Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

INTERAMERICAN

Εσωτερικό μοντέλο για τη βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων και κινδύνων

Η ανάπτυξη του Εσωτερικού Μοντέλου στοχεύει στην βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων και κινδύνων και άρα στην επιτυχή εφαρμογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της INTERAMERICAN.

Αφορά το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών της Interamerican (αφού καθορίζει την εταιρική χάραξη στρατηγικής) με ιδιαίτερη έμφαση στους Πελάτες, Μετόχους και Εργαζόμενους.

Η ανάπτυξη του μοντέλου ξεκίνησε το 2010, η επίσημη αίτηση έγκρισης κατατέθηκε τον Μάιο του 2015 και η τελική έγκριση από τους επόπτες ανακοινώθηκε στο τέλος του 2015. Το μοντέλο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εποπτικών κεφαλαίων από την 1/1/2016. Εσωτερική επιμέρους χρήση για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων υφίσταται κατά την τελευταία τριετία κατ’ ελάχιστο.

Η INTERAMERICAN αποτελεί έναν από τους ελάχιστους οργανισμούς στην Ελλάδα που έχουν ενσωματώσει στην επιχειρηματική τους στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία τους την κοινωνική υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της η INTERAMERICAN έχει αναλάβει δεσμεύσεις και αναπτύσσει δράσεις που στόχο έχουν την επιτυχημένη πορεία της προς την Αειφόρο Ανάπτυξη. Λαμβάνοντας υπόψη πως οι ανάγκες και προσδοκίες των Ενδιαφερομένων Μερών καθορίζουν τη χάραξη της εταιρικής στρατηγικής της Εταιρείας, βασικός άξονας απαιτήσεων των συμμετόχων της INTERAMERICAN αποτελεί η βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων και κινδύνων, οι τεχνικές διακυβέρνησης και διαφάνειας που εφαρμόζει και η προστασία των πελατών-κατόχων ασφαλιστήριων συμβολαίων.

Προκειμένου η Εταιρεία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συμμετόχων της και να βελτιστοποιήσει την αντίληψη, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει, καθώς και να επιτύχει βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων, προχώρησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή του Μερικού Εσωτερικού Μοντέλου.

Η ανάπτυξη του Εσωτερικού Μοντέλου ειδικότερα, επιτρέπει στην INTERAMERICAN να βελτιστοποιήσει διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει δραστηριοποιούμενη στους κλάδους Ζημιών και να διαφοροποιηθεί από τη μέση ευρωπαϊκή -και ελληνική- ασφαλιστική εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί την “Τυποποιημένη Μέθοδο” (Standard Formula). Η INTERAMERICAN με τη χρήση του Μοντέλου προσβλέπει στη δέσμευση του πλέον αντιπροσωπευτικού ύψους απαιτουμένου μετοχικού κεφαλαίου και στην περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των πελατών της, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά της.

Σημειώνεται πως πρόσφατα η Εταιρεία έλαβε και έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρήση Μερικού Εσωτερικού Μοντέλου (Partial Internal Model), για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας.

Η δυνατότητα λήψης έγκρισης για ανάπτυξη και χρήση Εσωτερικού Μοντέλου αποτελεί καινοτομία του Solvecy II.

Σημειώνεται πως: το Solvency II (Φερεγγυότητα II) είναι το νεότερο θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους βασικούς στόχους του Solvency II αποτελεί η εισαγωγή νέων τεχνικών διακυβέρνησης και διαφάνειας, που θα διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία της αγοράς και το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των ευρωπαίων πολιτών - κατόχων ασφαλιστήριων συμβολαίων!

Το Μοντέλο που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σε Ολλανδία και Ελλάδα έχει αξιολογηθεί από τους επόπτες ότι πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας Solvency II και η INTERAMERICAN είναι η πρώτη -και μοναδική έως σήμερα- εταιρεία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά που έχει λάβει τη σχετική έγκριση.

Ειδικότερα, το Μερικό Εσωτερικό Μοντέλο καλύπτει για την INTERAMERICAN την κατηγορία κινδύνων που έχουν άμεση σχέση με την ανάληψη ασφαλίσεων Ζημιών (Non-Life Underwriting Risk). Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά σε δύο είδη κινδύνου:

Στον κίνδυνο ασφαλίστρου και αποθεματοποίησης (Premium & Reserve Risk), όπου το μοντέλο κινδύνου ασφαλίστρου (Premium Risk Model) εκφράζει ποσοτικά την αβεβαιότητα γύρω από τις ζημιές που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον, είτε λόγω αυξημένης συχνότητας είτε λόγω αυξημένου μέσου κόστους ή και των δύο αιτίων, το μοντέλο κινδύνου αποθεματοποίησης (Reserve Risk Model) εκφράζει ποσοτικά την αβεβαιότητα γύρω από τον χρόνο και το τελικό κόστος των εκκρεμών ζημιών της εταιρείας.

Στον καταστροφικό κίνδυνο (CAT Risk) ο οποίος, μετά από ένα ή πολλά γεγονότα που επιφέρουν ζημιές σε περισσότερα του ενός ασφαλισμένα αντικείμενα, οδηγεί σε σημαντική απόκλιση των πραγματικών ζημιών από τις αναμενόμενες. Στην Ελλάδα ο καταστροφικός κίνδυνος είναι συνδεδεμένος με τις φυσικές καταστροφές (λόγω της κλιματικής αλλαγής), αλλά κυρίως, με την σεισμική δραστηριότητα.

Το Μερικό Εσωτερικό Μοντέλο της Interamerican αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη μητρική εταιρεία Achmea.

Κατά τη διαδικασία προεργασίας της επίσημης αίτησης για έγκριση του μοντέλου, απαιτήθηκαν σε διάστημα 5 ετών περίπου 50 συναντήσεις με την Τράπεζα της Ελλάδας η οποία και αποτελεί την Εποπτική Αρχή με την άμεση συνεργασία και συμμετοχή της DNB, αντίστοιχης Εποπτικής Αρχής της Ολλανδίας.

Η συμμετοχή των εργαζομένων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αποτελεσματικής εφαρμογής του Εσωτερικού Μοντέλου. Η συμμετοχή δεν περιορίζεται στους εμπλεκόμενους με την τεχνική ανάπτυξη του μοντέλου, αλλά απλώνεται σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευομένων στις αρχές λειτουργίας του μοντέλου (προκειμένου να συμπεριλάβουν συγκεκριμένες πτυχές στην καθημερινότητά τους) και άμεσων ή έμμεσων χρηστών – ληπτών των αποτελεσμάτων.

Εφαρμόζεται στην Interamerican στην Ελλάδα με τα αποτελέσματα να ενοποιούνται επίσης σε επίπεδο Ομίλου ACHMEA στην Ολλανδία.

Μέσω της εφαρμογής του μοντέλου αυτού, η Interamerican έχει τη δυνατότητα να επιτυγχάνει τους στόχους της, ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις αποδόσεων των μετόχων της:

  • Προτείνοντας δίκαιο ασφάλιστρο στους πελάτες της.
  • Προσδιορίζοντας το επίπεδο συμμετοχής των αντασφαλιστών το οποίο είναι συμβατό με το ύψος κινδύνου που επιθυμεί η ίδια να διατηρήσει.
  • Εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων που απορέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της, συνεπώς την προστασία των ασφαλισμένων της.

Με βάση την μέτρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2015, η Interamerican εππιτυγχάνει τη φερέγγυα λειτουργία της εναποθέτοντας κεφάλαια ύψους περίπου 40 εκατομυρίων χαμηλότερα σε σχέση με αυτά που προκύπτουν από την τυποποιημένη μέθοδο (Standard Formula). Η Standard Formula είναι η μέθοδος που επιβάλεται στη μέση ασφαλιστική επιχείριση η οποία δεν έχει λάβει έγκριση χρήσης δικού της μοντέλου από τις εποπτκές αρχές, πανευρωπαϊκά. Το σύνολο της Ελληνικής αγοράς πλην της Interamerican εφαρμόζει τη μέθοδο αυτή.

Τα οφέλη από την εφαρμογή του εγκεκριμένου Εσωτερικού Μοντέλου της INTERAMERICAN περιλαμβάνουν:

i) την καλύτερη απεικόνιση των διαφορετικών προφίλ κινδύνου της εταιρείας,

ii) τη βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων, όπως για παράδειγμα η τιμολόγηση και η δομή αντασφάλισης,

iii) υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας. Η INTERAMERICAN με τη χρήση του Εσωτερικού Μοντέλου προσβλέπει στη δέσμευση του πλέον αντιπροσωπευτικού ύψους απαιτουμένου μετοχικού κεφαλαίου.