Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Ο ΤΙΤΑΝ έχει δεσμευθεί να παρέχει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις πολιτικές, που ακολουθεί και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί εφαρμόζοντας τη στρατηγική του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΤΙΤΑΝ αξιοποίησε για την δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων του το 2018 (http://integratedreport2018.titan.gr/uploads/Ιntegrated_report_2018_GR.pdf) εκτός από τα διεθνή και κλαδικά πρότυπα που ήδη ακολουθεί τη νέα οδηγία της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη UNCTAD(*). Σημειώνεται ότι η σχετική οδηγία είναι εθελοντικού χαρακτήρα και αποσκοπεί στην άμεση διασύνδεση  της αξίας που δημιουργείται για τους συμ-μετόχους και των μη χρηματοοικονομικών δεικτών μέτρησης της επίδοσης με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 του ΟΗΕ. (https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae2019d1_en.pdf).

 

 

Ο ΕΕΑ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ απευθύνεται σε μετόχους και όλους τους  βασικούς συμ-μετόχους του, όπως τους  εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές και ρυθμιστικές αρχές, τις τοπικές κοινότητες, τις ΜΚΟ και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Από το 2015 και εφεξής ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εκδίδει ενιαίο ετήσιο απολογισμό. Ενώ έως τότε εξέδιδε κοινωνικό και οικονομικό, όχι ενοποιημένο, απολογισμό αρχής γενομένης το 1983.

Ο ΕΕΑ συντάσσεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Διεθνούς Συμβουλίου Ολοκληρωμένων Αναφορών (IIRC), τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS). Επίσης ακολουθεί τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

 

Επιπρόσθετα ο ΕΕΑ 2018, περιλαμβάνει ένα Ευρετήριο Δεικτών μέτρησης και παρακολούθησης των μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων σε άμεση διασύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 2030 του ΟΗΕ.  Σύμφωνα με την Δήλωση Επαλήθευσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών, που διενεργήθηκε σε επίπεδο εύλογης διασφάλισης, ο ΤΙΤΑΝ πληροί τα κριτήρια του  «προηγμένου επιπέδου» της Πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για την έκδοση Αναφορών Προόδου (UNGC Communication on Progress).

Επιπλέον το 2018, το σύνολο των 173 Δεικτών που αφορούν την επίδοση σε θέματα βιωσιμότητας και υπεύθυνης ανάπτυξης παρουσιάζονται σε ένα ενιαίο Ευρετήριο το οποίο συνδυάζει τους εταιρικούς δείκτες με τους υποστόχους των ΣΒΑ 2030 του ΟΗΕ, ακολουθώντας μία νέα και ολοκληρωμένη μεθοδολογία κωδικοποίησης.

 

Ο ΕΕΑ είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.titan-cement.com και την ιστοσελίδα του UN Global Compact.

 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εφαρμόζει μία πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δίνοντας προτεραιότητα στην διαρκή και ουσιαστική διαβούλευση με τους συμμετόχους του προκειμένου να κατανοεί και να αναδεικνύει τα ουσιώδη θέματα που τους απασχολούν και να ενσωματώνει στη στρατηγική του πρωτοβουλίες, δράσεις και πρακτικές που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους.

Η ανεξάρτητη αξιολόγηση από ειδικούς ελεγκτές της επίδοσης του Ομίλου ετησίως σε όλα τα θέματα που έχουν αναγνωρισθεί ως ουσιώδη για τους συμμετόχους του Ομίλου αποτελεί εργαλείο για τη συνεχή βελτίωση του Ομίλου σε όλους τους τομείς περιβαλλοντικής ευθύνης, κοινωνικής ευθύνης και διακυβέρνησης. Το 2018, η ERM CVS εξειδικευμένη εταιρεία, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και διεθνή παρουσία, ήταν ο φορέας με τον οποίο συνεργάσθηκε ο Όμιλος για την διασφάλιση των μη χρηματοοικονομικών δεικτών και των σχετικών περιεχομένων της Ετήσιας Έκθεσης.

 

Μία διευρυμένη ομάδα στελεχών αποτελούμενη από ειδικούς σε όλα τα ουσιώδη θέματα που περιλαμβάνονται στην ετήσια Έκθεση Απολογισμού συμπράττει για την ανάπτυξη των περιεχομένων του, την καταγραφή, μέτρηση και ανάλυση των περισσότερων από 170 δεικτών που περιλαμβάνονται στο Ευρετήριο Δεικτών Βιωσιμότητας (Sustainability Performance Index) στο Κεφάλαιο 7 της Έκθεσης. Συγκεκριμένα την ομάδα Σύνταξης του Απολογισμού αποτελούν στελέχη από την Οικονομική Δ/νση, την Τεχνική Δ/νση, τη Νομική Υπηρεσία, τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, τη Δ/νση Προμηθειών, τις Γενικές Δ/νσεις κάθε τομέα δραστηριότητας του Ομίλου και τους Υπεύθυνου Συντονισμού της ΕΚΕ σε κάθε χώρα που αναπτύσσει δραστηριότητα ο Όμιλος.

Χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ: Αίγυπτος, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Βραζιλία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Κόσοβο, Σερβία και Τουρκία.

Ο ΕΕΑ 2018 αποτελεί μία ακόμη πρωτοπορία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην απεικόνιση των μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων με όρους που κατανοούν και ενδιαφέρουν τους συμμετόχους και για το λόγο αυτό ήδη ο Όμιλος έχει συμπεριληφθεί σε νέους δείκτες χρηματιστηριακούς που αξιολογούν τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις. Επίσης έχει επιλεχθεί ως «case study» από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που έχει συστήσει η ΕΕ για την αξιολόγηση της εφαρμογής της σχετικής οδηγίας και της νέας εθελοντικής οδηγίας για την ενσωμάτωση δεικτών που αφορούν τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή.

Ο ΕΕΑ αποτελεί ένα βασικό εργαλείο επικοινωνίας με τους συμμετόχους και ανατροφοδότησης από αυτούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Βοηθά στη διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης ενισχύοντας την εξωστρέφεια, τη διαφάνεια αλλά και την κατανόηση της αλληλεπίδρασης. Για τον Όμιλο επίσης είναι μία ευκαιρία αυτό-αξιολόγησης και εμβάθυνσης σε επιμέρους τομείς με αποτέλεσμα την προβλεπτική διαχείριση πιθανών κινδύνων αλλά και την ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των στελεχών και των εργαζομένων της.