Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Δράσεις της Εταιρίας που σχετίζονται με την αποτροπή της απάτης και την πάταξη της διαφθοράς

Οι δράσεις της Εταιρίας που σχετίζονται με την αποτροπή της απάτης και την πάταξη της διαφθοράς αφορούν στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί, προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders). Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν τη βάση του συστήματος διακυβέρνησης της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας με αποδοτική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων καθώς και η διαφάνεια στις εταιρικές λειτουργίες προς το μακροπρόθεσμο κοινό συμφέρον.

Απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη, στα συνεργαζόμενα δίκτυα πωλήσεων της εταιρίας, στους μετόχους καθώς και στο πελατειακό κοινό.

Από την ίδρυση της Εταιρίας, καθώς ακόμη κι όταν δεν υπήρχε θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, η κουλτούρα της Εταιρίας υποδείκνυε την υιοθέτηση πρακτικών προς αποφυγή περιστατικών διαφθοράς και απάτης.

Με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη της νομοθεσίας προς αυτήν την κατεύθυνση, η Εταιρία δίνει την απαιτούμενη βαρύτητα για τη διαρκή συμμόρφωσή της προς τις επιταγές ενός νομοθετικά εξελισσόμενου περιβάλλοντος, που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό με γνώμονα την εξασφάλιση και προστασία του καταναλωτικού κοινού. 

Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Πίστη επιδιώκει την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις λειτουργίες του οργανισμού, όπου περιλαμβάνει και εθελοντικές δεσμεύσεις της Εταιρίας που πηγάζουν από την επιχειρηματική της δεοντολογία. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, ως ανώνυμη εταιρία, εισηγμένη στο ΧΑ ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία σε σχέση με τις αρχές και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, η Εταιρία, κινούμενη προς αυτή την κατεύθυνση, για τη διασφάλιση της απαιτούμενης διαφάνειας και ελέγχου έχει συστήσει τις τέσσερις ανεξάρτητες βασικές λειτουργίες, αυτές του Εσωτερικού Ελέγχου, της Διαχείρισης Κινδύνων, της Αναλογιστικής και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθώς και Επιτροπές στις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει εξειδικευμένα θέματα.

Οι απορρέουσες διατάξεις για την Εταιρία που ως γνώμονα έχουν την ενίσχυση της διαφάνειας και την πάταξη της διαφθοράς συνοψίζονται κατωτέρω:

  • Εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας
  • Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων
  • Πολιτική Επιλήψιμων Πράξεων (Whistleblowing Policy)
  • Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου και Επικοινωνίας για την Πρόληψη της Χρησιμοποίησης του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας
  • Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων
  • Πολιτική Αποδοχών

Συνεργασία με τους άμεσους εποπτικούς φορείς (Τράπεζα της Ελλάδος και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) καθώς και κάθε άλλη ανεξάρτητη αρχή για την καταπολέμηση της απάτης, του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και της διαφθοράς. Επίσης, η Εταιρία στηρίζει το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης, το οποίο αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο, με σκοπό τη στήριξη της εκδήλωσης Virtual 2020 Anti Fraud tech fair.

Η κουλτούρα της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς ξεκινάει από την κορυφή της ιεραρχίας της εταιρίας μας (tone-from-the-top) καθώς αποδεικνύεται με την ουσιαστική στάση και συμμετοχή των ανώτατων στελεχών της και όχι μόνο με την έκδοση οδηγιών προς το προσωπικό. Η κουλτούρα βάσει της οποίας πορεύεται η Διοίκηση της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, διέπετε από τις αδιαπραγμάτευτες αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε, ήτοι το ήθος, την εντιμότητα, τη συνέπεια, τη διαφάνεια, την αμεροληψία και τη χρηστή διαχείριση, καθώς έχει αναγνωρίσει ότι αν η κουλτούρα βάσει της οποίας διοικείται η Εταιρία δεν διέπετε από τις ανωτέρω αξίες, ο κίνδυνος της διαφθοράς/απάτης παραμένει και μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, τόσο για την Εταιρία όσο και για το κοινό.

Τη φιλοσοφία αυτή διαρκώς μεταλαμπαδεύεται στο προσωπικό της μέσω εκπαιδεύσεων που στόχο έχουν να αποσαφηνίσουν τον τρόπο εφαρμογής της στην καθημερινή πρακτική των εργαζομένων.

Η φιλοσοφία αυτή καθίσταται σαφής και στα συνεργαζόμενα δίκτυα πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα μέσω ενημερωτικών σεμιναρίων, ηλεκτρονικών εκπαιδεύσεων και λοιπών δραστηριοτήτων δεδομένου ότι αντανακλούν το πρόσωπο της εταιρίας προς τον πελάτη.

Τέλος, η Εταιρία, στην προσπάθειά της να επιτύχει τα υψηλοτέρα δυνατά πρότυπα ποιότητας, εντιμότητας, διαφάνειας και υπευθυνότητας, αναφορικά με κάθε δραστηριότητα και λειτουργία της, ενθαρρύνει όλους τους εργαζομένους να ενημερώνουν, επώνυμα ή ανώνυμα, για σημαντικά ζητήματα που τους προβληματίζουν και που άπτονται του γενικού συμφέροντος της Εταιρίας. Η Εταιρία μεριμνά για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και την απόλυτη προστασία του αποστολέα από «αντίποινα» βάσει της συγκεκριμένης διαδικασίας επιλήψιμων πράξεων (whistle-blowing).

Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα και όλα τα συνεργαζόμενα δίκτυα πωλήσεων.

Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί συστηματικά περιστατικά που χαρακτηρίζονται από τα εμπλεκόμενα τμήματα ως περιπτώσεις απάτης ή διαφθοράς και ενεργεί άμεσα για την αντιμετώπισή τους προς διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρίας και του καταναλωτικού κοινού.

Προκειμένου να ενισχύσει την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών, η  Εταιρία, εντός του έτους 2016, επένδυσε στην αξιοπιστία των λύσεών της στη διαχείριση και καταπολέμηση της απάτης, με την υιοθέτηση των λύσεων SAS Fraud Framework for Insurance και SAS Visual Analytics, με σκοπό να θωρακίσει τόσο την ίδια όσο και το εκτεταμένο Δίκτυο Πωλήσεων που διαθέτει, και παράλληλα να εκσυγχρονίσει την αυτοματοποίηση των εσωτερικών της διαδικασιών στον κλάδο αποζημιώσεων αυτοκινήτου, που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγικό κλάδο της Εταιρίας.

Επίσης, από 1/1/2017, έχει συσταθεί το τμήμα Anti – Fraud, ενώ ήδη από το 2008 λειτουργεί τμήμα Anti-Money Laundering.

Τέλος, η Εταιρία πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2017 με το ISO 27001:2013 το οποίο αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών και επαναπιστοποιήθηκε το 2020. 

Οι δράσεις της Εταιρίας αποσκοπούν:

Α. Στην ανάδειξη της αξίας της διαφάνειας στις διαδικασίες που εφαρμόζει.

Β. Στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης.

Γ. Στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ πελατών και ασφαλιστικής εταιρίας.

 

Διακρίσεις της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ:

  • Η Εταιρία πιστοποιήθηκε με το μοντέλο SEE G, από το 2014 μέχρι και το 2020 και βραβεύεται διαρκώς τόσο με το Χρυσό όσο και με το Πλατινένιο Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής και Εταιρικής Υπευθυνότητας για το σύνολο της επιχειρηματικής της λειτουργίας. Το ακρωνύμιο SEE G παραπέμπει στο Social, Ethics, Environment, Governance.

Στόχος των συγκεκριμένων βραβείων είναι η ανάδειξη των επιχειρήσεων, οι οποίες εφαρμόζουν συστήματα και πολιτικές που συμβάλλουν στην εταιρική αειφόρα ανάπτυξη αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική ευημερία