Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Η αξία που δημιουργείται από τη MYTILINEOS, στην πάροδο του χρόνου, εκδηλώνεται μέσω των μεταβολών της αύξησης, της μείωσης ή του μετασχηματισμού των πόρων που προκαλούνται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της. Αυτή η αξία έχει δύο αλληλένδετες πλευρές:

α) αξία που δημιουργείται για την ίδια την εταιρεία και

β) αξία που δημιουργείται για τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων και την κοινωνία γενικότερα.

Στόχος της ανανεωμένης «Integrated Value Creation SCORECARD 2017» είναι η παρουσίαση προς όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους της MYTILINEOS των βασικών πόρων (οικονομικών, βιομηχανικών, φυσικών, ανθρώπινων και κοινωνικών) που αξιοποιεί κατά την δραστηριότητα της, μέσω του επιχειρηματικού της μοντέλου, των αντίστοιχων αποτελεσμάτων και της παραγόμενης αξίας σε συνδυασμό με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Στην ακόλουθη ηλεκτρονική διέυθυνηση μπορείτε να δείτε αναλυτικά το την ανανεωμένη έκδοση της "Integrated Value Creation SCORECARD": http://scorecard.mytilineos.gr/.

 • Μέτοχοι, Επενδυτές & Οικονομικοί αναλυτές                                                                               
 • Τοπικές κοινωνίες
 • Συνεργάτες & προμηθευτές
 • Επιχειρηματικοί Φορείς & Φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Εργαζόμενοι                                      
 • Εκπρόσωποι του Τύπου
 • Εθελοντικές Οργανώσεις

Ιανουάριος 2017- Δεκέμβριος 2017

Η ικανότητα της MYTILINEOS να δημιουργεί αξία για την ίδια είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αξία που δημιουργεί για τους Κοινωνικούς της Εταίρους. Το γεγονός αυτό συμβαίνει μέσα από μια σειρά αλληλεπιδράσεων και σχέσεων των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων που επηρεάζουν άμεσα την ικανότητα της εταιρείας να λειτουργεί. Η δημιουργία του νέου ενημερωτικού microsite “Integrated Value Creation SCORECARD” αναδεικνύει, με άμεσο και κατανοητό τρόπο, την κοινή αξία που παράγει η εταιρεία, ανάλογα με την κατηγορία των πόρων που διαχειρίζεται και αξιοποιεί στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της.

Βασική δομή της SCORECARD

1. Απεικόνιση για πρώτη φορά του Επιχειρηματικού Μοντέλου της MYTILINEOS κσε συνδυασμό με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και αναφορά βασικών μεγεθών.

2. Βασική περιγραφή των πόρων (Οικονομικό κεφάλαιο, Βιομηχανικό κεφάλαιο, Φυσικό κεφάλαιο, Ανθρώπινο κεφάλαιο, Κοινωνικό κεφάλαιο) που αξιοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία κατά τη δραστηριότητα της. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται η ανάλυση της συσχέτισης και της αλληλεπίδρασης των κατηγοριών των πόρων μεταξύ τους ώστε να  κατανοηθεί η διαδικασία της ενιαίας αντίληψης στην παραγωγή της προστιθέμενης αξίας.     

3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 2017 με τις σχετικές μεταβολές σε κάθε κατηγορία κεφαλαίου με την αναφορά συγκεκριμένων KPI’s που πλαισιόνονται από συγκριτικά γραφήματα σε βάθος τριετίας.

4. Παρουσίαση KPIs παραγόμενης αξίας για την MYTILINEOS και τους Κοινωνικούς της  Εταίρους που πλαισιόνονται από συγκριτικά γραφήματα σε βάθος τριετίας. Επίσης, στην ενότητα αυτή,  για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να μπορεί να επιλέξει ένα Παγκόσμιο Στόχο και να δει τους αντίστοιχους KPIs που η εταιρεία έχει θέσει, στο πλάισιο της συμβολής της στην επίτευξή τους στο βαθμό που της αναλογεί.

http://scorecard.mytilineos.gr/

Τα ποσοτικά στοιχεία που συμπεριλαμβίνονται στην εφαρμογή έχουν υπολογιστεί βάσει των νέων Προτύπων του διεθνούς οργανισμού κατάρτισης Κοινωνικών Απολογισμών GRI ενώ η δομή της παρουσίασης τους υλοππιήθηκε σύμφωνα με τις δύο βασικές ενότητες των Κατευθυντήριων Οδηγιών του Διεθνούς Συμβουλίου Ενιαίων Απολογισμών (IIRC): «The Capitals» και «The Value Creation for the organisation & others».

Δεν υπήρξε συνεργασία με άλλον φορέα για την υλοποίηση αυτής της δράσης.

Ναι (Ομάδες ΕΚΕ Τομέων Έπιχειρηματικής Δραστηριόποίησης της MYTILINEOS).

Κεντρικά γραφεία της MYTILINEOS στην Αθήνα.

Βασικά αποτελέσματα:

 • Περαιτέρω ανάπτυξη διαφάνειας απέναντι σε όλες τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων. Κάλυψη νομοθεσίας δημοσίευσης Μη -Χρηματοοικονομικών Στοιχείων (ν.4403/2016) 
 • Περαιτέρω προώυθηση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στη σφαίρα επιρροής της εταιρείας (κυρίως προμηθυτές).
 • Μοναδικοί επισκέπτες της Scorecard - Aύξηση 121% - 2017: 1.958 (2016: 886)
 • Επανερχόμενοι επισκέπτες της Scorecard Aύξηση 128% - 2017: 312  (2016:137)
 • Παρουσίαση της Scorecard ως casestudy σε 4 εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης Ενιαίων Απολογισμών (EY & Grand Thornton).

Oφέλη για την MYTILINEOS:

 • Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, παρουσίασης της ενιαίας αξίας που παράγει η MYTILINEOS στο πλαίσιο της δραστηριότητας της, αποτελεί καινοτομία στον ελληνικό επιχειρηματικό χώρο, ενισχύοντας τη θέση της, στην αντίληψη των Κοινωνικών της Εταίρων, σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.
 • Καλύτερη διαχείριση κινδύνων και αναγνώριση ευκαιριών σε θέματα βιωσιμότητας.
 • Περαιτέρω προώθηση της λογικής του Integrated Thinking στην εταιρεία, που οδηγεί στην διαδικασία ενιαίας λήψης αποφάσεων και δράσεων οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αξίας.  
 • Βελτιωμένη εταιρική εικόνα και φήμη μέσω της ανάπτυξης ενός κοινωνικά υπεύθυνου προφίλ.
 • Ανάπτυξη και βελτίωση σχέσεων με επενδυτές που ενδιαφέρονται για πληροφιορίες που σχετίζονται με τα ESG κριτήρια.