Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δράσεις Eθελοντισμού

INTERAMERICAN

“Εθελοντές Ζωής της INTERAMERICAN”

Η θεσμοθέτηση του εθελοντισμού εργαζομένων και συνεργατών του Δικτύου Πωλήσεων στην κοινωνική υπευθυνότητα μέσω της οργάνωσης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων της ομάδας “Εθελοντές Ζωής” και της θέσπισης βραβείων “Εθελοντή Ζωής” και “Κοινωνικής Ευθύνης”.

Η INTERAMERICAN ενθαρρύνει και αξιοποιεί τη διάθεση των εργαζομένων της και των συνεργατών του Δικτύου Πωλήσεων για κοινωνική προσφορά χωρίς υλικά ανταλλάγματα, κατευθύνοντας τον ατομικό εθελοντισμό στην οργανωμένη ομαδική δράση και σε μία συνισταμένη δύναμη Ενεργών Πολιτών, όπου το ατομικό κοινωνικό αίσθημα εκφράζεται μέσα από το συλλογικό. Για το λόγο αυτό έχει συστήσει από το 2010 την ομάδα «Εθελοντές Ζωής», η οποία χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο μεγάλη, όλο και πιο δυναμική.

Μέσω των “Εθελοντών Ζωής” η έννοια του εθελοντισμού έχει αποκτήσει σημαντική αξία στην INTERAMERICAN, διευρύνοντας την έννοια της συμμετοχικότητας που στρατηγικά προωθεί στα εργασιακά ζητήματα η Εταιρεία.

«Εθελοντές Ζωής» μπορούν να γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι στις εταιρείες του Ομίλου INTERAMERICAN και του μητρικού Ομίλου ACHMEA, καθώς επίσης κάθε Συνεργάτης Πωλήσεων αποκλειστικά συνεργαζόμενος με τον Όμιλο.

Έχει ξεκινήσει από το 2010, έχει θεσμοθετηθεί και είναι σε ισχύ.

Ο εθελοντισμός αποτελεί για την INTERAMERICAN μια ισχυρή έννοια που θεμελιώνει την ανάπτυξη ενός κοινωνικού πολιτισμού. Ο εθελοντισμός αποτελεί αξία ζωής για έναν εργαζόμενο, καθώς έρχεται να αντισταθμίσει την τάση που επικρατεί στις σύγχρονες κοινωνίες να αξιολογούνται όλα σύμφωνα με την οικονομική τους αξία. Για την INTERAMERICAN, ο εθελοντισμός προχωρεί πέρα από τις παραδοσιακές του μορφές (φιλανθρωπία, αλληλοβοηθητικά σωματεία) και περικλείει μια δυναμική, ενεργό συμμετοχή των εθελοντών με την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες φορέων και οργανώσεων.

Ο θεσμός των “Εθελοντών Ζωής” σηματοδοτεί τον οργανωμένο και συστηματικό τρόπο συμμετοχής των εργαζομένων της Εταιρείας στις πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε., ενώ παράλληλα κατανέμει το δυναμικό της ομάδας σε υπο-ομάδες, με βάση την επιλογή κάθε “Εθελοντή Ζωής”. Οι κατηγορίες των εθελοντών χαρακτηρίζονται από τους πέντε θεματικούς τομείς κοινωνικής συνεισφοράς, σύμφωνα με το σχέδιο “Πράξεις Ζωής”.

Οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία “Εθελοντές Ζωής” της INTERAMERICAN, έχουν αποδεχτεί και «προσυπογράψει» τις αρχές του Κώδικας Αρχών των “Εθελοντών Ζωής και εκφράζουν τη δέσμευσή τους ως ακολούθως:

“Ως Μέλος της κοινωνίας των ανθρώπων της INTERAMERICAN, έχω την επιθυμία να εμπνέομαι από έναν κοινό με τους συναδέλφους μου στόχο και προορισμό. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας “Πράξεις Ζωής” εκφράζει τη συναισθηματική δέσμευσή μου για την εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας”.

Κάθε “Εθελοντής Ζωής” μπορεί να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες υπο-ομάδες. Ηθικό κίνητρο συμμετοχής αποτελούν τα θεσμοθετημένα ετήσια Βραβεία:

  • Βραβείο “Εθελοντή Ζωής” για εργαζόμενο/η της Εταιρείας
  • Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για συντονιστή του Δικτύου Πωλήσεων
  • Βραβείο “Εθελοντή Ζωής” για συνεργάτη πωλήσεων της Εταιρείας.

Τα βραβευόμενα πρόσωπα επιλέγονται από τη θεσμοθετημένη Επιτροπή Ε.Κ.Ε. της INTERAMERICAN η οποία εποπτεύεται λειτουργικά από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Ο δεκάλογος ή Κώδικας Αρχών των “Εθελοντών Ζωής” περιλαμβάνει τις βασικές αρχές που διέπουν την πρωτοβουλία αυτή της INTERAMERICAN και ουσιαστικά καθορίζει το πλαίσιο δράσεων των εθελοντών:

1. Ο “Εθελοντής Ζωής” γνωρίζει και συντάσσεται με τη βασική ιδέα της εφαρμογής του σχεδίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της INTERAMERICAN “Πράξεις Ζωής”, που είναι η δημιουργία και επιστροφή αξίας στην κοινωνία.

2. Αντιλαμβάνεται την ιδιότητα του μέλους των “Εθελοντών Ζωής” ως μοχλό ανάπτυξης σχέσεων αλληλεγγύης, αγαστής επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συναδέλφους του για θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

3. Αναγνωρίζει ότι η ΕΚΕ είναι αναγκαία, για την οικονομική ευημερία της INTERAMERICAN και την ισορροπημένη ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών, να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, του πελατοκεντρισμού και την κείμενη νομοθεσία από κάθε άποψη.

4. Διαδραματίζει ρόλο πρεσβευτή της ιδέας της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και υποστηρίζει σε κάθε ευκαιρία την ανάπτυξη της ιδέας.

5. Έχει δηλώσει εγγράφως τη διαθεσιμότητά του για συμμετοχή, σύμφωνα με τον πρακτικό χαρακτήρα κάθε εκδήλωσης, σε εκδηλώσεις που αφορούν σε έναν από τους πέντε θεματικούς τομείς πρωτοβουλιών Ε.Κ.Ε. της INTERAMERICAN.

6. Δύναται να εισηγείται εγγράφως, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του σχεδίου “Πράξεις Ζωής”, προτάσεις προς εφαρμογή σε πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε. στην καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων & Ε.Κ.Ε. της Εταιρείας.

7. Έχει την κατά προτεραιότητα προτίμηση της Εταιρείας για παροχές-προσφορές ειδικού ενδιαφέροντος, συναφείς με το αντικείμενο του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ως “Εθελοντής Ζωής”.

8. Η Εταιρεία εκτιμά την ιδιότητα του μέλους στους “Εθελοντές Ζωής” ως προϋπόθεση της συμμετοχής τους και σε ευρύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις μέσω των φορέων στους οποίους είναι δικτυωμένη (Ελληνικό Δίκτυο Ε.Κ.Ε., κ.λπ.).

9. Κάθε “Εθελοντής Ζωής” μπορεί να αποποιηθεί την ιδιότητα του μέλους με μία απλή έγγραφη δήλωση, χωρίς να χρειάζεται αιτιολόγηση εκ μέρους του (αν και είναι επιθυμητή), επιστρέφοντας ταυτόχρονα και την Κάρτα Μέλους.

10. Δικαίωμα εγγραφής στους “Εθελοντές Ζωής” έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στις εταιρείες του Ομίλου και του μητρικού Ομίλου ACHMEA, καθώς επίσης κάθε συνεργάτης πωλήσεων αποκλειστικά συνεργαζόμενος με τον Όμιλο. Η ιδιότητα του μέλους ακυρώνεται αυτόματα αν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η σχέση εργασίας ή συνεργασίας, ευλόγως εφόσον αναφύονται πρακτικά ζητήματα συντονισμού και επικοινωνίας.

Δεν υφίσταται – υλοποιείται εξολοκλήρου εσωτερικά από την Interamerican.

Είναι μια δράση που απευθύνεται και αφορά αποκλειστικά τους εργαζόμενους και συνεργάτες της INTERAMERICAN.

Αφορά όλες τις δραστηριότητες της INTERAMERICAN στην Ελλάδα.

Συνολικά, η INTERAMERICAN σήμερα αριθμεί 390 «Εθελοντές Ζωής», υπολογιζομένων και των διαγραφών βάσει κανονισμού (αποχωρήσεις από την εταιρεία κ.ά. λόγοι). Αναλυτικότερα ανά έτος η εξέλιξη παρουσιάζεται ως ακολούθως:

"Εθελοντές Ζωής"                                2010      2011      2012      2013      2014      2015

Διοικητικό Προσωπικό                              38         52          24         13          19         32

Συνεργάτες Δικτύου Πωλήσεων                53        113         17          23           4           2

Σύνολο                                                   91       165         41          36          23         34

Τα οφέλη που έχει η Εταιρεία από την ανάπτυξη των δράσεων της ομάδας των «Εθελοντών Ζωής» είναι πολλαπλά:

  • Ενισχύονται οι δεσμοί των εργαζομένων με την Εταιρεία
  • Ενισχύεται το κλίμα συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων
  • Αναπτύσσονται δεσμοί μεταξύ των συναδέλφων μέσω των μοναδικών εμπειριών που αποκομίζουν
  • Επιτυγχάνει η Εταιρεία οργανωμένη συνεισφορά στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο μέσω των δράσεων ΕΚΕ που διοργανώνει.

Είναι χαρακτηριστικό, επίσης το στοιχείο που βγήκε από την πρόσφατη Έρευνας Γνώμης Προσωπικού ότι το 84% των εργαζομένων, πιστεύουν πως το σχέδιο υπευθυνότητας της INTERAMERICAN για την κοινωνία και το περιβάλλον είναι σημαντικό και πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς. Επιπλέον, στην ίδια έρευνα καταγράφηκε πως το 63% των εργαζομένων πιστεύει πως “Ο θεσμός “Εθελοντές Ζωής” ενισχύει τους δεσμούς των εργαζομένων με την Εταιρεία.