Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συμπράξεις Ιδιωτικών Οργανισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ABEE (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) έχει δημιουργήσει «Green Spots» σε επιλεγμένους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα, όπου συλλέγονται για ανακύκλωση παλιές μπαταρίες μόλυβδου-οξέος των οχημάτων με τον πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Μέσω αυτής της δράσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, υπάρχει η δυνατότητα να συλλεχθούν για ανακύκλωση μπαταρίες οχημάτων από τους ίδιους τους οδηγούς με τον πιο ορθό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Δεδομένου ότι το 95% των συστατικών των μπαταριών μολύβδου-οξέος είναι ανακυκλώσιμα, αυτή η δράση έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη. Συγκεκριμένα, τα επικίνδυνα και εξαιρετικά διαβρωτικά υλικά όπως ο ηλεκτρολύτης και ο τοξικός μόλυβδος που περιέχονται στη μπαταρία ανακτώνται και ο κύκλος ζωής τους επιμηκύνεται εφόσον μετά την ανακύκλωση χρησιμοποιούνται εκ νέου ως πρώτες ύλες σε νέα προϊόντα. Σε διαφορετική περίπτωση, η ακατάλληλη διάθεση των μπαταριών μολύνει τον αέρα, το έδαφος και τους υδάτινους πόρους και αποτελεί σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

H σημαντική αυτή δράση των “Green Spots” συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 και 12 του ΟΗΕ για καθαρό νερό και υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση αντίστοιχα.

Η δράση «Green Spots», η οποία παρέχει μια πρακτική λύση για την κατάλληλη απόρριψη της μπαταρίας μολύβδου-οξέος, απευθύνεται σε όλους τους κατόχους οχημάτων στην Ελλάδα.

Η δράση “Green Spots” της ΕΚΟ εφαρμόστηκε στην ελληνική αγορά μέσω επιλεγμένων σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων την 1η Ιουνίου, 2018 και αποτελεί σήμερα ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη.

Η ΕΚΟ δημιούργησε σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών αυτοκινήτων, τα οποία ονομάζονται «Green Spots», σε επιλεγμένα πρατήρια ΕΚΟ και BP στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Green Mission, τη πρώτη περιβαλλοντική δράση στην Ελλάδα με ολοκληρωμένο πρόγραμμα σωστής ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος.

Επίσης, δίδεται το οικονομικό κίνητρο των 5 ευρώ για να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού σχετικά με τον σωστό και ασφαλή τρόπο συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών. Τα “Green Spots” αποτελούν μια πρακτική και εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία για τους πελάτες των πρατηρίων όπου μπορούν να διαθέσουν τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες τους με τον πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. 

Η ΕΚΟ είναι μέλος της Green Mission, μιας περιβαλλοντικής δράσης που συγκεντρώνει περισσότερες από 40 μεγάλες επιχειρήσεις διαφόρων βιομηχανιών και δεσμεύεται για την ορθή ανακύκλωση παλαιών μπαταριών μολύβδου-οξέος εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές και σύγχρονες τεχνολογίες για να διασφαλίσει περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της μείωσης της ρύπανσης.

 Η ΕΚΟ  συνεργάζεται με την SUNLIGHT Recycling, μέλος της Green Mission,  για την ασφαλή συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των χρησιμοποιουμένων μπαταριών οχημάτων.  Συγκεκριμένα, οι μπαταρίες μεταφέρονται από τα “Green Spots” στη σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέως της SUNLIGHT Recycling,  όπου εφαρμόζονται οι βέλτιστες περιβαλλοντικές διεργασίες ανακύκλωσης.

Η δράση “Green Spots” ήταν μια πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Μάρκετινγκ της ΕΚΟ σε επιλεγμένα πρατήρια ΕΚΟ και BP. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενημερωθήκαν σχετικά με τη δράση “Green Spots” και τώρα γνωρίζουν ότι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών των αυτοκινήτων τους και να βοηθήσουν να αποφευχθεί η ρύπανση επικίνδυνων και τοξικών ουσιών στο περιβάλλοντος.

Τα σημεία συλλογής είναι επιλεγμένοι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων της ΕΚΟ και της ΒΡ σε όλη την Ελλάδα με την ειδική σήμανση “Green Spots”. Τα συνεργαζόμενα αυτά πρατήρια αναγράφονται και στην ιστοσελίδα της Green Μission: www.greenmission.gr/green-spots

Μέσα σε ένα έτος, από την έναρξη της δράσης, συλλέχθηκαν 186 μπαταρίες σε 12 πρατήρια, συνολικού βάρους 1921 κιλών. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών, η δράση επεκτάθηκε σε περισσότερα πρατήρια καυσίμων, σε όλη την Ελλάδα.  Ωστόσο, ακατάλληλη απόρριψη και ανακύκλωση που δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με Ελληνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία ρυπαίνει σοβαρά τον αέρα, το έδαφος και τους υδάτινους πόρους και μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον λόγω των επικίνδυνων, τοξικών και εξαιρετικά διαβρωτικών εσωτερικών στοιχείων που περιέχει. Εκτιμάται ότι μία μπαταρία μολύβδου-οξέος που απορρίπτεται ως απόβλητο στο περιβάλλον μπορεί να μολύνει 1500lt νερού. Με τις σημερινές προηγμένες τεχνολογίες μπορεί να μειωθούν σημαντικά οι ποσότητες των επικίνδυνων αποβλήτων, αφού επιτυγχάνουν ποσοστό ανακύκλωσης των μπαταριών ως και 95%. Αυτό σημαίνει ότι συστατικά της παλιάς μπαταρίας μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία ως πρώτες ύλες αντί να απορριφθούν στο περιβάλλον.

Οι μπαταρίες αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο στην Ε.Ε. υπολογίζονται σε 110.000 τόνους, με ένα ποσοστό περίπου 80-95% να ανακυκλώνεται. Οι μπαταρίες που αντικαθίστανται ανακυκλώνονται στο σύνολό τους, ενώ ένα ποσοστό 15% περιέχεται σε οχήματα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους. To ποσοστό συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με τον εθνικό στόχο (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης), καθώς και με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, φθάνοντας μόνο το 51% του συνόλου των μπαταριών. 

Η δράση “Green Spots” όχι μόνο δημιουργεί κίνητρο για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και BP, αλλά συμβάλλει επίσης στη στρατηγική της εταιρείας να εφαρμόζει πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος σε όλη την επιχειρηματική της δραστηριότητα και παράλληλα να προωθεί τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ. Επίσης, η πρωτοβουλία συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών συμβαδίζει με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας που η εταιρεία εφαρμόζει στις άλλες παραγωγικές της διαδικασίες και δημιουργούνται συνέργειες, έτσι ώστε όλες οι πρώτες ύλες να επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται και ανακτώνται προκειμένου να παρατείνεται ο κύκλος ζωής τους. Η ευνοϊκή συνέργεια αυτής της δράσης αποτελείται από τα “Green Spots” της ΕΚΟ, το σύστημα διαχείρισης και ανακύκλωσης της Sunlight Recycling και τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και BP. Συγκεκριμένα, η ΕΚΟ ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους καταναλωτές σχετικά με τους κινδύνους από τη μη ελεγχόμενη απόρριψη των χρησιμοποιημένων  μπαταριών στο περιβάλλον και παρέχει προσβάσιμα σημεία συλλογής μέσω των πρατηρίων της. Η Sunlight Recycling διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της συλλογής, μεταφοράς, διαχείρισης και τελικής διάθεσης των μπαταριών μολύβδου-οξέος διαθέτοντας μια από τις πιο τεχνολογικά προηγμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης της Ευρώπης.