Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Η εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ως μέσο για την προώθηση της διαφάνειας και τη θωράκιση κατά της διαφθοράς, εντός του Ομίλου

Η ενίσχυση της επιχειρηματικής ηθικής μέσω ενός αποτελεσματικού προγράμματος κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προστατεύει τη φήμη του Ομίλου και αυξάνει την εμπιστοσύνη των μετόχων, των εργαζομένων και των πελατών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (ΚΕΔ), αποτελεί βασικό κορμό, «ομπρέλα» πολιτικών και διαδικασιών, που επιτρέπει στο προσωπικό να λειτουργεί με επαγγελματική αρτιότητα, αποτελεσματικότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια και συνέπεια.

Στους εργαζομένους του Ομίλου Eurobank, σε όλες τις ανά τον κόσμο θυγατρικές της και τις θυγατρικές αυτών, σε τυχόν κοινοπραξίες και σε κάθε τρίτο που αποκτά πρόσβαση στα αρχεία και τις εγκαταστάσεις του Ομίλου και συνεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την Τράπεζα ή άλλη εταιρεία του Ομίλου βάσει σύμβασης.

Ξεχωριστός Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας υπήρχε στην Τράπεζα από το 1997, ενώ από το 2010 υπήρχε ξεχωριστή Οδηγία για θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας.

Η τελευταία αναθεώρηση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Ομίλου έγινε το 2017.

Το 2018 αναβαθμίστηκε το πλαίσιο κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας με την έκδοση αντίστοιχης Πολιτικής ενώ οι ενέργειες  για την ανάπτυξη περαιτέρω μηχανισμών για την παρακολούθηση συμμόρφωσης με τις αρχές του ΚΕΔ, την αποτροπή Δωροδοκίας και Διαφθοράς και την ενίσχυση των διαδικασιών για τον εντοπισμό παραβιάσεων είναι συνεχείς και υποστηρίζονται ενεργά από την Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου.

Βασική δέσμευση του Ομίλου είναι η τήρηση του υψηλότερου επιπέδου ηθικής και η μηδενική ανοχή σε περιστατικά απάτης, δωροδοκίας, παραβίασης νομοθεσίας σχετιζόμενης με το ξέπλυμα χρήματος  και γενικότερα σε ενέργειες που ζημιώνουν υλικά και επικοινωνιακά τον Όμιλο, μια δέσμευση που ισχύει αυτονόητα για όλο το προσωπικό.

 Ο Κώδικάς Επαγγελματικής Δεοντολογίας (ΚΕΔ) επέχει θέση κανονιστικού πλαισίου για τον Όμιλο, λειτουργεί συμπληρωματικά και επικουρικά σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία, και αποτυπώνει με ευκρίνεια το αξιακό σύστημα που διαπνέει τις δραστηριότητες του Ομίλου: εμπιστοσύνη, κατανόηση, δυναμισμό, καινοτομία, συνεργασία.

Οι κεντρικοί πυλώνες του ΚΕΔ αφορούν:

 • στην καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες,
 • στην παροχή οικονομική ασφάλειας,
 • στην διαμόρφωση επαγγελματικής ηθικής,
 • στην συμπεριφορά με σεβασμό στους συναδέλφους,
 • στην προστασία του Ομίλου και της φήμης του,
 • στην λειτουργία με κοινωνική υπευθυνότητα.

Κάτω από τον πυλώνα της παροχής οικονομικής ασφάλειας, περιλαμβάνεται και η αποτροπή των εκδηλώσεων συμπεριφορών διαφθοράς και δωροδοκίας, που ενισχύει την επιχειρηματική ηθική του Ομίλου και προωθεί την ακεραιότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι βασικές αρχές της Πολιτικής κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της Eurobank, που όπως και του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας είναι σύμφωνες με τις βέλτιστες πρακτικές της διεθνούς αγοράς, συμπεριλαμβάνουν:

 • Μηδενική ανοχή (zero-tolerance) έναντι κάθε μορφής απάτης συμπεριλαμβανομένης και της διαφθοράς και δωροδοκίας.
 • Θέσπιση πλαισίου για την αποτροπή και διαχείριση περιστατικών διαφθοράς και δωροδοκίας.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Αξιολόγηση του κινδύνου διαφθοράς και δωροδοκίας στις διαφορετικές λειτουργικές περιοχές.
 • Υλοποίηση προγράμματος ελέγχου.
 • Υιοθέτηση μηχανισμών εμπιστευτικής αναφοράς περιστατικών ανέντιμης ή παράτυπης συμπεριφοράς (whistle-blowing).

Tο προσωπικό, σε κάθε περίπτωση, έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στα αρμόδια όργανα του Ομίλου για να αναφέρει γεγονότα ή περιπτώσεις που συνιστούν παραβίαση του νόμου ή άλλη μορφή παράνομης, παράτυπης και ανέντιμης συμπεριφοράς. Ο Όμιλος παρέχει προστασία από αντίποινα και διατηρεί μυστική την ταυτότητα όσων έχουν καταθέσει όλες τις πληροφορίες που γνωρίζουν και θεωρούν ακριβείς και αληθινές.

Το προσωπικό επιβεβαιώνει σε ετήσια βάση ότι έχει λάβει γνώση των προβλεπομένων στον ΚΕΔ. Τα γενικά θέματα που αναπτύσσονται στον ΚΕΔ και εξειδικεύονται από Πολιτικές, Οδηγίες και Διαδικασίες που εκδίδονται από τις αρμόδιες Επιχειρηματικές Μονάδες, αναρτώνται στο επιχειρησιακό ηλεκτρονικό δίκτυο ή διανέμονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με άλλο τρόπο, ώστε να τεκμαίρεται η γνώση του προσωπικού αναφορικά με τις διαδικασίες που ισχύουν.

Αντίστοιχη εκπαίδευση λαμβάνει χώρα τόσο κατά την ένταξη του προσωπικού στον Όμιλο όσο και κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους.

Η Eurobank έχει υπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ από το 2008, υποστηρίζοντας και προωθώντας ενεργά τις 10 Αρχές του, ενώ σε ετήσια βάση δημοσιοποιεί έκθεση με τις δράσεις που ικανοποιούν τις δεσμεύσεις της στις αρχές αυτές.

Το 2019 η Eurobank υιοθέτησε το διευρυμένο ερωτηματολόγιο δέουσας επιμέλειας ανταποκριτριών τραπεζών του Wolfsberg Group που περιλαμβάνει και τα μέτρα που λαμβάνει η Τράπεζα κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας και είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας.

 H Eurobank συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των   κανονιστικές/ρυθμιστικές αρχών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της. (π.χ. Αρχή Καταπολέμησης  της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,   κλπ.)

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του προσωπικού,  η Eurobank συνεργάζεται με το Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE), τους οργανισμούς Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS) και International Compliance Association (ICA), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, καθώς και άλλους οργανισμούς.

Η Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου έχει την κυριότητα της Πολιτικής κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας και του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Το σύνολο των εργαζομένων επιβεβαιώνει σε ετήσια βάση ότι έχει λάβει γνώση των προβλεπόμενων στον ΚΕΔ και συμμετέχει σε σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τόσο κατά την ένταξη του στον Οργανισμό, όσο και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Παράλληλα,  όλοι οι εργαζόμενοι, καθώς και τρίτοι, μπορούν να υποβάλλουν αναφορά περιστατικού απάτης που έχει υποπέσει στην αντίληψή τους.

Το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου Eurobank με παρουσία σε έξι χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο).

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Eurobank μαζί με τις πολιτικές και διαδικασίες που περιλαμβάνει, αποτελεί βασικό εφόδιο για κάθε μέλος του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου.  Ο ΚΕΔ δημιουργεί το πλαίσιο εντός του οποίου όλοι οι εργαζόμενοι στη Eurobank μπορούν να λειτουργήσουν με βάση την επιχειρηματική ηθική, επαγγελματική αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και συνέπεια. Επιπλέον προάγεται η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς.

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα ερωτήματα που υποβάλλονται στην Κανονιστική Συμμόρφωση σχετικά με ζητήματα Κώδικα αυξάνονται ανά έτος και για την περίοδο 2017-2019 έχουν ξεπεράσει τα 400.

Ο ΚΕΔ του Ομίλου αποτελεί βασικό εργαλείο για την πρόληψη και αποτροπή περιστατικών απάτης και δωροδοκίας και λειτουργεί ως μέσο προστασίας του Ομίλου και της φήμης του.

Η δέσμευσή των εργαζομένων στον ΚΕΔ,  συμβάλλει στη δημιουργία και διαφύλαξη τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες καθώς και με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου (συνεργάτες, προμηθευτές, φορείς επιχειρηματικότητας, κράτος και κανονιστικές αρχές και ευρύτερα όλη την κοινωνία).