Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

ELVALHALCOR

Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου

O άξονας του Περιβάλλοντος έχει ενταχθεί στη στρατηγική της ElvalHalcor. Η Eταιρία παρακολουθεί και βελτιώνει συστηματικά την περιβαλλοντική της επίδοση. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα ανακυκλωμένου αλουμινίου αυξάνεται τα τελευταία χρόνια λόγω της διείσδυσης του αλουμινίου σε νέες αγορές σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των συστημάτων ανακύκλωσης αλλά και της οικολογικής ευαισθητοποίησης του κόσμου, η ElvalHalcor εστιάζει σε πρακτικές αύξησης της δυναμικότητας παραγωγής αλουμινίου από ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Η προμήθεια ενός φούρνου απολακοποίησης αρχικά και ενός δεύτερου φούρνου πρόσφατα, κρίθηκε απαραίτητη για την κάλυψη των παρακάτω στόχων της Εταιρίας:

 • Δυνατότητα ανακύκλωσης μεγάλου εύρους ποιότητας ανακυκλωμένου αλουμινίου
 • Παύση λειτουργίας παλαιότερων τεχνολογιών που εφάρμοζε η Εταιρία όπως ο περιστροφικός φούρνος ή ο ανακλαστικός φούρνος με ξεχωριστό απολακοποιητή - μετακαύστη.
 • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
 • Ανακύκλωση αλουμινίου με χαμηλές ατμοσφαιρικές εκπομπές
 • Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της δευτερογενούς παραγωγής αλουμινίου
 • Διασφάλιση καλύτερων συνθηκών ελέγχου και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και μείωση νεκρών χρόνων παραγωγής.

Η επένδυση της ElvalHalcor σε φούρνους απολακοποίησης συνδέεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας στον τομέα έλασης αλουμινίου.

Πρόκειται για μία τεχνολογία που διασφαλίζει την περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, περιορισμένα απόβλητα και χαμηλότερες ατμοσφαιρικές εκπομπές, ενώ παράλληλα αυξάνει τη δυναμικότητα χρήσης ανακυκλωμένου αλουμινίου ως πρώτη ύλη, συμβάλλοντας έτσι και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

2009 - σήμερα

Η ανακύκλωση αλουμινίου (δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου) αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα με πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη δεδομένου ότι κατά την ανακύκλωση αλουμινίου εξοικονομείται περίπου το 95% της ενέργειας και αντίστοιχων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή αλουμινίου από ορυκτό βωξίτη. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων καθώς για κάθε τόνο αλουμινίου απαιτούνται τέσσερις τόνοι βωξίτη.

 

Δεδομένου όμως ότι άνω του 90% του αλουμινίου που συλλέγεται στο τέλος του κύκλου ζωής και οδηγείται προς ανακύκλωση έχει κάποια οργανική επίστρωση (βερνίκι, βαφή, κλπ.), η ανακύκλωση του αλουμινίου δύναται να έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα αντιρρυπαντικά μέτρα.

 

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, η ElvalHalcor επενδύει σημαντικά στον τομέα αυτό και θα συνεχίσει να το κάνει. Μεγάλη επένδυση της Εταιρίας, αποτελεί η εγκατάσταση και λειτουργία των δύο φούρνων απολακοποίησης νέας τεχνολογίας, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποίηση των ατμοσφαιρικών εκπομπών.

Ο φούρνος απολακοποίησης αποτελείται από το θάλαμο απολακοποίησης όπου εισέρχεται το ανακυκλωμένο αλουμίνιο με σκοπό την απομάκρυνση της οργανικής επίστρωσης έτσι ώστε να έχει απαλλαχτεί από αυτήν κατά την τήξη του στο επόμενο στάδιο του φούρνου. Στο θάλαμο απολακοποίησης οι οργανικές ενώσεις αφού πυρολυθούν, οδηγούνται σε θάλαμο αναγεννούμενης θερμικής οξείδωσης ή κοινώς μετακαύστη όπου λόγω της υψηλής θερμοκρασίας εξουδετερώνονται μέσω της οξείδωσής τους. Στη συνέχεια οδηγούνται σε συστοιχία σακκοφίλτρων για την απομάκρυνση τυχόν διαφυγόντων σωματιδίων. Μέρος της θερμότητας που παράγεται στον μετακαύστη ανακτάται και οδηγείται στο θάλαμο απολακοποίησης για τη συνέχεια της διεργασίας.

 

 

 

Δεν υπήρξε συνεργασία με κάποιο άλλο φορέα.

Η πρόταση και ο σχεδιασμός της εν λόγω πρακτικής πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Διεύθυνση της Εταιρίας και η έγκριση δόθηκε από τη Διοίκηση. Η συμμετοχή των εργαζομένων περιορίζεται στους χειριστές του εξοπλισμού, στους Μηχανικούς και στους εργοδηγούς.

Εγκαταστάσεις ElvalHalcor (Οινόφυτα Βοιωτίας) – Tομέας έλασης αλουμινίου (Elval) 

Πρόκειται για μία τεχνολογία, που διασφαλίζει την περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου με λιγότερη ενέργεια, περιορισμένα απόβλητα και χαμηλότερες ατμοσφαιρικές εκπομπές, ενώ αυξάνει τη δυναμικότητα χρήσης ανακυκλωμένου αλουμινίου ως πρώτη ύλη, συμβάλλοντας έτσι και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, με τη λειτουργία του μετακαύστη και του φίλτρου τα εκλυόμενα απαέρια, είναι απαλλαγμένα από επικίνδυνους οργανικούς ρύπους και σωματίδια, ενώ επιτυγχάνεται εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας κατά 25%. Παράλληλα μειώνεται η παραγωγή στερεών αποβλήτων κατά 75%, ενώ οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται μειώνονται κατά 20%.

Τα οφέλη για την Εταιρία από την εγκατάσταση της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι ποικίλα:

 • Εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας από τη μείωση ανάλωσης φυσικού αερίου ανέρχεται σε περίπου 20Νm3 ανά τόνο αλουμινίου, δηλαδή περίπου 20-25% της συνολικής θερμικής ενέργειας που απαιτείται.
 • Μείωση της οξείδωσης του αλουμινίου στον φούρνο απολακοποίησης συνεπάγεται  τη μείωση ανάλωσης πρώτης ύλης. Η ποσότητα που εξοικονομείται με τον φούρνο απολακοποίησης ανέρχεται σε περίπου 20% συγκριτικά με τον ανακλαστικό φούρνο με ξεχωριστό απολακοποιητή, ποσότητα η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική σε βάθος χρόνου αλλά και συνυπολογίζοντας τις μεγάλες ποσότητες που αναλώνονται ετησίως. Εκτός από την εξοικονόμηση αλουμινίου, ο νέος φούρνος δεν απαιτεί τη χρήση συλλιπασμάτων στην τήξη όπως απαιτεί η τεχνολογία των περιστροφικών φούρνων με αποτέλεσμα να γίνεται εξοικονόμηση περίπου 150kg συλλιπάσματος ανά τόνο παραγόμενου αλουμινίου.
 • Μείωση έκλυσης αέριων εκπομπών επιτυγχάνεται από τη λειτουργία:
  • του θαλάμου απολακοποίησης σε συνδυασμό με το θάλαμο αναγεννούμενης θερμικής οξείδωσης όπου οι οργανικές ενώσεις λόγω  της υψηλής  ελεγχόμενης θερμοκρασίας (~850οC) εξουδετερώνονται μέσω της οξείδωσή τους. Με αυτό τον τρόπο, η έξοδος  των καπναερίων από το μετακαύστη είναι κατά το μέγιστο δυνατό απαλλαγμένη από πτητικές οργανικές ενώσεις και εν συνεχεία τα απαέρια κατόπιν απότομης ψύξης τους για την αποφυγή δημιουργίας αρωματικών ενώσεων (πχ. διοξίνες), οδηγούνται στο υφιστάμενο σύστημα φίλτρανσης για την κατακράτηση σωματιδίων. 
  • του κλειστού κινούμενου μηχανισμού φόρτωσης, όπου επιτυγχάνεται μείωση του όγκου διάχυτων εκπομπών κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 90% ενώ σε κάθε περίπτωση για προληπτικούς λόγους έχουν εγκατασταθεί απαγωγοί στην οροφή του σημείου φόρτωσης του θαλάμου απολακοποίησης έτσι ώστε τυχόν διάχυτες εκπομπές να οδηγούνται στο σύστημα φίλτρανσης σωματιδίων.
  • των καυστήρων τεχνολογίας χαμηλής εκπομπής οξειδίων του αζώτου με συγκέντρωση χαμηλότερη από <300 mg NOx/Nm3 καυσαερίων.

 

 • Σε σχέση με την παλαιότερη και ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία για την ανακύκλωση αλουμινίου, αυτή των περιστροφικών φούρνων, ο φούρνος απολακοποίησης διασφαλίζει μία μείωση όγκου στερεών αποβλήτων από περίπου 200kg ανά τόνο αλουμινίου σε περίπου 50kg, ήτοι μείωση κατά περίπου 75%.

 

Εκτός από τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη, η εν λόγω τεχνολογία εξασφαλίζει άριστο επίπεδο ασφάλειας και εργασιακού περιβάλλοντος στους χειριστές του εξοπλισμού όπως και στην ευρύτερη περιοχή.

 

Επιπρόσθετα, η περιγραφόμενη τεχνολογία αποτελεί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης αφού συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με οικονομικά οφέλη για την Εταιρία ενώ συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών όπως το ανακυκλωμένο αλουμίνιο.