολουθεί συστηματικά τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις σε θέματα βιοποικιλότητας συμμετέχοντας τόσο στο CSI όσο και στο Cembureau. Εφαρμόζει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, την ανάπτυξη σχεδίων αποκατάστασης λατομείων και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης της βιοποικιλότητας.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία

Bird Life International

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας

Το πρόγραμμα συντονίζεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και  Αειφορίας της Εταιρίας

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ενεργά οι προϊστάμενοι εκμετάλλευσης και τα στελέχη των λατομείων  της Εταιρίας

Βοιωτία

Ρέθυμνο

Λέρος

Άψαλος (πλησίον της Έδεσσας)

Για την προστασία της βιοποικιλότητας σε διεθνές και τοπικό επίπεδο ο ΤΙΤΑΝ: Έχει φυτεύσει, από το 1975, περισσότερα από 1.870.000 δενδρύλλια στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, ο ΤΙΤΑΝ μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007:

- Διέθεσε άμεσα €1 εκατ. στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης των πυρόπληκτων περιοχών.
- Δεσμεύτηκε για τη χορηγία 1.000.000 δενδρυλλίων για αναδάσωση.
- Δεσμεύτηκε για τη χορηγία οικοδομικών υλικών αξίας €1 εκατ.
- Μέχρι σήμερα ο ΤΙΤΑΝ έχει προσφέρει περίπου 350.000 δενδρύλλια προς δενδροφύτευση, σε συνεννόηση με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
- Τέλος, έχει προσφέρει περισσότερα από 70 τροποποιημένα σιλοφόρα σε δήμους και δημόσιες υπηρεσίες για να χρησιμοποιηθούν ως δεξαμενές νερού στη δασοπυρόσβεση.

Η ευρύτερη δραστηριότητα του Ομίλου σχετίζεται με την υπεύθυνη λειτουργία του και με σεβασμό στο Περιβάλλον και στα οικοσυστήματα που το περιβάλλουν.

Ενίσχυση της εταιρικής φήμης για περιβαλλοντική συνείδηση

Λόγω της τεχνογνωσίας αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για άλλους Οργανισμούς, συνεπώς μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη συνεργειών στο μέλλον

Ολοκληρωμένη και συστηματική αποκατάσταση των λατομείων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος