Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Ευρωπαϊκό έργο LIFE FOODPRINT: Εργαλείο προσδιορισμού & αξιολόγησης του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων διατροφής

LIFE FOODPRINT: Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της Bιομηχανίας Tροφίμων 

Κύριος στόχος του έργου LIFE FOODPRINT ήταν ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, της Βιομηχανίας Τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένα εύχρηστο εργαλείο πολυκριτηριακής ανάλυσης το οποίο επιτρέπει τον αξιόπιστο προσδιορισμό και την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της βιομηχανίας αλεύρων και ζαχαροπλαστικής, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, διαχείριση υδάτων και λυμάτων, μεταφορές κ.α.).

Το εργαλείο FOODPRINT μπορεί να:

 • αξιολογεί το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων διατροφής κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής- τυποποίησης- τελικής διάθεσης,
 • εντοπίζει εκείνα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής- τυποποίησης-τελικής διάθεσης που αυξάνουν περισσότερο το αποτύπωμα άνθρακα ενός προϊόντος
 • αναπτύσσει προγράμματα μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, για κάθε μία από τις εταιρείες και τα προϊόντα τους, με την λήψη κατάλληλων μέτρων.

Το εργαλείο FOODPRINT και το εγχειρίδιο για τη χρήση του βρίσκονται στην ιστοσελίδα του έργου.

 

Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

1/9/2016 - 30/4/2018

Προτεραιότητα του ΣΕΒΤ, αποτελεί η προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά συμμετείχε στο ευρωπαϊκό έργο LIFE FOODPRINT με στόχο να διαμορφώσει μια Εθνική Στρατηγική για την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων διατροφής, να ενισχύσει τις δράσεις του για την ευαισθητοποίηση του Κλάδου των Τροφίμων για την παραγωγή προϊόντων με βελτιωμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και να προσφέρει στις επιχειρήσεις τροφίμων ένα χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο για να μπορούν να υπολογίζουν και αξιολογούν το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων τους.

 • ΕΜΠ
 • ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ
 • ΓΠΑ
 • ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ
 • ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΕ
 • BIOCHEM ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.
 • Federalimentare Servizi S.R.L.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εργου συνεργάστηκαν στελέχη από όλους τους συμμετέχοντες φορείς.

Οι δράσεις του έργου έλαβαν χώρα στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Τι πετύχαμε μέσα από το LIFE FOODPRINT:

 • Την ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, που παρουσιάζει συγκεκριμένους άξονες δράσεις για τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα από τη Βιομηχανία Τροφίμων.
 • Την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων του Κλάδου για την παραγωγή προϊόντων με βελτιωμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μέσα από τις δράσεις διάχυσης που αναπτύχθηκαν.
 • Τη χαρτογράφηση των εκπομπών της αλυσίδας παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων διατροφής.
 • Την ανάπτυξη του εργαλείου FoodPrint που προσδιορίζει και αξιολογεί το αποτύπωμα άνθρακα προϊόντων διατροφής.
 • Την επίδειξη του εργαλείου σε 8 εταιρείες (6  από την Ελλάδα και 2 από την Ιταλία) και την αξιολόγηση περισσότερων από 100 προϊόντων.
 • Την ενημέρωση τουλάχιστον 3000 καταναλωτών μέσα από την επισήμανση προϊόντων.
 • Ενίσχυση των δράσεων του ΣΕΒΤ για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 • Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών για τα περιβαλλοντικά θέματα.