Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συμπράξεις Ιδιωτικών Οργανισμών

MYTILINEOS S.A.

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Το πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου προσφοράς από τις επιχειρήσεις ποιοτικών θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» σε 3 άξονες:

 • μαθητεία (apprenticeship)
 • πρακτική άσκηση (internship)
 • επαγγελματική κατάρτιση (traineeship)

με απώτερο στόχο τη μετατροπή σημαντικού αριθμού αυτών σε θέσεις μόνιμης απασχόλησης, μείωση του χάσματος δεξιοτήτων και μέσω αυτού στη συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, ανάσχεση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό.

Η συμμετοχή και κατ'επέκταση η δέσμευση της MYTILINEOS αφορά στα έτη 2017-2020.

Η συμμετοχή της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A. (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration), γίνεται σε συνεργασία με το CSR HELLAS, που υλοποίησε το πρόγραμμα κατά τη διετία 2015-2017 ως εθνικός εταίρος του CSR Europe στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη μαθητεία (Eu talent), υπογράφοντας επισήμως τη σχετική δέσμευση. Η εταιρεία αξιοποιώντας την εμπειρία της από προγράμματα που έχει υλοποιήσει (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) τα οποία συνδέονται άμεσα με τους στόχους της πρωτοβουλίας δεσμεύτηκε να αναλάβει να:  

 • διαθέσει συγκεκριμένο αριθμό αμειβόμενων θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» σε έναν ή περισσότερους από τους 3 άξονες: Πρακτική άσκηση (internship), Επαγγελματική κατάρτιση (traineeship), Μαθητεία (apprenticeship)
 • ενσωματώσει  τα κριτήρια ποιότητας του Προγράμματος στις δράσεις της εταιρείας για τις θέσεις αυτές
 • αναπτύξει πλαίσιο συνεργασίας με φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας για την από κοινού δράση για κάλυψη του «χάσματος δεξιοτήτων» (skills gap)
 • συμβάλει στην υλοποίηση δράσεων διάδοσης και επικοινωνίας του Προγράμματος
 • εξετάσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια ΜμΕ» με κάλυψη, από την εταιρεία μας, του κόστους μαθητείας νέων (για το μέρος που δεν καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ) που απασχολούνται σε ΜμΕ της εφοδιαστικής αλυσίδας.

με απώτερο στόχο τη συμβολή της εταιρείας στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ναι συνεργασία με το δίκτυο CSR HELLAS. 

NAI (ομάδες Ε.Κ.Ε. και Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού)

Κεντρικά γραφεία της MYTILINEOS στην Αθήνα.

Οι δύο δράσεις που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος είνια σε εξέλιξη, και τα πρώτα αποτελέσματα θα προκύψουν εντός του β' εξαμήνου του 2018. Οι δράσεις αυτές είναi:  

 • Η υλοποίηση του ΝΕΟΥ ανανεωμένου προγράμματος ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ που θα καλύψει όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS.
 • Η έναρξη συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την στήριξη του θεσμού του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας Youth Entrepreneurship Summer program (YES).

Οφέλη για την MYTILINEOS από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα είναι:

 • συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος δεξιοτήτων,
 • προσέλκυση νέων ταλέντων και μέσω της διατήρησής τους συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό,
 • ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης ως ενεργού πολίτη και υπεύθυνου εργοδότη,
 • βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας/πρακτικής άσκησης/επαγγελματικής κατάρτισης,
 • ενδυνάμωση των σχέσεων με την εφοδιαστική αλυσίδα (πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια ΜμΕ»),
 • υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων με την ακαδημαϊκή κοινότητα,
 • προβολή της εταιρείας σε εκδηλώσεις και παραγωγές του προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.