Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Η αυξημένη χρήση εναλλακτικών α’ υλών και δευτερογενών καυσίμων είναι μια λύση βιώσιμης ανάπτυξης που στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου), την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων α΄ υλών και καυσίμων όσο και στη συγκράτηση του κόστους παραγωγής.

Ο ΤΙΤΑΝΑΣ, μια βιομηχανία με ιστορία άνω των 100 ετών, υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στην προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. Η χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών στην παραγωγή τσιμέντου αποτελεί μια σχετικά απλή, έξυπνη και οικονομική λύση στο μέγιστο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων. Η λύση αυτή μειώνει την εξάρτηση της τσιμεντοβιομηχανίας από τις ορυκτές πρώτες ύλες, συνεισφέρει στην υλοποίηση των στόχων της χώρας για μείωση της ταφής των αποβλήτων και μειώνει το κόστος διαχείρισης τους. Η εμπειρία της εταιρίας από την αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων, με παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2.

Η χρήση δευτερογενών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών συμβάλλει ώστε η κοινωνία να διαχειρίζεται με τον πλέον ορθολογικό, ασφαλή και χαμηλού κόστους τρόπο τα απόβλητά της, σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Οι δυο αυτές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης μειώνουν τις ποσότητες των υλικών που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή και συνεισφέρουν στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών στόχων (Οδηγία 2008/98/ΕΚ). Εξοικονομούνται φυσικοί μη ανανεώσιμοι πόροι (ορυκτές πρώτες ύλες και καύσιμα) και μειώνεται ο απαιτούμενος χώρος για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΧΥΤΥ). Η αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων προσφέρει σημαντικά οφέλη στο περιβάλλον με την εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και τη μείωση του αποτυπώματος CO2 ενώ, ταυτόχρονα, επιλύει το πρόβλημα διαχείρισης σημαντικού όγκου απορριμμάτων και αποβλήτων. Οι λειτουργικές συνθήκες της έψησης (υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλος χρόνος παραμονής, περίσσεια οξυγόνου) είναι ιδανικές για την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με σημαντικά οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Επιπλέον, η τέφρα που παράγεται κατά την καύση τους δεσμεύεται στο προϊόν (κλίνκερ) σε μη υδατοδιαλυτή μορφή. Για την Ελλάδα, στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ένα Εργοστάσιο της Εταιρίας (Καμάρι) πλησίασε, το 2013, το 20% της υποκατάστασης συμβατικών από δευτερογενή καύσιμα. Η εξοικονόμηση CO2 από τη χρήση βιοκαυσίμων ξεπέρασε, το 2012, τους 50.000 τόνους CO2. Όσον αφορά στη χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών, μόνο από τα απόβλητα σκυροδέματος εξοικονομήθηκαν περίπου 30.000τν ασβεστολίθου από τα λατομεία των εργοστασίων μας, ενώ μειώθηκε ο χώρος που απαιτείται για την ταφή των αποβλήτων σκυροδέματος.