Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κοινωνική Ένταξη & Ισότιμη Πρόσβαση

Περιφέρεια Αττικής

Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης- "SOCIAL NETWORK ATTIKH"

Η Δομή εναρμονίζεται με τους γενικότερους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης αποτελώντας τον επιχειρησιακό βραχίονα συντονισμού, παρακολούθησης, αξιολόγησης και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής, συμμετέχοντας στην υλοποίησή και τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της, µε βάση τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Στόχοι της δράσης είναι:1. ο συντονισμός διαδικασιών σχεδιασμού της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και η δημιουργία μηχανισμού δικτύωσης και διαβούλευσης με όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των πεδίων παρέμβασης 2. η κάλυψη του κενού πρόσβασης στην αναγκαία πληροφόρηση και υποστήριξη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δικαιούχους, 3. η αξιοποίηση δεδομένων, μελετών και ερευνών για την ανατροφοδότηση, ανασχεδιασμό και προσαρμογή των προγραμματιζόμενων δράσεων στις ιδιαιτερότητες των τοπικών δεδομένων 4. η επικαιροποίηση στοιχείων ομάδων και αναγκών που διαμορφώνονται στην Περιφέρεια και η εφαρμογή πιλοτικών (σε χωρικό ή θεματικό πεδίο) καινοτομικών παρεμβάσεων καταπολέμησης της φτώχειας κι εμβάθυνσης της κοινωνικής συνοχής. Τέλος, ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων κοινωνικού προσανατολισμού, ταχείας παρέμβασης, που καλύπτονται μερικώς ή καθόλου από τους κοινωνικούς φορείς και εντοπισμός, καταγραφή, αξιολόγηση και παρακολούθηση ιδιαίτερων χωρικών κοινωνικών προβλημάτων. 

Σε δήμους και φορείς και των 66 Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και όλοι οι πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άνεργοι, ΑΜΕΑ, πρόσφυγες, αποφυλακισθέντες κλπ)

Από το Νοέμβριο του 2017 έως Ιούνιο 2023. 

H συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η ταχύτητα αύξησης της μακροχρόνιας ανεργίας και των επιπέδων της φτώχειας, αναδεικνύει την Περιφέρεια Αττικής, ως υποκείμενη σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας και αύξησης των προβλημάτων κοινωνικού αποκλεισμού.

Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάστηκε η  “Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική”. Όραμα της Περιφέρειας, μέσω της λειτουργίας της Δομής, είναι να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας κι ενδυνάμωσης με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες στην Περιφέρεια Αττικής.

Στα 3,5 έτη λειτουργίας της , τα στελέχη της έχουν αναδείξει την πρόσθετη αξία της ως επιτελικού κόμβου σε τέσσερις τομείς.

Ο πρώτος αφορά στην υποστήριξη λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης (με βάση το Ν. 4445/2016), το οποίο τροφοδοτεί την Περιφέρεια και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς με στοιχεία καταγραφής των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. (Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής, Ετήσια χωρική αναφορά συγκέντρωσης ανέργων & ωφελούμενων ΕΕΕ (ανά ΠΕ & Δήμο) της Περιφέρειας Αττικής)

Ο δεύτερος τομέας σχετίζεται με την εποπτεία λειτουργίας του δικτύου προστασίας του πληθυσμού μέσω των κοινωνικών δομών, που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή από εθνικούς πόρους. (Γεωχωρικό Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθηση των κοινωνικών δομών και Γεωχωρικό πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης των υγειονομικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής)

Ο τρίτος τομέας αφορά στη λειτουργία μηχανισμού ταχείας παρέμβασης σε έκτακτα γεγονότα (όπως οι καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 καθώς και η πρόσφατη πανδημική κρίση)

Τέλος ο τέταρτος τομέας αφορά σε κοινωνικά καινοτόμες δράσεις για στοχευμένες ομάδες ωφελούμενων (Street work σε θύλακες φτώχειας – συγκέντρωσης περιθωριοποιημένων ομάδων, Δράσεις πολιτισμού σε παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα, κλειστές δομές μακροχρόνιας φροντίδας, υγειονομικές μονάδες, ειδικά σχολεία)

Με τους 66 Δήμους της χώρας, με τα αρμόδια υπουργεία και επιτελικές τους δομές.

Στη Δομή απασχολούνται 22 εργαζόμενοι. 

Οι 8 Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής :Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Νότιου Τομέα, Δυτικού Τομέα, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων. 

Κύριο αποτέλεσμα είναι η κάλυψη του κενού πρόσβασης στην πληροφόρηση, την πρόληψη και τη πλήρη υποστήριξη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δικαιούχους. Επίσης η  ταχεία παρέμβαση/υποστήριξη (περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη παρακολούθηση ενεργειών) από τη Δομή προς θεσμικούς φορείς και πολίτες.

Δράσεις κοινωνικού περιεχομένου

1.Αποτίμηση της επίδρασης των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ολοκληρώθηκε)

Ωφελούμενοι : 300 ουσιοεξαρτώμενοι

2. Street work σε θύλακες φτώχειας – συγκέντρωσης περιθωριοποιημένων ομάδων (ολοκληρώθηκε)

Ωφελούμενοι : 2.138 άτομα (άστεγοι, ουσιοεξαρτώμενοι και θύματα trafficking)

3. Δράσεις πολιτισμού σε παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα, κλειστές δομές μακροχρόνιας φροντίδας, υγειονομικές μονάδες, ειδικά σχολεία (σε εξέλιξη)

Ωφελούμενοι :120 παιδιά – μέλη ευάλωτων ομάδων

4.Πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης και προ-συμπτωματικού ελέγχου στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Δάφνης - Υμηττού, Μεγαρέων και Νέας Σμύρνης (σε εξέλιξη)

Ωφελούμενοι : 8.621 ωφελούμενοι , 5.226 ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν δωρεάν ιατρικές Εξετάσεις .

Τα οφέλη για τον Οργανισμό έως σήμερα συνοψίζονται στα εξής: α) άμεση εμπλοκή του φορέα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, β) απόκτηση τεχνογνωσίας στις διαχειριστικές - διοικητικές απαιτήσεις συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, γ) υιοθέτηση  διαδικασιών παρακολούθησης υλοποίησης έργου/ων, δ) ανάπτυξη εργαλείων για τη μέτρηση των στόχων και ε) απόκτηση εμπειρίας των εμπλεκόμενων στελεχών του φορέα.