Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Η διατήρηση υψηλών δεοντολογικών προτύπων ως προς την συμμόρφωση προς το εθνικό και διεθνές δίκαιο, καθώς και η πίστη στην ανάγκη απαρέγκλιτης εφαρμογής τους αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του Ομίλου και διέπουν όλες τις επιμέρους δραστηριότητές του σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται. Ενόψει της υπερεθνικής του δραστηριοποίησης, ο Όμιλος πιστεύει στην ανάγκη συμμόρφωσης προς τους εκάστοτε ισχύοντες εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού καθώς και της αντίστοιχης νομοθεσίας των κρατών, στα οποία ο Όμιλος δραστηριοποιείται (λ.χ. Κύπρο, Βουλγαρία κλπ). Δεδομένων των σύνθετων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αγορών δραστηριοποίησης του Ομίλου, η συμμόρφωση προς το Δίκαιο Ανταγωνισμού απαιτεί συνεχή πληροφόρηση για τις εν λόγω αγορές και τις εξελίξεις τους, πίστη στην ανάγκη σεβασμού των νόμων εν γένει, καθώς και εγρήγορση, συνέπεια και ευσυνειδησία. Η Πολιτική Ανταγωνισμού αποσκοπεί στην πλήρη κατανόηση από όλους τους απασχολούμενους στον Όμιλο και τους εξωτερικούς συνεργάτες του των επιταγών του Δικαίου Ανταγωνισμού και στην θεμελίωση της πλήρους συμμόρφωσης του Ομίλου με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία ανταγωνισμού, καθώς και με τη σχετική νομοθεσία των χωρών που ασκεί δραστηριότητες.

Η Πολιτική δεσμεύει τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη, τους εργαζόμενους και γενικά κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στον Όμιλο, χωρίς καμία εξαίρεση ή παρέκκλιση.

Αόριστη

Η Πολιτική αποτελείται από δύο κύριες Ενότητες. Στην πρώτη Ενότητα αποτυπώνεται η Πολιτική Ανταγωνισμού του Ομίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» και η ανεπιφύλακτη δέσμευσή του να συμμορφώνεται προς τις επιταγές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ανταγωνισμού, καθώς και των εθνικών νομοθεσιών ανταγωνισμού των χωρών εντός των οποίων δραστηριοποιείται. Απώτερος σκοπός της Πολιτικής Ανταγωνισμού του Ομίλου είναι η συνειδητοποίηση των δυνητικών αντιθέσεων προς τις επιταγές της νομοθεσίας ανταγωνισμού και η δημιουργία κατάλληλης γνώσης ως προς τον τρόπο αποφυγής τους, σε κάθε επίπεδο του Ομίλου, από τους εργαζόμενους μέχρι τα μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη.

 Στη δεύτερη Ενότητα της Πολιτικής αποτυπώνεται το ειδικότερο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης του Ομίλου προς τις εν λόγω νομοθεσίες. Σκοπός του είναι η ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου αναφορικά με τις βασικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, της λογικής που τις διέπει, τις πρακτικές που απαγορεύουν και τις κυρώσεις που εντεύθεν προβλέπουν, καθώς και τις Διοικητικές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή τους. Η ενημέρωση αυτή αποσκοπεί στο να συνδράμει τόσο τη Διοίκηση όσο και τους εργαζόμενους του Ομίλου να κατανοήσουν αφενός τους θεμελιώδεις κανόνες του Δικαίου Ανταγωνισμού, αφετέρου δε την επίδραση των κανόνων αυτών στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου και στη διαμόρφωση των επιχειρηματικών του πρακτικών. Μία τέτοια κατανόηση είναι απαραίτητη ώστε να αποτρέψει τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι οποίες δύνανται να εκθέσουν τον Όμιλο αλλά και κάθε εργαζόμενο σε αυτόν ατομικά στον κίνδυνο βαρύτατων κυρώσεων.

Παράλληλα, η Πολιτική αποσκοπεί στο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιεί το προσωπικό του Ομίλου αναφορικά με δυνητικές ή πραγματικές παρατυπίες των πελατών, των προμηθευτών ή/και των ανταγωνιστών του Ομίλου, αντίθετες προς τη νομοθεσία ανταγωνισμού.

Στο τελευταίο τμήμα της Πολιτικής προβλέπεται ο μηχανισμός και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των κανόνων ανταγωνισμού ή σε περίπτωση σχετικής υπόνοιας. 

 

Η Πολιτική συντάχθηκε σε συνεργασία με εξειδικευμένους σε θέματα ανταγωνισμού νομικούς συμβούλους.

Κάθε απασχολούμενος στον Όμιλο, ανεξαρτήτως βαθμίδος στην ιεραρχία, είναι ατομικά υπεύθυνος για την τήρηση της Πολιτικής Ανταγωνισμού του Ομίλου και τη συμμόρφωση προς τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου εντός και εκτός Ελλάδας.

Τα στελέχη και εργαζόμενοι του Ομίλου που κατά την εργασία τους αντιμετωπίζουν συχνά θέματα ανταγωνισμού θα συμμετάσχουν εντός των επομένων δύο μηνών σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με σκοπό την πλήρη κατανόηση των κανόνων ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της εφαρμογής τους στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου και την επιχειρηματική του δράση.

Διασφάλιση της νομιμότητας της επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου, η οποία έχει καθοριστικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξή του.