Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

MYTILINEOS S.A.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η ΜΕΤΚΑ αναγνωρίζοντας την απειλή της Κλιματικής Αλλαγής και αποδεικνύοντας την ευαισθησία της για την αντιμετώπιση του Φαινομένου του Θερμοκηπίου, προχώρησε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης της Απογραφής και Αναφοράς των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΕΑΘ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Περιβαλλοντικού Προτύπου ISO 14064. Η εφαρμογή του παραπάνω συστήματος αποσκοπεί στην απογραφή εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρίας και στην ποσοτικοποίησή τους σε εκπομπές ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e). Η εταιρία αξιολογώντας το Ανθρακικό Αποτύπωμά της, με τη χρήση κατάλληλων δεικτών δεσμεύεται ως προς τη διαχείριση των ατμοσφαιρικών εκπομπών, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα και εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές. Έχοντας ως περίοδο αναφοράς το έτος 2013, η ΜΕΤΚΑ συντάσσει Ετήσια Έκθεση ΕΑΘ η οποία και επαληθεύεται από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Επαλήθευσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία απευθύνεται πρωτίσως στους Εργαζομένους, τις Τοπικές κοινωνίες, τους συνεργάτες & προμηθευτές της εταιρίας και κατά δεύτερο λόγο σε Φορείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Μετόχους της εταιρίας και σε Εθελοντικές Οργανώσεις.

Από το 2013 μέχρι σήμερα.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης είναι καθαρά εθελοντική μιας και ο τομέας δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν εμπίπτει σε σχετική εθνική ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί αναφοράς ή/και εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (π.χ. Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών – ΣΕΔΕ). Αποτελεί δε την πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα ενός Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14064-1:2006

H απογραφή ΕΑΘ περιλαμβάνει τις εκπομπές που εκλύθηκαν από τις δραστηριότητες της εταιρείας λόγω της λειτουργίας των γραφείων της (Κεντρικά Αθηνών και Παράρτημα Θεσ/κης), των δύο εργοστασίων της στο Βόλο (Εργοστάσιο ΜΕΤΚΑ και Servisteel), καθώς και αυτές που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της ως EPC Contractor.

Ναι (σε επίπεδο πιστοποίησης της εφαρμογής του ISO 14064-1 : 2006 - TUV Austria).

Υπήρξε συμμετοχή των εργαζομένων της εταιρείας.

Πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις και στα εργοτάξια της ΜΕΤΚΑ.

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας είναι:

  1. Προσδιορισμός πηγών και καθορισμός των εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (scope 1, 2 &3) από τις δραστηριότητες της εταιρείας.
  2. Σημαντικό αποτέλεσμα αποτελεί η διατήρηση διαφανών σχέσεων με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της εταιρείας, των οποίων η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου είχε εκδηλωθεί ως προσδοκία κατά τη διάρκεια του θεσμού της διαβούλευσης της εταιρείας με τους Κοινωνικούς της Εταίρους.
  3. Η υλοποίηση του έργου αυτού επέδειξε το άριστο επίπεδο εσωτερικής συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους τμημάτων και διευθύνσεων της εταιρείας.
  4. Ανάληψη δράσεων για μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών.

Η Εταιρία αξιολογώντας το Ανθρακικό της Αποτύπωμα, με την χρήση κατάλληλων δεικτών δεσμεύεται ως προς την διαχείριση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπου αυτό είναι εφικτό, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα και εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές.