Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Εμπλουτισμός λειτουργίας www.heracles-footprint.gr με νέα στοιχεία και μετρήσεις εκπομπών

Ενίσχυση της διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας καθώς και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας.

 

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτή η πρακτική, περιλαμβάνει τους κατοίκους και τις αρχές των τοπικών κοινωνιών, τις αδειοδοτούσες αρχές, τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις από την κοινωνία των πολιτών, καθώς και κάθε άλλο κοινωνικό εταίρο που ενδιαφέρεται για την περιβαλλοντική επίδοση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

 

Η ψηφιακή πλατφόρμα heracles-footprint.gr βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία.

Η λειτουργία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ χαρακτηρίζεται από τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα καθώς και από διαφάνεια και αμφίδρομη επικοινωνία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχώρησε στον εμπλουτισμό της ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης heracles-footprint.gr προσθέτοντας νέα στοιχεία, όπως μηνιαίες μετρήσεις διοξινών και φουρανίων των απαερίων καύσης του περιστροφικού κλιβάνου.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται περαιτέρω η διαφάνεια και η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και των κοινωνικών του εταίρων, ενώ καταδεικνύεται με τον πιο σαφή τρόπο η πλήρης τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων και των ορίων που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Η εν λόγω ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης λειτουργεί ως ψηφιακός χώρος επικοινωνίας των αέριων εκπομπών του εργοστασίου στο Βόλο. Παράλληλα, η πλατφόρμα αυτή, προσφέρει τη δυνατότητα αντιπαραβολής των στοιχείων με τα όρια που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στην ίδια πλατφόρμα τίθενται στη διάθεση του κοινού τα αποτελέσματα προσδιορισμού διοξινών και φουρανίων στα απαέρια της περιστροφικής καμίνου του εργοστασίου Βόλου. Τα μηνιαία δείγματα λαμβάνονται από το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα συνεχούς δειγματοληψίας Dioxin Monitoring System που εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική βιομηχανία και αποστέλλονται σφραγισμένα στο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για μέτρηση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Dioxin Monitoring System λειτουργεί σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά, διεθνή πρότυπα Ποιότητας (MCERTS, EPA Method 23A-US EPA Environmental Technology Verification Program ETV) ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου δειγματοληψίας διοξινών (ΕΝ 1948-1).

H Πλατφόρμα heracles-footprint.gr ενημερώνεται αυτόματα σε καθημερινή βάση από το ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου.

Βασικός στόχος της ανάπτυξης και του εμπλουτισμού της ψηφιακής αυτής πλατφόρμας ήταν η άμεση ενημέρωση των  εκπροσώπων τόσο της αδειοδοτούσας όσο και της ελεγκτικής αρχής. Με την ανοικτή πρόσβαση στους κοινωνικούς εταίρους, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αποδεικνύει ακόμη μια φορά τη διαρκή δέσμευση για την ανάπτυξη καναλιών αμφίδρομης επικοινωνίας, έγκυρης και διαφανούς ενημέρωσης. Πρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία που γίνεται πράξη για πρώτη φορά τόσο στην ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή τσιμεντοβιομηχανία.

Με διαχρονική δέσμευση να επενδύει σε καινοτόμες πρακτικές που αφορούν τόσο στη φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία, όσο και στην ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ πρωτοπορεί στον χώρο της τσιμεντοβιομηχανίας και εφαρμόζει στο εργοστάσιο του Βόλου την καλή αυτή πρακτική.

Το εργοστάσιο του Βόλου ιδρύθηκε το 1924 και είναι η μεγαλύτερη μονάδα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με δυναμικότητα  4 εκατ. τόνων τσιμέντο ετησίως. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι αυστηροί έλεγχοι και η ευελιξία παραγωγής επιτρέπουν στο εργοστάσιο να διαθέτει στην εσωτερική και διεθνή αγορά  7 είδη τσιμέντου, κλίνκερ, στερεά καύσιμα και αδρανή υλικά.

 

Στον όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ έχουμε δεσμευτεί να λειτουργούμε χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά και συνετά τους πόρους μας, βελτιώνοντας την αξιοπιστία και τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας, μειώνοντας παράλληλα  τις επιπτώσεις  στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, βελτιώνουμε τις εκπομπές CO2 από τις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις, βελτιστοποιούμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα, ενώ παράλληλα ελέγχουμε συστηματικά και περιορίζουμε τις εκπομπές αερίων ρύπων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά μας.

 

www.heracles-footprint.gr

 

Η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr πραγματοποιήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας για άμεση ενημέρωση αναφορικά με τις αέριες εκπομπές του εργοστασίου. Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα δείγματα για τη μέτρηση της περιεκτικότητας των απαερίων καύσης του κλιβάνου σε διοξίνες και φουράνια, αποστέλλονται  σφραγισμένα στο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για τη μέτρηση της περιεκτικότητας τους σε διοξίνες και φουράνια.

 

Η ενημέρωση και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr πραγματοποιείται από εργαζόμενους της εταιρείας, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι και τα στελέχη έχουν τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης ενημέρωσης αναφορικά με τις αέριες εκπομπές του εργοστασίου στο Βόλο.

 

Η ψηφιακή πλατφόρμα heracles-footprint.gr καλύπτει τις αέριες εκπομπές του εργοστασίου στο Βόλο, ενώ είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε σημείο ψηφιακά μέσω του διαδικτύου.

 

Μέσω της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δίνει την ευκαιρία στην τοπική κοινωνία καθώς και εκπροσώπους τόσο της αδειοδοτούσας όσο και της ελεγκτικής αρχής να παρακολουθούν εύκολα και γρήγορα την συνολική εικόνα των αέριων εκπομπών του εργοστασίου στο Βόλο. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα αντιπαραβολής των στοιχείων με τα όρια που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η πλατφόρμα έχει προσελκύσει περισσότερους από 1.500  επισκέπτες σε 2.500 Sessions, ενώ ο μέσος αριθμός σελίδων ανά επίσκεψη ήταν 2,38 σελίδες και η μέση διάρκεια μιας επίσκεψης ήταν 1 λεπτό και 31 δευτερόλεπτα.

 

Τα οφέλη για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ από την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr είναι σημαντικά, καθώς παρέχεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους η δυνατότητα να παρακολουθούν εύκολα και γρήγορα την εικόνα των αέριων εκπομπών του εργοστασίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας, των τοπικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας συνολικά. Τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων των αέριων εκπομπών της εταιρείας αποδεικνύουν ότι τα εργοστάσια λειτουργούν πολύ κάτω από τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία όρια.

Παράλληλα, η ενέργεια αυτή αναδεικνύει τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ ως ηγέτη στον κλάδο του τσιμέντου στον τομέα της διαφάνειας, καθώς είναι η πρώτη εταιρεία που αναπτύσσει τέτοια πλατφόρμα.